Jak lze vysvětlit či popsat realitu? Ano, realita nás informuje o tom, co vidíme a slyšíme, je to skutečnost o hmotném světě, který nás obklopuje vším, co lze pevně uchopit do rukou. Já osobně realitu vnímám jako informaci, která prozrazuje účel o konkrétním předmětu. Tak například kámen o sobě s nadsázkou vypovídá, co lze s tímto odštěpkem skály učinit, což nám umožňuje ho přeměnit na cokoli, třeba na sochu.

Kdybychom však takovéto informace o tomto přírodním materiálu neměli, respektive onu vědomost o jeho možném zpracování, potom bychom z této suroviny nikdy nevytvořili skvostná umělecká díla, která již dokonale zhmotňují realitu našeho viděného světa. Na základě těchto úvah jsem dospěl k zajímavému postřehu, který vychází z toho, že bez hmotných objektů realita jako taková neexistuje, čímž lze vysvětlit mnohá tajemství vesmíru. Čtěte a pochopíte...

Vesmírná realita - ilustrační obrázek

Realita a její zákonitosti jsou nezpochybnitelné

Jsem přesvědčen, že realita je nezpochybnitelným důkazem veškerého života, včetně toho mimozemského, který se podle mého názoru musí nalézat ve všech slunečních soustavách, protože kde jsou přítomny hvězdy je i přítomna realita, tudíž kde působí hmotná skutečnost, vyskytuje se život v podobě nám známé i neznámé!

Účel hvězd je v tomto případě zcela jasný; tyto plynné stálice kulovitého tvaru jsou základním stavebním kamenem veškerého života. Zamyslel se již někdo nad tím, proč jsou v nebeských výšinách hvězdy a jaký je jejich pravý účel? Položil si někdo z vědecké komunity tuto stěžejní otázku?

Z hlediska vědy je sice záslužné, že moderní astronomové zjišťují hmotnost, věk, chemické složení a mnoho dalších vlastností hvězd, ale když nepochopíme k čemu tyto objekty světla a tepla doopravdy slouží, zvlášť když víme o jejich gravitačním účinku na prostor, jsou nám takové údaje vlastně k ničemu. Že by hvězdy vznikly z rozmaru přírody, aby vytlačily tmu v ponurém kosmickém prostředí? Je to stejné jako bychom se zajímali o vodu a její využití, ale o hlavním smyslu H2O, vůbec nic netušili, přestože je voda základním prvkem života.

 
Život je všude - stačí se jen rozhlédnout

Program SETI (z anglického Search for Extra-Terrestrial Intelligence - Hledání mimozemské inteligence) se zabývá hledáním mimozemské civilizace pomocí zachycování rádiových vln, a to v nejhlubších koutech kosmu, přičemž se možná inteligentní život vyskytuje u našeho nejbližšího hvězdného souseda, tj. Proxima Centauri (alfa Centauri C) ve vzdálenosti 4,22 světelných let.

Jestliže se zamyslíme nad tím, jaký je počet hvězd ve viditelném vesmíru, musí asi každému naskočit husí kůže, protože se od astronomů dozvíme tohle šokující číslo, tj. deset tisíc triliónů HVĚZD! Čili pokud má domněnka (úvaha) o životě na každém Slunci bude správná, vyvstává těžko zodpověditelná otázka; proč by se měl na každé planetě či hvězdě v kosmu vyskytovat inteligentní život?

Na tohle podobné téma jsem napsal článek, který se týká tajemného kosmického signálu. Článek naleznete v tomto uvedeném odkazu:


Díky tomuto dotazu se dostáváme k dalšímu nevysvětlitelnému mystériu, které s tímto předchozím tématem rovněž souvisí. Jaký je účel a smysl Vesmíru??? Jakmile si tuhle otázku naťukáte do jakéhokoliv internetového vyhledávače, nikdy nedostanete uspokojivou odpověď. Vždycky vám do výsledku místo vesmíru vejde slovo - smysl života, vesmír se z nějakého důvodu vytrácí, takže žádoucí výsledek není generován.

Ovšem pokud se na účel vesmíru budeme dívat pohledem reality, o které jsem již výše referoval, hlavně o mé teorii, která určuje realitu jako dominantní prvek veškerého života, dojdeme ke stejnému závěru jako u zmiňovaných hvězd: „Tam kde jsou hvězdy, vyskytuje se realita spolu s životem, neboť taková je skutečnost tajuplného Vesmíru!“ Nebudu tedy nikomu vymlouvat, že nelze v tomto mém náhledu spatřit fundamentální znaky tzv. Silné trojice, což jsou v tomto směru - hvězdy, realita a život.


Jiná cesta než vzhůru nevede

Celé Universum vykazuje rysy kompaktního živého organismu, což lze vnímat jako určitou síť vzájemně propojených realit. Do budoucna díky tomuto mému příspěvku, internetové vyhledávače by mohly netovým surfařům poskytnout mnohem smysluplnější a ucelenější odpověď na otázku: JAKÝ JE ÚČEL A SMYSL VESMÍRU. Doufám, že všichni čtenáři z výše uvedeného již pochopili, že kosmos byl stvořen kvůli reprodukování a šíření života! 

Myslím si, že nebudu daleko od věci, když budu tvrdit, že kosmos je neomezená „líheň“ rodící se existence, kde vznikají nejfantastičtější formy života, jaké si jen dokážeme představit. Z toho lze docela snadno usoudit, že v universu jsou nesčetné počty různých druhů a forem inteligentního života, proto je velice podivné, že nejsme doposud s nějakou mimozemskou civilizací už dávno v kontaktu.

Vyspělost nepozemských národů můžeme docela snadno odhadnout. Stáří jednotlivých hvězd je v tomto směru určujícím ukazatelem, ze kterého lze vyčíst mentální i technickou úroveň, té či oné mimozemské rasy. Čím starší bude Slunce, tím vyspělejší na všech jeho úrovních bude i obyvatelstvo!

Při tomto těžko odhadnutelném kvantu mimozemských civilizací, nelze vyloučit, že napříč vesmírem budou vznikat různé aliance spolupracujících kosmických národů. Tak tomu jinak ani být nemůže, protože množství hvězd je určujícím kritériem pro počet existujících nepozemských společenství v rámci celého vesmíru. Tohle to jsou ony atributy pro vznik reality, která je kromě všech viditelných těles, taktéž tvořena i těmito vesmírnými bytostmi. Do jaké reality a sféry vlivu patří asi naše planeta?

Co se týče hvězdného prostoru, stále si musíme klást nové otázky, abychom odhalili to, co je nám předurčené. To jest jakési osvícení, ze kterého povstávají znalosti o cloněné realitě! Největší bariéra, která nám znemožňuje pochopit účelovost vesmíru, souvisí s egem člověka, který nechce připustit, že nejsme těmi jedinými bytostmi v kosmickém prostředí, i když máme nepřeberné množství všelijakých indicií, které nás neustále přesvědčují o opaku.

Co by se stalo, kdyby se potvrdilo, že i v naší sluneční soustavě se na každé planetě nalézá život? Na Marsu budou třeba zelení mužíčci a na Venuši ohniváci! Snad právě tohle by mohlo změnit naše přízemní myšlení, abychom si začali na této planetě více vážit nemateriálních hodnot, které jsou základem každé vyspělé civilizace.

Lidé mají znát pravdu, ať je jakákoliv, což není názor elity, která je díky tomuto nerozumnému úsudku považována vyššími entitami jako méněcenná! Z tohoto důvodu nemůžeme být plnohodnotnými členy nějakého Intergalaktického uskupení, v němž se sdružují pouze vesmírné bytosti na mentálně povznesené úrovni. 
Vzhůru - ilustrační obrázek

Některé myšlenky ač jsou z doby starověku, jsou dnes pokrokovější než pokrok!

Dokonce i někteří vědci či spisovatelé, jsou skálopevně přesvědčeni o existenci mimozemského života na všech planetách. Rád bych v tomto článku vzpomněl na velice opomíjeného a dnes zapomenutého astronoma, spisovatele ale i popularizátora vědy: Nicolase Camille Flammariona, který na počátku 20 století, svými okázalými názory o astronomii oslovil a fascinoval nejednoho čtenáře. Ve své knize: O mnohosti světů obydlených, se Flammarion zamýšlí nad různorodostí a podstatou mimozemského života, s kterým se můžeme podle jeho vizí setkat na kterékoliv planetě v naší sluneční soustavě, ba i jinde v dálavách nekonečného kosmu. 

Abych vám alespoň trochu přiblížil geniálního ducha tohoto výjimečného vědce a spisovatele, uvedu zde níže stručnou ukázku z jeho nepřehlédnutelné badatelské tvorby, která i po tolika letech svou nadčasovostí a starobylou krásou textu, nadchne každého fanouška astronomie. Dodnes nelze Flammarionovy myšlenky zavrhnout, ať už se zdají být jakkoliv přehnané, zejména když už dnes víme, že na Marsu je tekoucí voda, což je důležité kritérium a jediný možný předpoklad, aby na této rudé planetě mohl existovat život.

Pozn. 28.9.2015, oznámila NASA, že na Marsu byla objevena koryta, která pravděpodobně vytvořila tekoucí voda.

 
Flammarion, filozof a vědec s prozíravostí génia?
Nicolas Camille Flammarion
Zde uvádím některé zajímavé výňatky z knihy - O mnohosti světů obydlených:

Celý tento viditelný svět - pravil Lucretius přede dvěma tisíci lety - není sám jediný v přírodě, i musíme věřiti, že jsou ještě jiné říše v prostoru, jiné země, jiné bytosti a jiní lidé; Kleombrotes vypráví, že dlouho hledal tohoto filosofa barbarského a od něho že se dozvěděl, že není pouze jediný svět, nýbrž 183 světů. Toto číslo, na pohled bezvýznamné, vychází z názoru onoho filosofa, který si představoval vesmír jako trojúhelník, jehož každá strana byla utvořena šedesáti světy a v každém rohu byl jeden svět.  

Plocha trojúhelníka byla společným ohniskem všech věcí a obydlím Pravdy; Héraklides hlásal, že každá hvězda je malým světem jako naše Země, a má svoji zemi, ovzduší a nesmírný prostor látek etherových; Uvážíme-li však, že paprsky těchto hvězd mají tytéž vlastnosti jako paprsky Slunce a že Slunce, kdyby bylo stejně daleko, jako ony, by vypadalo stejně jako ty hvězdy, zdaž nám možno věřiti, že by Slunce jinak se chovalo nežli hvězdy a že by tolik zázračných plamenů zářilo bezúčelně?

Otázka konečných příčin, vzbuzená otázkou obyvatelnosti měsíců, uvádí na pole otázku obyvatelnosti Slunce, komet, hvězd, které, zdá se, nebyly stvořeny samy k vůli sobě, nýbrž pro podívání druhým světům, Slunce, tento přebohatý pramen světla i života, který udržuje na našich světech tolik různých druhů bytostí ústrojných, tato ústřední osa, která zabezpečuje pevnost, pravidelnost, harmonii pohybů planetárních. Tolik z této pozoruhodné knihy.

Jestliže se budeme dívat na vesmír jako na samotnou kolébku mnohosti života, nepochybně se setkáme s ještě bizarnějšími otazníky, tedy fyzikálními hádankami, které jen vyzdvihují propracovanost kosmického světa, na jehož konci stojí fantazie a další hříčky tajemna, které si zasluhují odpověď. Ovšem pokud nebudeme důvěřovat vlastnímu zraku, jež nám zprostředkovává realitu pozorovaného, neposuneme se vzhůru ke hvězdám.

Už teď vám však mohu přislíbit, že se budu snažit i v příštích mých článcích o vesmíru,  hledat věčnou pravdu, byť by šlo jen o virtuální objasnění tohoto kosmického mystéria. Tak zase někdy příště...

Jsem přesvědčen, že realita je nezpochybnitelným důkazem veškerého života, včetně toho mimozemského, který se podle mého názoru musí nalézat ve všech slunečních soustavách, protože kde jsou přítomny hvězdy je i přítomna realita, tudíž kde působí hmotná skutečnost, vyskytuje se život v podobě nám známé i neznámé!  


Vesmír - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí