Slunce - naše hvězda, podle odhadu astronomů by mělo vyhasnout v horizontu pěti miliard let, to jest nepředstavitelně vzdálená budoucnost, kam nedohlédneme ani těmi nejtroufalejšími myšlenkami. Až se tak stane, veškerý život na této planetě nadobro vyhasne, plán vzniku a zániku bude tímto způsobem dovršen. Vzhledem k tomu, že se jedná o epochu, jenž má pramálo s dneškem společného, tak nás nemusí tyto poslední dny pozemského života nikterak znepokojovat.

 
Chybami se člověk učí...

Tohle konstatování může soudobou civilizaci upokojit před nedozírným následkem, který by v případě vyhasnutí Slunce nastal. Jenomže pořád zůstává velkou neznámou, zdali se můžeme na astronomická tvrzení vůbec spolehnout? Je možné důvěřovat něčemu, co nelze stoprocentně dokázat? I když se nás dnešní vědci snaží přesvědčit o něčem jiném, především o svých úspěších, tak v leckterých teoretických náhledech nejednoukrát věda selhala.

Vzpomeňme třeba na dlouholeté tvrzení fyziků, že nic menšího než je atom už existovat nemůže. Pravda je ovšem taková, že byly nakonec odhaleny podstatně menší částice než byl atom. Podobných chyb existuje bezpočet, proto bychom měli četné vědecké postoje vnímat spíše s rezervou. Málo kdo si však uvědomuje, že vědomí lidstva má jistý vliv na vývoj vesmíru, i když jsme v tomto kosmologickém pojetí pouhým planktonem v oceánu! 


Co se děje na Slunci?

Vesmír je v pohybu, neustále se v tomto prostoru něco odehrává, nejvíce však na nás působí Slunce, které zásadně ovlivňuje zemské klima, jenž představuje v tomto konceptu jakýsi indikátor planetárního počasí. Dávní předkové si moc dobře uvědomovali, že vyrovnané povětrnostní podmínky, jsou pro život nezbytné, to dodnes potvrzují i chlebodárci lidstva – zemědělci! Provázanost tohoto a vesmírného světa, je z tohoto úhlu pohledu nezpochybnitelná.

Americká NASA vydala dokonce minulý rok šokující zprávu o tom, že naše mateřská hvězda (Slunce) pohasíná. I když jsme letos museli čelit dvěma silným solárním bouřím, tak se astrofyzikové přiklánějí k názoru, že Slunce se nachází v určitém útlumu.  

Pravdou je, že shromážděné údaje za posledních sto let, mohou ledacos o naší hvězdě prozradit, ale vzhledem ke stáří tohoto světlodárného objektu - 4,5 miliardy let, nejsou tyto informace o periodách Slunce dostatečné. Tímto chci upozornit, že o slunečním kotouči a o vesmíru, víme jen že existuje, to je asi tak vše! Tento související článek, ve kterém popisuji „SLUNCE“ jako domov nehmotných bytostí, stojí rovněž za přečtení. Můžete si jej přečíst zde: http://odrazy-tajemna.wz.cz/SLUNCE.html

Astronomické modely počítají s tím, že Slunce ve výhledu cca pěti miliard let vyhasne. Jak známo, život bez slunečního svitu není na této planetě možný, nastal by okamžitý konec světa, a to je realita s níž se musí lidstvo jednou vypořádat! O to víc bychom se měli věnovat výzkumu hvězd, poněvadž jsou základním atributem života v kosmu. Ovšem činíme tak, jestliže pokroku dosahujeme pouze ve zbrojení?

Domácí elektronika je dnes výsledkem vojenského výzkumu, neboť tohle odvětví je tahounem vzestupu celé naší civilizace. Na tomto vratkém základě je bohužel postaven i nynější svět, který je ovládán militantními prostředky a myšlením.

Přestože NASA neustále vydává různá prohlášení o elektromagnetických anomáliích na Slunci, které ohrožují stávající civilizaci, věřte tomu nebo ne, sám člověk je pro tuhle planetu větší hrozbou, než jsou komety anebo asteroidy, protože mentální kolorit druhu Homo sapiens ještě nedosáhl žádoucího vzestupu, aby bylo pochopeno, že láska a jednota tvoří kritérium, z něhož pramení intergalaktická osvícenost. Na otázku, co se tedy děje na Slunci, lze odpovědět velmi obecně: nic mimořádného, co by z pohledu minulých miliónů let stálo za řeč!


Čím více hněvu v lidské duši, tím více solárních bouří na Slunci!

Ve svých bádáních a úvahách jsem překročil určitou hranici normálnosti, a to mi umožnilo dospět až k přelomovému objevu, jenž posouvá lidstvo k samotnému vzniku jeho stvoření. Dnes už není žádným tajemstvím, že vědomí člověka má přímo nadpozemské schopnosti, které ovládají podstatu tajuplné hmoty.

Lidské myšlení je v tomto kontextu jakýmsi nebeským nástrojem, neodmyslitelně spjatým s Architektem tohoto úžasného kosmického výtvoru. Současní astrofyzici proto upínají svůj pohled na temnou hmotu, neboť ta je podle jejich slov všudypřítomná, a je rovněž klíčem k pochopení vesmírného mystéria. Alespoň to tak vypadá. 

Údajně pozorujeme něco, co prozatím nelze vědeckotechnickými prostředky spatřit, protože tato záhadná hmota neinteraguje se světlem. Z tohoto důvodu se snaží výzkum, temnou hmotu objevit pod povrchem země, čili hluboko v podzemí. Přestože nebyla temná hmota doposud detekována, jsou si vědci jisti tím, že takzvaná výplň vesmíru existuje! Tohle přesvědčení je srovnatelné s nepřekonatelnou vírou v Boha, kterého taktéž nikdo nespatřil, přesto o Boží existenci většina obyvatel ani trochu nepochybuje.

K čemu však mohou badatelé pátrající po temné hmotě dospět? Odhalit tuto pralátku a fundament vesmíru asi nelze, jelikož temná hmota není ničím jiným, nežli Stavitelovým: SVĚTLEM V TEMNOTĚ – LUX IN TENEBRIS! Jeho podstata však zůstává před námi neobjasněna, neboť tohle „SVĚTELNÉ VĚDOMÍ“ je příčinou všeho! Navíc je od počátku věků s námi propojeno hypotetickým mezihvězdným kabelem, který představuje pojítko mezi živou a neživou hmotou, mezi celým vesmírem i tímto nepřekonatelným konstruktem, z něhož povstalo vše nač lze pomyslet.


Světlo ve tmě

Ještě než Bůh vyřkl svůj ortel; budiž světlo, propojil vše se vším, aby vytvořené universum mohlo nepřetržitě čerpat Jeho nepomíjivou energii, jež se stala příčinou tohoto zázraku celovesmírného bytí. Je to stejné jako bychom vyzdobili vánoční stromeček okrasnými žárovkami, ty jsou propojené vodičem, který do nich přivádí elektřinu z nichž se světlo šíří po okolí. Pokud se tohle napojení (obvod) úspěšně nainstaluje, může pak kdokoliv při spuštění/zapnutí pronést dvě slova neutuchající pravdy: BUDIŽ SVĚTLO!
Světlo ve tmě - ilustrační obrázek

Jak jste správně pochopili, v tomto případě jsem měl na zřeteli hvězdy, světelné objekty kosmického řádu, které jsou s tímto pomyslným vodičem sloučené. A tahle neviditelná pupeční šňůra spojující komplexně hvězdy po universu, je nesprávně vědou interpretována za temnou hmotu, skrze níž je šířena zdrojová energie, udržující zářivá tělesa (hvězdy) při životě. Z předešlého schématu lze vyvodit, že vesmír mohl být dokonán v jednom jediném okamžiku, nikoliv postupným vývojem, utvářením či expanzí, jak nás o tom informují nejnovější vědecké poznatky.

Výstavba kosmu mohla probíhat asi takto: nejprve se vytvořil obvod (prostor) do něhož byly vloženy neaktivní tělesa, poté se do této dimenze vpustila pulsující vibrace, jež zažehla nekonečný shluk sluncí, z kterých postupně vzniklo tohle dnešní hvězdné nebe – celistvý Vesmír.

Slunce je zdrojem života, tudíž je logické, že lidská bytost je závislá na této vesmírné energii, jež nám bez nadsázky proudí v krvi. Tělo člověka v sobě uchovává stopy z hvězdného prachu, což mimochodem dokazuje, že jsme byli stvořeni ze stejného materiálu tj. – uhlíku a vodíku, jako je naše Slunce. Z toho jednoznačně vyplývá, že Tvůrce vesmíru, jenž vytvořil tuhle spojenou soustavu hvězd, stvořil i člověka, který je vyživován sluneční manou – svitem!

Vitamín D vzniká z cholesterolu působením slunečních paprsků na pokožku. Jakmile se organismu nedostává vitamínu D, pak je zpravidla imunitní systém oslaben. Vědecké výzkumy přiznávají, že společným jmenovatelem cukrovky, rakoviny, roztroušené sklerózy a osteoporózy, je zjevný nedostatek tohoto slunečního vitamínu. V tomto lze spatřit onu propojenost člověka se Sluncem, ale také se Stavitelem tohoto vesmírného skvostu.


Pokud dáme přednost světlu, dostaneme světlo

Podléháme principům kosmické přitažlivosti, to jsou zákony reagující na to, co vysíláme do vesmírných výšin! Takže už asi zbývá jen zodpovědět, co převratného jsem v souvislosti s člověkem a naší domovskou hvězdou vlastně odhalil. Jestliže zákon přitažlivosti doopravdy funguje, tak emoce pozemských obyvatel působí ze všeho nejvíc na solární činnost našeho Slunce. A to je onen základ mého objevu, který může přispět k větší ochraně planety Země.

Jak jsem již nastínil, solární erupce jsou od nepaměti ohrožujícím faktorem planety Země, to ovšem neznamená, že jsou tyto sluneční bouře zapříčiněny pouze fyzikálními vlastnostmi hvězdného tělesa. Ne nadarmo se říká, že v jednotě je síla, tím spíš mohou mentální schopnosti celého lidstva ovlivňovat sluneční kotouč. 

Uznávám, že této hypotéze lze dost těžko porozumět, protože podobné úvahy se neopírají o exaktní důkazy, dokonce si dovedu představit, že myšlenky obdobného charakteru budou považovány za fantasmagorie, proto případnou kritiku akceptuji! Rád bych k tomu ještě něco dodal. Jakmile si připomeneme trochu historie a dějinných faktů, dojdeme k pozoruhodnému závěru, který dokáže rozplynout i ten největší nesmysl ve skutečnost.


Největší zvraty v dějinách lidstva zapříčinilo Slunce

Buď zatmění Slunce nebo polární záře, tyto astronomické fenomény, stály vždy v popředí všech civilizačních proměn, jež se týkaly lidského rodu. Za zmínku zde stojí uvést zatmění Slunce z roku 1914, které bylo možné pozorovat v celé Evropě. Nemusím připomínat, že v těchto letech propukla první světová válka, která změnila tehdejší svět k nepoznání!

(pozn. zanikly mnohé monarchie, včetně té největší Ruské). Rozsáhlá a jasná polární záře z roku 1938, jež byla 25. ledna viditelná po celém tehdejším Československu, ale i v jiných zemích našeho kontinentu, předznamenala blížící se hrozbu druhé světové války. 17. listopadu roku 1989, bylo zas možné pozorovat nad naším územím jasnou polární záři.

V témže období nastal zásadní politický zlom, který vyvrcholil pádem komunismu ve východní Evropě. Existuje bezpočet takovýchto příkladů, setkáváme se s nimi jak v minulém století, tak i ve starověkých časech, což dokazuje onu provázanost s vesmírnou realitou symbolizující náš světelný kotouč života – Slunce!

Na první pohled by se mohlo zdát, že tyto dějinné zvraty proběhly jakožto důsledek slunečního neklidu, který se pravidelně opakuje, čímž lze do jisté míry vysvětlit výše uvedené války, politické změny atd. Zejména proto bychom neměli podceňovat mocné kolektivní vědomí lidstva, v němž se odráží intenzita sluneční energie.
Slumce - ilustrační obrázek

Hvězdy nelze oklamat

Znovu musím zdůraznit, že zvýšený výskyt slunečních erupcí, nastává v časech zjevného neklidu, kdy se lidské společenství svými mentálními projevy, řítí do úpadku a zjevné beznaděje. Vznícený duch u pozemských národů pak zesiluje termonukleární reakce na Slunci, to vyvolává častější solární bouře a nestabilitu hvězdného kotouče. Na počátku článku jsem psal o tom, že sluneční aktivita byla v minulém roce překvapivě nevýrazná, proto se NASA obává toho, že Slunce pohasíná. V letošním roce tomu může být jinak, pakliže se mé úvahy ubírají tím správným směrem? 

Vzpomeňme na poslední solární bouři, kterou jsme zaznamenali v březnu tohoto roku (2015). Šlo o jednu z vůbec nejsilnějších erupcí v nynějším jedenáctiletém slunečním cyklu! Nesouvisí náhodou tahle zvýšená sluneční aktivita, s nepříznivým vývojem mezinárodních vztahů? Nejsou snad napjaté poměry mezi Ruskem a Západem symbolickým důkazem toho, proč dalo o sobě Slunce v letošním roce vědět?!

Víc než kdy jindy, zapůsobil na současnou civilizaci zákon přitažlivosti. Po celém světě se rozhořely nesváry, konflikty, terorismus, utrpení, náboženská netolerantnost, narkomanie, krvelačnost, vytrácí se humor a lidé přestávají zpívat! Tím pádem zcela zbytečně do vesmíru vysíláme negativní vibrace, které jsou zaznamenány entitami v universu. Nemusím ani moc zdůrazňovat, že pro tyto bytosti „STRÁŽCE VESMÍRU“ člověk nic neznamená! Podle těchto zákonů přitažlivosti, dostáváme jen to, co zasíláme do kosmických sfér. Co tam ale posíláme?

Kdo si přečte hlavní titulky dnešních novin, musí pochopit před čím stojíme!

Posuďte sami: „Dobytý Tikrít odhaluje krutosti Islámského státu, v masových hrobech jsou stovky těl; Boje od Libye po Pákistán ohrožují celý svět, v pohybu je rekordní množství válečníků; Írán poslal k Jemenu válečné lodě; Saúdskoarabská letadla zničila v Jemenu balistické rakety Scud vzbouřenců.

Čína posílá bojová letadla do obranné zóny, kterou Korejci a Japonci neuznávají; Rusko a NATO se nebezpečně oťukávají. Evropa padá do bezpečnostní krize; Rusko prý pohrozilo kvůli Krymu a Pobaltí jadernými zbraněmi; Máme rakety s jadernými hlavicemi a jsme odhodlaní je použít, varuje KLDR; USA přesunují na Guam raketový systém, napětí na Korejském poloostrově roste; Hrozba jaderného konce světa se zvětšila, je za pět dvanáct, varují vědci.„

(Uvedený zdroj: Novinky.cz)  


Jak je vidět, Slunce nás skutečně varuje před něčím, co graduje v této době agresí vůči všemu. Z tohoto důvodu se celosvětový mír otřásá v základech, třetí světová válka může propuknout kdykoliv! Když jsem minulý rok napsal článek o znovuvzplanutí nepřátelského ducha mezi velmocemi http://odrazy-tajemna.wz.cz/Ukrajina.html - v tu dobu by nikoho ani vesnu nenapadlo, že již letos započnou utajené přípravy na nukleární konflikt, ve kterém mohou zvítězit jen nelidští plánovači světových válek.

Znovu zavedením branné povinnosti pro muže i ženy v některých státech EU, jen podtrhuje tuto snahu militarizovat celou společnost! Volba je jedině na nás, tedy na všech lidech, pokud v našich potemnělých myšlenkách poodhalíme trochu světla. Zda toho jsme schopni, lze spatřit na Slunci!  Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami (Dante Alighieri).    

Jak nahoře, tak i dole - ilustrační obrázek

KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí