ZAMYŠLENÍ NAD ANDĚLSKÝMI BYTOSTMI
20.11.2013  Josef Čáp     

Ve městech i na vesnicích, se setkáváme s okřídlenou postavou anděla, který na nás vzhlíží ze všech významných budov, tj. kostely, radnice, divadla, ale i z reklamních poutačů, knih či filmů, apod. U nás tuto postavu nejvíce proslavily filmové pohádky, kde se to různými andělskými tvory jen hemží. Avšak po celém světě neustále přibývá očitých svědků, kteří připouštějí osobní zážitek s těmito nebeskými bytostmi. Podle průzkumu veřejného mínění, pětapadesát procent Američanů, skálopevně věří v andělskou existenci. Musíme si však položit stěžejní otázku - jsou andělé v našem světě skutečně přítomní, nebo jde v tomto směru o tzv. kolektivní klam? Tento andělský fenomén je odnepaměti součástí lidské historie, mnozí zasvěcení badatelé se proto snaží rozluštit tuto věčnou záhadu, a v tomto článku tomu nebude jinak!

 


Co jsou zač?

Andělé jsou popisováni jako boží poslové, kteří mají v těžkých životních situacích pomáhat lidem. Anděl pochází z řeckého slova angelos, čili posel, který je podřízen samotnému Bohu. Z historických pramenů se dozvídáme, že andělé jsou mocné bytosti, moudré a milující povahy, kteří naslouchají duchu i prosbám člověka. Odjakživa lidstvu poskytují vědění, útěchu, soucit, ale i světlo, co nás chrání před pohlcující tmou. V mnohých přírodních kulturách také narážíme na výskyt andělů, například indiánští medicinmani jsou v neustálém spojení s těmito spirituálními kurýry, s tím rozdílem, že kmenový šamani na rozdíl od nás je považují za duchy času! Písemné zmínky o těchto stvořeních nalézáme také ve starém Sumeru, Egyptě, fakticky kdekoliv na blízkém východě. Nejvýznamnější náboženská díla se opírají o fundamentální podstatu andělských bytostí, dočítáme se o nich v Bibli, Tóře, Koránu a tak dále.

Naprostá většina slavných osobností (spisovatelé, hudební skladatelé, vědci) se domnívá, že k jejich štěstí jim dopomohli andělé, kterým vděčí za slávu i fenomenální úspěchy! Tyto posly lze považovat za duchovní rádce, neboť člověka povznášejí do stavu vyššího vědomí, tedy blíže k všemohoucímu Bohu. Stvořitel nám poslal anděly, aby nám pomohli dokončit jeho započatý plán. Andělé totiž hrají v tomto projektu velmi důležitou roli, mají s námi dokončit tento jim svěřený úkol. Oni byli vytvořeni z čisté energie a světla, právě tohle vysvětluje jejich různé podoby. Spatřit v nich můžeme cokoliv, ale mějme stále na paměti, že tato nehmotná stvoření jsou Okem i Sluchem samotného Boha!

Každý s nimi může komunikovat!

V minulých dobách byla výměna informací s nebeskými prostředníky častější, starověké obyvatelstvo bylo pobožnější, vnímalo duchovní aspekty intenzivněji než my dnes! Modernost spoutala ducha svobodného člověka, vznikl zkreslený náhled o aktu našeho stvoření, který tuto jedinečnou zásluhu upřel opravdovému a jedinečnému tvůrci. Není-li Boha, jsou potom i andělé výplodem lidské fantazie, to je neměnný úsudek exaktní vědy, která tímto zarputilým postojem ignoruje většinovou společnost, která o existenci andělů vůbec nepochybuje! Díky tomu jen málokdo je ochoten přiznat, že je ve spojení s andělskou podstatou. Jenomže po 21. prosinci 2012, se hnuly ledy a nastala u celosvětové populace mentální transformace, která odblokovala ten doposud převládající strach z duchovního dění kolem nás.

Ačkoliv se racionální síly snaží podlomit tuto renesanci andělských stvoření, nelze nikterak přehlédnout všudypřítomnost těchto nebeských poslů. Stále více celebrit o nich mluví, vyjadřují jim v podobě populárních písní, obrazů, básní, filmů a knih, nejupřímnější úctu i poděkování. Kvůli čemu asi? Jsou snad tyto osobnosti také ve spojení s andělským světem? Je možné, aby každý člověk mohl vstoupit do kontaktu s těmito bytostmi? Tyto vyřčené otázky si pochopitelně zasluhují odpověď! Klíčem je nezdolná víra v nadpřirozeno, v tomto případě půjde o andělské vzývání. Ještě musím připomenout, že mnoho lidí nevnímá či zjevně přehlíží, spirituální spojení s andělským kůrem. Základním kritériem k přilákání andělů je odbourání hranic dospělosti, tento status je příčinou eventuálního nezdaru v komunikaci s touto duchovní dimenzí. Nepokřivená dětská schopnost dokáže vnímat nadpřirozené podněty, mnohem lépe, než starostmi zatížená mysl dospělého člověka.

Jakmile uvolníme o něco více uzdu svému přirozenému intelektu, oprostíme-li se od předsudků racionálně smýšlející společnosti, potom lze bez potíží spatřit tato výjimečná stvoření. V okultistické literatuře se dočteme, že každý člověk hned po narození, obdrží shůry nebes anděla strážného. Ovšem, aby nás tento nebeský strážce vždy ochraňoval, musíme jej nejprve probudit k žádoucí aktivitě. Magické číslo tři je tou adekvátní odpovědí, kterak dosáhnout tohoto kontaktu s andělskými posly. Trojnost totiž symbolizuje tři aspekty lidské osobnosti, tj. – fyzický, emocionální a mentální. Číslo tři je symbolem křesťanské Trojice: Otce, Syna a Ducha Svatého. Pokud tedy třikrát a nahlas požádáme andělskou sféru o pomoc ( např. anděli můj, přijď mi na pomoc, anebo, buď teď se mnou, atp.) uvedou se do činnosti esoterické interakce, které se projeví žádoucím efektem, přijde náhlá úleva i pomoc v pravou chvíli. 

Když do tohoto pravidla „Tři“ přidáme jméno konkrétního anděla, bude účinek vzývání podstatně mocnější. Tisíc let stará jména andělů, v sobě ukrývají při hlasitém vyslovování nevídanou energii, neboť jde o klíčová slova s magickou silou! K těm nejposvátnějším jménům patří následující nebeští ambasadoři. Archanděl Gabriel - je považován za nejdůležitějšího posla, neboť je ochráncem pravdy a Božího slova. Jméno Gabriel znamená „Bůh je mou silou“. Archanděl Michael – je bojovníkem světla, vítězí nad temnými silami zla. Je to vůdce armády nebes! Archanděl Metatronje zapisovatelem Knihy života, písemně zaznamenává všechny naše činy. Může nám pomoci odhalit pravou hodnotu všech věcí. Archanděl Rafaelposkytuje nám skrze svou lásku dar léčby. Jeho jméno v překladu znamená „Boží léčitel“. Uzdravuji sám sebe a stávám se silnějším skrze sílu božské lásky. To je Rafaelovo poselství! Archanděl Uriel – přináší božské poznání. Je to vládce hromů a blesků. Jeho pojmenování lze přeložit jako „Božské světlo“. Jde o nejzářivějšího anděla, který sestupuje z nebes v ohnivém voze taženém bílými koňmi. Jiným andělům se za jejich neuvedení v tomto článku velice omlouvám!!!

Jak rozpoznat andělskou přítomnost nebo znamení?

Jsou všude kolem nás, vychovávají člověka jako své milující dítě, vymykají se jakýmkoliv známým fyzikálním zákonům. Jsou neviditelní, ale i nehmotní, přesto je lze spatřit, slyšet, cítit, nebo se s nimi ve snech setkat. Andělé jsou skutečně mocné bytosti, hlavně kvůli tomu, že nepocházejí z tohoto světa. Jak má ale obyčejný smrtelník detekovat jejich přítomnost, eventuálně pochopit možný zájem z jejich strany o spirituální sblížení? Abychom mohli vyšší sféru vůbec oslovit, musíme nejdřív uvěřit v její existenci. To je základní a velice podstatná podmínka! Pokud nevěříte v to, s čím se chcete spojit či sblížit, tak se vám to nikdy nepodaří! Abych ještě více podpořil vaši víru v anděly, tak musím důrazně připomenout, že andělé utvářeli celou naši historii. Archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že porodí Božího syna (Ježíše Krista), posvátnou knihu Islámu – Korán, předříkal proroku Mohamedovi. Lot uprchl ze Sodomy na výzvu andělů, atp. 

Takže zavrhnout jejich existenci by bylo poněkud pošetilé, to i přesto, že bytí či nebytí andělů vybočuje z normality vidění tohoto světa. Vraťme se zpět k pochopení těch znamení, které signalizují přítomnost oněch nebeských bytostí. Jestliže jsme podle předchozích instrukcí oslovili anděla, tak se přesto zpočátku nemusí nic nenadálého přihodit. V tomto směru je velice důležité, modlit se anebo vzývat andělská stvoření opakovaně. Bezdůvodně se neříká: „Vytrvalost růže přináší.“ Někdo zaznamená úspěch už při prvním pokusu, nicméně kladný výsledek lze očekávat až po delší době. Jak můžeme vycítit v naší blízkosti anděla? Jakmile po rituálu „Tři“ pocítíme lehké brnění, případně husí kůži po celém těle, hovoříme potom o andělském znamení či dotyku. Jindy uslyšíme třeba z rádia či televize klíčové slovo „ANDĚL“, když k tomu dojde, tak věřte, že nejde o náhodu, ale o předzvěst! Pokud v danou chvíli při vzývání, náhle zazvoní váš telefon, pak je to nepochybně andělské znamení. Praskání nábytku, různé dunivé rány šířící se po celém bytě, jsou mnohdy neobvyklé způsoby, kterými se andělé ohlašují. Všelijaké světelné záblesky, taktéž potvrzují jejich přítomnost. Jedním z nejjasnějších znamení jsou však zdánlivě odnikud přicházející hlasy (nejedná se o schizofrenii), které vás nejprve uklidní, aby jste pochopili, že je vše v pořádku. Ještě předtím, než dojde k přímé hlasové komunikaci, uslyšíte zprvu v uších lehký pískot, který se později vyladí na šeptavý hlas. 

Dalším znakem, co nás má upozornit na jejich přítomnost, jsou silné pachové stopy, které andělé v přítomnosti lidí rádi zanechávají. Zčistajasna můžete vycítit závan lesní pryskyřice, sladké vanilky, skořice, nebo jiných velice příjemných až omamných vůní. Tento aromatický způsob ohlašování většinou netrvá dlouho, odezní hned po několika vteřinách. Tuhle neidentifikovatelnou vůni, když jste ve spojení s andělským světem, můžete zaznamenat na všech místech. Občas se může přihodit, že tohle aróma ucítíte mnohem déle, než několik vteřin, k tomu ale dochází jen zřídka. Jestliže se tak stane, je docela pravděpodobné, že svého anděla spatříte též ve fyzické podobě, tedy jako člověka!

Lze o nich pochybovat?

Zastánci a přátelé teorie pradávných astronautů se domnívají, že andělé jsou projekcí mimozemských návštěvníků, kteří nás po celou dobu navštěvují a také dohlížejí na duchovní růst, jejich vytvořeného člověka. Tuto pozoruhodnou tezi nelze přejít bez povšimnutí, i když vypadá tak moc fantaskně! Jenomže když nebudeme podléhat vnucované teorii, že všechno vzniklo náhodou a z chaosu (Vesmír, život na Zemi, atd.), ale spíše se přikloníme k existenci Stvořitele a jeho nepochopitelného projektu, nemusí být andělé čirou projekcí mimozemských entit, nýbrž skutečnou silou a důkazem Boží důmyslnosti, která ovládá nás i jakékoliv jiné mimozemšťany působící na opačné straně vesmírného spektra. Nepochybuji, že do tohoto viditelného vesmíru patří – planety, Slunce, galaxie, komety, asteroidy, život na jakékoliv úrovni, ale také prostředníci samotného Stvořitele, čili popisovaní andělé. Ano, tyto bytosti jsou s námi odnepaměti, to proto, abychom nezapomněli na našeho Otce, Pána i Boha všemohoucího

Kdo tomuto tvrzení nevěří, může se těchto andělských bytostí svobodně zeptat, tedy se dotázat na jejich původ a poslání. Intuice nám potvrdí či vyvrátí pravdivost slov těchto nebeských prostředníků. Z této úvahy vzniká jednoznačný rezultát - jestliže jsou andělé božími posly, nelze je zaměňovat s mimozemskými návštěvníky! Andělé jsou s námi odjakživa, nejvýznamnější posvátné spisy, ale dokonce i skalní malby pralidí, dokazují přítomnost těchto nebeských poslů tady na Zemi. Máme k dispozici celou řadu důkazů o jejich existenci, přesto máme neustálé pochybnosti o tom, zda jsou andělé fikcí nebo realitou? Je příliš těžké uznat anebo pochopit andělskou skutečnost, neboť ta sama o sobě, leccos dokazuje, ale i vyvrací, a to je ten nejtěžší pocit v pochroumané mysli nynější civilizace!

 

Na závěr bych připomenul, že nejčastější výskyt andělů a archandělů, byl v historii lidstva pokaždé zaznamenán, v dobách častých katastrof, nebo též v časech přicházejících zásadních změn.

_______________________________________________________________________________-konec-