Svou velikostí docela malá a relativně nenápadná rytina, o velikosti listu A4, skrývá v sobě cosi neznámého až magicky přitažlivého, co k sobě přitahuje badatele a historiky, rovněž matematiky, lékaře či astronomy, ale i laiky, kteří jsou vyzařujícím světlem z tohoto obrazu natolik fascinováni, že se od této rytiny nemohou pohledem ani odpoutat. Ano, jde o Melencolii I, do níž je geniálně vsazen obrovský obsah informací, které lze s nadsázkou srovnat s datovým objemem celé Bible. 

Rozdíl je pouze v tom, že v kralickém překladu má Starý zákon 830 stran, a Nový zákon 270 stran, zatímco Melencolia je umístěna na jednom listu ve formátu A4. Doufám, že již chápete s jakým mistrovským výtvorem, máme co do činění?! O to víc, musíme se přiklonit k názoru, že Albrecht Dürer prostřednictvím svých povznesených myšlenek, pronikl mimo náš hmotný svět, z něhož vnitřně uzřel vše potřebné, co bylo posléze implementované do Melancholii. Proto se tento v uvozovkách skromný obrázek, mohl stát jedinečným klenotem v umění, jenž pouhými slovy nelze popsat, natož potom s něčím obdobným srovnávat.


Tajemná rytina

Je nezbytné, abychom si vytvořili imaginární představu o atributech vyskytujících se v Melencolii, neboť byla napsaná (vytvořena) v jazyce symbolickém, jemuž lze porozumět jedině s pomocí instinktu a intuice, což jsou vrozené genetické vlastnosti, které je zapotřebí zdědit. Nelze se je naučit!

Z toho je možné usoudit, že každému není tato perla umění určena, protože nepředstavuje jen umělecký projev, nýbrž prorocký vzkaz! Tuhle mědirytinu může kdekdo studovat nekonečně dlouho, přesto k jejímu rozluštění nemusí nikdy dojít, a to vzhledem k symbolickému zauzlení, které je několikanásobné, což ztěžuje její dešifrování.

V tomto směru bude platit rčení: „Kolik hlav, tolik názorů.“ Jde o to, že tento druh symbolismu, může být záměrně zavádějící, aby zmátl nejednoho badatele či kunsthistorika. Jinak řečeno, Melencolie se musí číst srdcem, nikoliv logikou. Uveďme si proto postupně několik příkladů, které mohou v nést do této tajemnem zahalené rytiny, alespoň trochu potřebného světla.


Zavádějící symbolismus


Když pohlédnete na čtvercovou tabulku v pravém horním rohu obrazu, vyobrazené číslice dávají vždy stejný součet 34, ať je sčítáme vodorovně, svisle, úhlopříčně nebo v jednotlivých kvadrantech. Záhada magického čtverce se vysvětluje například tak, že vyjadřuje den, měsíc a rok smrti Dürerovy matky. Dvojice čísel uprostřed spodní řady, tedy 15 a 14, jsou zas datem zhotovení rytiny - 1514.

Kupříkladu při sečtení obou číslic čísla 34, nám vyjde ve výsledku 7, což je podle numerologie a astrologie číslo planety Saturn. Jenomže když budeme nad tímto čtvercem v tomto číselném kontextu přesně takto uvažovat, nepohneme se z místa ke kýženému výsledku, přičemž právě v tomto tkví skrytá síla Dürerova megalomanského díla.

Tyto zahalené aspekty mají bezpochyby vyvolat dojem iluze, že v tomto číselném symbolismu lze odhalit cosi tajemného, co by mohlo kupříkladu světu zvěstovat pravdu o druhém příchodu Pána Ježíše Krista!

Přesýpací hodiny na rytině, mohou v alchymistickém konceptu vyjadřovat konec času, a to může předznamenávat příchozí apokalypsu - KONEC SVĚTA! A právě v tomto je symbolismus Melencolie fatálně zavádějící, poněvadž ji musíme uvnitř sebe sama pocítit, což je klíčový faktor vedoucí k rozluštění Dürerova prorockého odkazu.

Jak by ale středověký tvůrce a velikán mistr umění, mohl nahlédnout třeba do našeho 21. století? To je zcela zásadní otázka, kterou si musíme s ohledem na Melencolii položit! Pokud tak učiníme, zjistíme, že tři motivy na této rytině odkrývají pohled na náš současný moderní svět. Těmi motivy jsou - kružítko, magický čtverec - umístěný vpravo u přesýpacích hodin, a v neposlední řadě - klíč. Pakliže se na Melencolii budeme dívat očima dnešní doby, můžeme tak dojít k šokujícím skutečnostem!

A teď se zaměřme na čtvercovou tabulku. Podle mého laického názoru, představuje stěžejní artefakt znázorňující pohyb čísel. Když se ale tahle čísla imaginárně a především rychle roztočí, například odspodu nahoru, aniž by je lidský zrak rozpoznal, vypozorujeme zjevnou shodu s grafickým logem, které se podobá znaku z kultovního sci-fi filmu - MATRIX! V tomto filmovém logu se taktéž zobrazují číslice a písmena, jež se cyklicky opakují, akorát nejsou kvůli animační rotaci čitelné.

Jakmile se důkladně zadíváte na magickou tabulku v této mědirytině, můžete v ní odkrýt kromě čísel rovněž písmena. Těmi písmeny jsou - S, I, O, N. Co je Sion? Žalm 87:1-3 říká: „Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky“. Sion je v podstatě jakási Boží tvrz! V Bibli je Sion stejně tak označován za Davidovo město.


Matrix ve středověku?

V kultovním sci-fi filmu Matrix, je však Sion městem záchrany, kde skrytě žijí poslední svobodná lidská společenství. Tohle fiktivní místo se nalézá několik desítek kilometrů podzemí, a to u zemského jádra, kde se stále drží teplo. Kružítko na této rytině může symbolizovat VELKÉHO ARCHITEKTA, jenž stál za stvořením iluzorního světa, v němž je lidstvo polapeno v područí virtuální reality.

Klíč je v tomto pojetí cesta, kterou se lze vydat a dojít k bráně, za níž existuje reálný neiluzorní svět, kam bychom měli všichni směřovat. Tohle poslední můžeme interpretovat i tak, že lze zamířit od nehmoty k hmotě, případně naopak.  

Albrecht Dürer
Mohl Albrecht Dürer v domnělé akáše spatřit cosi, co lze považovat za MATRIX? Žijeme snad v něčem takovém, čím je pro nás filmový MATRIX? Nelze ani vyloučit, že v Melencolii se objevuje kód, kterým je celé tohle hypotetické virtuální prostředí ovládáno, proto tedy je důležité tomuto malému i velkému obrázku porozumět. Co si o tom myslíte Vy? 


Smrt neznamená konec


Jestliže v těchto časech začínáme pociťovat určitá pnutí, jež lze přičíst na vrub nepříznivým odchylkám v zemském klimatu, což ostatně souvisí s vymíráním fauny a flóry, nárůstem neléčitelných civilizačních nemocí a tak podobně, nelze v tomto duchu pomyslet na nic jiného, než na nevyhnutelný konec světa, který se blíží pomalu, ale jistě! Abyste lépe porozuměli tomu, co vám chci tímto vším říct, přečtěte si prosím, níže uvedený citát, ze zmiňovaného sci-fi filmu - MATRIX...

„Miliardy lidí prostě žijí své životy v nevědomosti. Víte, že ten první matrix byl sestaven jako dokonalý lidský svět, kde nikdo netrpěl a všichni byli šťastni? Byla to katastrofa. Všichni to odmítli. Přišli jsme o celou generaci. Říkalo se, že prý chyběl jazyk, ve kterém by se dal dokonalý svět naprogramovat -- ale podle mne každá lidská bytost definuje realitu skrze bídu a utrpení.

Dokonalý svět byl pro vás snem, ze kterého se vaše primitivní mozky snažili probudit.     Proto jsme matrix museli přizpůsobit tomu vrcholu VAŠÍ civilizace. Říkám VAŠÍ civilizace --         ale jakmile jsme začali myslet za vás, stala se z ní NAŠE civilizace, což je samozřejmě také důsledek evoluce. Evoluce! Jste jako dinosauři. Podívejte se z okna: váš čas už vypršel. Budoucnost je náš svět. Budoucnost patří nám.“ 

KONECPokračováníREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).


 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí