Globální vojenské výdaje v loni vzrostly na téměř 1,7 bilionu dolarů, což je vzhledem k umírajícímu životnímu prostředí, velice nepříznivá zpráva pro nás pro všechny. Jak dlouho ještě bude lidstvo samo sobě škodit, že se dobrovolně podílí na vývoji sebezničujících prostředků - zbraní, které mohou vyhubit veškerý život na této překrásné planetě? Pominou někdy tyto militantní tendence a především myšlenky, kvůli nimž ve světě přetrvává hlad a bída, bezpráví či ponížení lidské bytosti? Máme naději na lepší budoucnost, která je podmíněna změnou našeho myšlení?

Co si myslíme, to také dostaneme! Rezonuje s touto myšlenkou a změnou našeho chování démonizovaný - NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD? O konspiračních aspiracích nového světového řádu se můžeme dočíst leccos, především o vzniku jednotné světa vlády, která bude stát nad vším, tedy nad jednotlivými národy počínaje a individualitou člověka konče. Musíme si však uvědomit jedno, zničení našeho světa je otázkou pouhé jedné hodiny, a to za předpokladu, že by nastala jaderná válka. Je tedy „NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD“ nástrojem spásy, který změní dnešní podobu světa do té míry, že už na zemi nebude žádných zbraní potřeba, protože kde nejsou kulturní či náboženské rozdíly, není žádných nepřátel ani vražedných zbraní.

Z tohoto úhlu pohledu může také představovat mezinárodní memorandum, proti výrobě a šíření veškerých usmrcujících prostředků (zbraní), vraždících nevinné lidské bytosti. Jenže to, co se v této úvaze o Novém světovém řádu dozvíte, může u někoho vyvolat intenzivnější odezvu, ať už v pozitivním, nebo negativním slova smyslu. 


Nepřátelství národů je iluze požehnaná nevědomostí

Tohoto nebezpečí si byli dobře vědomi prezidenti dvou tehdejších mocností, Michail Sergejevič Gorbačov a George H. W. Bush, který výraz nového světového řádu poprvé zmedializoval. V tomto směru nám vyvstává otázka, měli bychom se těchto myšlenek o našem planetárním uspořádání obávat, zvlášť když se o NWO (to jest podle anglického New World Order) dočítáme nejrůznější zvěsti a pověsti, co způsobují strach a nejistotu?

Navíc, když se při tom všem ještě dozvíte, že úzká skupina lidí, stála podle konspiračních teoretiků za rozpoutáním první a druhé světové války, za útoky z 11. září 2001, a také za bojem proti terorismu, který se paradoxně s touto snahou zdvojnásobil, zmocní se vás  logicky nepříjemné pocity, též hněv, ale i pochyby o tomto světě a jeho vládcích. Obávám se toho, že v tomto případě bude platit přísloví: účel světí prostředky. Některé kroky je nutné podrobně analyzovat, protože i dobře míněný nápad může skončit bolestně! Tomu bychom se měli vyhnout, pokud budeme dávat nejasné záležitosti do zapadajících souvislostí!


Rozpad Sovětského svazu zapříčinila idea NWO

Mnoho politických analytiků se domnívá, že za rozpadem SSSR stály výhradně ekonomické potíže, jež zapříčinily zhroucení celého východního bloku. Jenomže v tomto případě nešlo jen o  nefunkční ekonomiku, která ukončila bipolární rozdělení světa! Znovu musím připomenout, co jsem ohledně NWO výše uvedl. O jeho plánech a smyslu ví jen malá skupina lidí, která se dostala k zásadnímu odhalení o tom, že lidstvo není v kosmickém prostředí zcela osamoceno.  

Západ a Východ - ilustrační obrázek

O tomto zásadním tajemství vědělo několik zasvěcených osob, a to na obou stranách politického spektra mezi Východem a Západem. Dokonce lze předpokládat, že o této záhadě vědí také některé tajné spolky a organizace, jejichž základním kamenem víry je neochvějné poznání o nepozemském životě, s nímž mohou být tyto skupiny dokonce ve spojení.
 
Proč se mimozemská existence ve světě tají, pakliže je od samého počátku našeho zrození  historií a také budoucností lidstva? V úvahu připadá hned několik různých vysvětlení, já se však přikláním nejvíce k tomuto názoru. Jak to tedy je? Abychom mohli vůbec pochopit, že VESMÍR není ponurým místem bez života, musíme nejprve dospět, poněvadž to je ve vztahu k mimozemskému životu nejpodstatnější počin, který musíme nesporně učinit. To není jednoduchá záležitost, neboť něco takového se dotýká lidského ega, které samo sebe považuje za nadřazené vůči ostatnímu životu.

Doposud mnozí čtenáři nemají o mimozemské existenci ani ponětí, navzdory tomu, že už zprávy o tomto fenoménu pronikají i do mainstreamu. Odtajněné spisy o UFO jsou už dnes důkazem toho, že mimozemské talíře nejsou výplodem lidské fantazie, ani duševně narušených pomatenců, protože po celém světě bylo nahlášeno a zpozorováno tisíce případů s tímto nebeským úkazem, jehož projevy se dotýkají nejvíce naší povýšenosti. S tímto rezonuje tento citát: „Zrozen z hříchu značí pýchu. Nyní pýcha tvá konce má.“

Není těžké si domyslet, že v době studené války představovalo UFO zjevný problém v oblasti bezpečnosti, neboť se mohlo zaměnit za nepřátelskou raketu či letadlo, atp. Obě dvě strany, čili Východ i Západ, se mezi sebou museli domluvit na vzájemné koordinaci, aby kvůli mimozemským vetřelcům nechtěně nepropukla třetí světová válka.

Výstižný je v tomto směru projev tehdejšího amerického prezidenta Ronalda Regana v OSN, kde pronesl známou větu: „Příležitostně si říkám, jak rychle by zmizely naše celosvětové rozdíly, kdybychom stáli proti nepřátelské hrozbě z jiného světa.“ Očividně neidentifikovatelné létající předměty, přiměly rozdělený svět na Východ a Západ ke spolupráci, z níž vzešla představa o sjednoceném světě, ve kterém nebudou působit jednotlivé národy a státy, ale globální vláda, která sjednocené lidstvo na meziplanetární úrovni bude zastupovat.

NWO je z tohoto úhlu pohledu pozemským řešením, jak se přiblížit k mimozemským civilizacím, které jsou uskupeny v něčem, co lze nazvat s nadsázkou jako galaktické OSN. Nelze totiž vyloučit, že během studené války, vešly SSSR a USA do styku s mimozemskými entitami navštěvující naši planetu.

Tento popud stál evidentně za změnou dřívějších dogmat, poněvadž právě tohle přimělo generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu k tomu, aby se pan Gorbačov podílel na cíleném rozpadu komunistického zřízení, jehož součástí bylo i tehdejší Československo. Předpokládám, že po určitých jednáních s mimozemšťany zastupující galaktickou federaci, bylo naší planetě navrženo členství v hvězdném uskupení různých nepozemských národů, kde v čele tohoto ústředí stojí takzvaní vládcové vesmíru.

Podmínky s tímto členstvím mohou korespondovat se zásadami NWO, to nelze vůbec zamítnout. Jistě si teď říkáte, jak mohu něco takového tvrdit, když o tom neexistují sebemenší důkazy, že? To je sice pravda, nicméně jsem přesvědčen, že mnohé hollywoodské filmy věrohodně popisují realitu současného světa, v němž se skutečně nacházíme.

V seriálech a filmech jako jsou Stargate či Star Trek, lze poměrně snadno vytušit, že galaktická federace a vládcové vesmíru nejsou jen produktem lidské fantazie, ale prozatím  utajovaného obrazu a pravdy, o níž se prostřednictvím sci-fi filmů pomalu dozvídáme. Díky této sofistikovaně propracované kinematografii, nevědomě přijímáme skutečnost o mimozemských civilizacích a o mnohosti světů obydlených.

Pojmy jako jsou UFO, Hvězdná brána či Hvězda smrti, pakliže se nepletu, zná už každé malé dítě. Systematické přivykání na uvedené záležitosti, ulehčí lidstvu snáze přijmout fakt o tom, že jsme součástí většího celku, k němuž se jednoho dne připojíme. Tohle učivo, co je nám pozvolna vštěpováno do mysli, je součástí tisíciletého  plánu - NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU!


Všechno se děje z nějakého důvodu

Je víc než pravděpodobné, že NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD je odrazovým můstkem a zároveň vstupní branou do středu naší galaxie, které říkáme Mléčná dráha. Uprostřed tohoto všeho nalezneme uskupení galaktických národů. Abychom se mohli k tomuto společenství připojit,  musí být současný řád (systém) světa naprosto pozměněn, tak aby rozdělené lidstvo na státy a národy, splynulo v jeden homogenní celek.

Záměrem NWO je proto „demolice“ jednotlivých kultur a národů, zrušení hranic, ale i zavedení  nadnárodního jazyka, sloučení všech náboženských systémů do jediné uznávané víry, ukončení stávajícího finančního systému, vytvoření multikulturní společnosti, a nakonec celoplanetární příprava na vzestup do kosmických výšin, kde se očekává naše přijetí. I kdyby se tyto záměry neshodovaly s tužbami většiny, tak to není z pohledu této transformace, nikterak pro budoucnost naší civilizace podstatné. Důležité je dosažení cíle, na jehož konci by mělo přijít uvolnění, tak jako vždy po každé námaze.

Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát.

Cesta byla vytyčena a harmonogram přesně stanoven. Jinou otázkou zůstává, zdali je uskutečnění plánů NWO vůbec šetrné k lidské bytosti? Další velkou neznámou je realita na konci všeho poznání? Jde o to, že nemáme ponětí o tom, s čím máme co do činění, čili jaká inteligence ve vesmíru vlastně převládá. Kdyby v tomto směru šlo o robotickou inteligenci, vyhlídky lidstva by nebyly nijak růžové, protože tahle forma života je vůči organickému bytí jednoznačně nepřátelská.

O této hrozbě jsem napsal několik podrobných článků, ve kterých se můžete seznámit s rafinovaností umělé inteligence, která představuje nebezpečí nejen pro naši planetární sféru života. Vše potřebné se můžete dočíst v těchto souvisejících článcích:  

 
O NADŘAZENOSTI V KOSMICKÉM USPOŘÁDÁNÍ:
 


Díl - 1234


Planetární vládci

Nikdo neví jak velký je vesmír, astronomové se točí neustále v bludném kruhu nevědomosti, prozatím člověk nedokáže překročit hranice této sluneční soustavy, takže jakékoliv představy o fungování kosmických sil, jsou v podstatě na stejné úrovni, jako je tato úvaha o Novém světovém řádu, protože v tomto případě se opíráme o nepodložené teorie. Každý tak může svobodně uvažovat nad tím, jak to ve vesmírných dálavách funguje, především jaké inteligentní síly v něm převažují. 

Panovníci - ilustrační obrázek

Domnívám se, že v kosmu nepanuje model demokratického vládnutí, jelikož celé universum je o individualitě reinkarnujícího ducha. Z toho lze vyvodit, že vesmír bude ovládán bytostmi se specifickou genetickou výbavou, jež těmto pomyslným královským hlavám poskytuje nesmrtelnost a také předurčenost k neomezenému panování, a to nad obydleným hvězdným prostorem.

Tito vládci napříč celým vesmírem, zakládají planetární kolonie, které pak osazují životem, kupříkladu humanoidními bytostmi, jakým může být i genetický druh člověka. Proč by to ve vesmírných mocenských strukturách, mělo zrovna takto fungovat? Odpověď odhalíme v přírodních zákonitostech. Když okem pozorovatele pohlédnete na  společenství hmyzu, nemůžete dojít k jinému závěru, než že insektní uspořádání je založeno na mocenské struktuře královského vládnutí.

Včelí či vosí královny, taktéž rozšiřují své kolonie, a v mocenské hierarchii jsou fundamentálním prvkem hmyzího zřízení. Vezměme si například, jak funguje včelí společenství. Včelí královna, přesněji řečeno matka, ovládá své včelstvo vylučovanými feromony, a tím nelze genetickou (vůdčí) predispozici u tohoto druhu nikterak popřít.

Pokud při rojení vylétá z úlu starší královna a je doprovázena dělnicemi, pak je to známka toho, že si včelí matka zakládá nové včelstvo - národ, přičemž nastupující (nová) královna matka zdědí úl a zbytek dělnic, a to do své smrti, nebo také vyrojení. Jak se pozná královna matka od ostatních včel? Na první pohled svým větším vzhledem, ale hlavně vůdčím chováním, protože ostatní včely matku královnu vždy následují.

Včelí královna - ilustrační obrázek

Jak nahoře, tak dole, z tohoto Božského principu je patrné, že ve vesmírném uspořádání nepochybně působí geneticky předurčení vládcové, jejichž dominance rezonuje se společenstvím hmyzu. Z toho lze usoudit, že v universu se nesetkáme s konceptem demokracie, neboť jak jsem předestřel výše, veškeré tvorstvo a bytosti v celém širém kosmu, podléhají vesmírnému genomu, který nás selektuje na pomyslné včelí trubce, dělnice a matky královny.

Tím ovšem nechci tvrdit, že jsou hvězdní vládcové na úrovni pozemských diktátorů, poněvadž jsou to v přeneseném slova smyslu - včelí královny, jejichž smyslem života je šíření vlastního rodu do všech koutů poloprázdného vesmíru.

Nicméně genetické predispozice jsou v tomto případě jasně dané, tudíž nelze od těchto královských bytostí, empatické chování či porozumění k člověku očekávat, protože se řídí přirozeným pudem sebezáchovy, jenž jim velí zakládat kolonie, čímž se rozrůstá působnost jejich hvězdného impéria.  


Rojení v podmínkách planety Země

Znovu se vraťme k příkladu se včelami a královnou matkou, neboť tohle společenství hmyzu je biologickým fundamentem pozemského života. Albert Einstein řekl: Když vymřou včely, lidstvu budou zbývat jen čtyři roky života. Bible nám poskytuje informace o soudném dni, což je podle náboženských tradic soud či rozsudek nad osudy lidských duší. Tento rozsudek je vynesen božstvem a rezonuje s myšlenkou - Nového světa nebo začátku.  

Nový domov - ilustrační obrázek

Tímto se dostáváme k jádru věci. Soudný den z jiného úhlu pohledu může představovat jakési rojení včel, kdy dochází k dělení včelstva na dva národy. Takže až přijde ten správný čas, kdy kvůli populační explozi, nebude nás Matka země moct nasytit, nastane i tady na zemi dělení lidstva na dva tábory. Biblickými slovy řečeno, hříšníci zůstanou na této planetě, kde bude převládat chaos, nedostatek pitné vody a potravin, války, atp. Zatímco jiná část pozemských obyvatel, tedy její nezkažená polovina, bude přemístěna do nového planetárního domova, v němž započne formování nové planety a také nová éra přeneseného lidstva, jehož kořeny budou navždy spjaty s planetou Zemí.

Jaká je souvislost mezi NWO a touto šílenou hypotézou? Je zřejmé, že nový národ musí spolu komunikovat stejným jazykem a tak dále. Předpokládám, že zmiňovaná selekce proběhne podle určujícího klíče, kde bude odděleno zrno od plev. Aby tento předpokládaný výběr mohl vůbec zdárně proběhnout, je zapotřebí tuhle civilizaci důsledně monitorovat, a tomu napomáhá internet a sociální sítě, všudypřítomné průmyslové kamery, veškerá on-line elektronika, taktéž čipování obyvatel, atp.

Všechny tyto snahy přeci zapadají do plánů - Nového světového řádu, a jestli se tyto opatření týkají hypotetické přípravy na přesun části pozemských obyvatel, lze potom tyto nehumánní kroky do jisté míry pochopit. Nebylo by ale lepší, kdyby o tom naše civilizace dopředu věděla? Určitě ne! Nemohlo by se tak oddělit zrno od plev, a o tom to celé je!

Kvůli tomuto účelu, musí být z lidské rasy vybrán ten nejkvalitnější genetický materiál, jenž se nejlépe zhostí úkolu kolonizování přidělené planety. Kdo a proč zajistí tento nelehký přesun (stěhování) části lidské populace na jinou neobydlenou planetu, na níž budou pro člověka panovat příznivé podmínky k životu, bylo již v tomto příspěvku jasně řečeno. Tento přesun mohou zajistit výhradně zmiňovaní vládcové vesmíru, kteří po naplnění určitých kriterií, zahájí dlouho očekávaný a organizovaný transport. Kdy tohle vše nastane, je dobré se zeptat.

Předpokládám, že na naší planetě působí tajné organizace, které jsou spjaté s érou starého Babylonu, ale možná jejich kořeny pronikají ještě dále do dávnověku. Tito lidé, což jsou v podstatě pozorovatelé a zároveň dohlížitelé nad vývojem naší civilizace, až nastane podle jejich kriterií vhodný čas k avizovanému přesunu, budou o tomto splněném plánu hvězdné vládce informovat. 

Pak už nic nestojí v cestě tomu, aby započalo „rojení“, případně soudný den, neboť je docela jedno jak to pojmenujeme, a do naší sluneční soustavy poté přilétnou obří transportní kosmické lodě, které se postarají o vše potřebné, co se týče této mise, jež nám poskytne (jen vybraným jedincům) zcela nový a především čistý domov. Jestli si tohle nové lidstvo na této nové planetě znehodnotí (znečistí válkou a chemií) tohle jiné životní působiště, to už je na jiné téma a na jinou úvahu.  

Hvězdný přesun - ilustrační obrázek


O tom, že jsou tyto kosmické koráby pro nás již dávno připravené není pochyb, to dokazuje četnost narůstajících hlášení o UFO objektech, které se podílejí na přípravách logisticky složitého přesunu. Tyto malé UFO lodě zajišťují nepředstavitelně gigantickým vesmírným korábům potřebné zázemí, aby se vyslané transportní lodě, bezchybně zhostily svého těžkého kosmického úkolu.Jestli budete pozváni do nového světa (vesmírného domova), hodně vám napoví, jak moc vás tahle úvaha oslovila. Odpovězte si sami, díky čemuž poznáte na čem jste. Možná postačí vyslovit jedno skromné přání, které každému zajistí propustku do nového nepozemského ráje: „JÁ CHCI DOMŮ!“


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí