Není nic snazšího, než někoho uhranout nebo proklít, anebo s pomocí černé magie přivodit komukoliv škodu na majetku či zdraví. Asi proto nikoho nepřekvapí, že černá magie je stará jako lidstvo samo, protože se s ní můžeme setkat v nejstarších okultistických spisech, podle kterých nám byla předána padlými anděly. Magie se dává často do souvislosti s šamanismem a čarodějnictvím, lze na ni nahlížet jako na určitý druh náboženství. Je zajímavé, že tahle mystika byla hojně využívána ve starém Egyptě, nebo antickém Řecku, tedy v časech, kdy byly postaveny ty nejimpozantnější stavby starověkého světa. Ovšem ani v dnešních časech nezmizela černá magie z povrchu zemského, spíše je tomu naopak.

Proto si tohle téma zasluhuje větší pozornost, než tomu bylo doposud, zvlášť když se o černé magii mnoho neví. Z tohoto důvodu není zbytečné, alespoň trochu se s praktikami černé magie obeznámit, abychom se případně s jejími nečekanými útoky, co nejlépe mohli vypořádat.

Těžko tomu uvěřit, ale negativním účinkům černé magie musíme čelit čím dál víc, protože do nás tyto temné síly nevědomě vstupují ze všech možných stran, například prostřednictvím oblíbených seriálů, do kterých jsou vloženy tzv. značkové produkty dodané inzerenty (product placement). Jde o velice rafinovanou (skrytou) reklamu, díky níž jsou příjemci těchto mediálních produktů podníceni nakupovat takové zboží, které by si za normálních okolností nezmanipulovaný divák nepořídil.

A přesně tohle to jsou dávné triky černé magie (něco činit, co člověk nechce), kterým se teď vznešeně říká MARKETING. Na tomto konkrétním příkladě je dobře vidět, že jsme se stali nevědomě oběťmi černomagických sil podrobujících si svobodnou mysl člověka, aniž bychom si toho byli vědomi! Že by snad tento svět byl v područí starověkých černokněžníků?

Magie - ilustrační obrázek

Vše je o energiích

Náš svět je o energiích, dokonce i vesmírné sféry jsou o pozitivních a negativních silách, jež mezi sebou občas vytvářejí místo střetu. Doslova můžeme hovořit o tom, že existují dva základní magické principy, které nazýváme - BÍLOU a ČERNOU magií. Jinak řečeno jde o povahu - DOBRA a ZLA!

             Pozn. V hermetismu je magie považována za pozůstatek někdejší vědy.


Budu-li hovořit o magii, máme co do činění s dualismem, na kterém je postaven náš svět, ba i vesmír, jemuž je vše podřízeno. V kosmických výšinách nepochybně panují duální zákony, kupříkladu hvězdy vytvářejí světlo, zatímco černé díry všechno včetně světla pohlcují, což svědčí o tom, že existence světla je podmíněna tmou, stejně jako je tma závislá na světle, jinak by tento univerzální vzorec nemohl fungovat ani ve vesmíru, ani zde na planetě Zemi.

V lidském životě dobro a zlo se taktéž střetávají, proto nedokážeme z tohoto světa vymýtit veškeré války, chudobu a bezpráví! V tomto článku bych vás mohl seznámit s celou řadou různých magických rituálů a energetických útoků, které se v černé magii často využívají, jenomže v tomto pojednání půjde o víc než o pouhé čarodějnictví - jak se zanedlouho dozvíte.

Jelikož černá magie má mnoho různých tváří a v mnoha případech se nás přímo či nepřímo dotýká, není vůbec na škodu si její zákonitosti přiblížit, abychom tomuto nepříznivému jevu úplně nepodlehli, když už jsme mu tváří v tvář vystaveni. Myslím si, že je lepší být připraven, než vzápětí překvapen! Ve stručnosti uvedu často využívané praktiky v černé magii, kteréžto mohou být (zne)užity vůči všem lidem.

V temné magii se často využívá takzvaného cílení na vnitřní energie člověka, jež se často vyskytují v předmětech osobní povahy - tj. například fotografie, kartáček na zuby nebo oblečení, případně vlasy či nehty. A proto bychom si měli dávat dobrý pozor na to, co kde po sobě zanecháme, anebo, kdo má k těmto všem věcem přístup. Opačnou metodou jak vám může domnělý čaroděj ublížit - je podstrčený předmět o kterém nebudete nic vědět.

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, co nejrychleji se zbavte neznámých věcí z vaší těsné blízkosti, neboť se lze domnívat, že jste se stali obětí černé magie a útočníka s temnými myšlenkami, i když tomu tak být nemusí! Ještě musím každého čtenáře upozornit, že přílišný strach k sobě přitahuje zlé síly, proto je zapotřebí myslet pozitivně, poněvadž síla kladné myšlenky veškeré zlo zapuzuje.

Nejvíce totiž černé magii napomáhají sebedestrukční myšlenky, ty je zapotřebí vytěsnit! To můžeme učinit tak, že si pořídíme ochranný talisman, případně s pomocí modlitby andělskou sféru požádáme o pomoc, čímž uvedeme antimagické síly do pohybu, a to je nejspolehlivější ochrana proti všem negativním myšlenkám i magickému zlu. Nezapomeňte prosím, že vše je o energiích, a ty lze transformovat buď na pozitivní nebo negativní myšlenky, neboť každá energie pochází ze stejného zdroje. Pokud tomu stále nerozumíte, tak si představte dva kohoutky ve vaší koupelně.

Červeným kohoutkem vytočíte teplou a modrým studenou vodu, přesto tahle studená i teplá voda pochází ze stejného pramene. S pozitivními a negativními vlivy je to totožné jako u teplé či studené vody, můžeme si totiž vybrat - kladnou nebo zápornou energii (+-).


Bílá magie a pozitivní myšlení

Bílá magie na rozdíl od černé, každého člověka ochraňuje před zlým myšlením, tudíž vnáší do života harmonii a nové poznání o mystice našeho záhadného světa. Spokojenost přináší všem lidem dobré vůle moudrost a ochranu, a to je záruka toho, že nevzniká důvod se zabývat černou magií – čili někomu ubližovat!
 
Kterýkoliv černokněžník přivolávající na cokoli pohromy a kletby, si musí být vědom toho, že magické útoky se zpětně obrací k tomu, kdo tyto parapsychologické energie svévolně do éteru vypouští, akorát s třikrát silnější razancí. Tuhle moc zrcadlového odrazu na vlastní kůži okusil – FAUST!

Podle legend Dr. Johann Georg Faust, byl potulný alchymista, astrolog a mág, o němž kolovaly zvěsti, že byl spolčen s ďáblem. Časté spekulace o této záhadné (středověké) postavě, jednoznačně přispěly k tomu, že se z Fausta stala oblíbená literární předloha. Psal o něm: Johann Wolfgang von Goethe (Urfaust), William Mountfort (Das Leben und der Tod des Doktor Faustus), Václav Havel (Pokušení), a mnozí další spisovatelé.

O tomto lékaři a mágu, se z nedoložených zdrojů dovídáme, že zneužil svých magických schopností, když ve vojenském tažení v Itálii pomohl k vítězství německému císaři. Ovšem to se nakonec obrátilo proti němu samému, když zemřel strašnou smrtí při jednom alchymistickém pokusu, ve kterém došlo k nečekané explozi, že tělo Dr. Fausta bylo znetvořeno k nepoznání.

Pokud tomu tak bylo, pak nelze v tomto případě zpochybnit třetí Newtonův zákon – akce a reakce! Na této ukázce je patrné, že používání černé magie se prostě nevyplácí, proto je v hermetismu její využívání přísně zakázané! Ještě bych měl podotknout, že černá magie je spjata s černým myšlením, neboť zlou myšlenkou i slovem, může kdokoliv z nás nevědomě ublížit. V tomto případě je velice výstižné tohle rčení: „ČIŇ LIDEM TO, CO SI PŘEJEŠ, ABY ONI ČINILI TOBĚ“.


Světlo versus temnota

Bohužel se pořád točíme v bludném kruhu neúprosného dualismu, který je součástí všech přírodních sil a zákonitostí. Z toho plyne jedna moudrost; rovnováha vede k dokonalosti! Abychom mohli vnímat dobro, tak musíme nejprve okusit zlo! Je vskutku zajímavé, jak v tomto ohledu převažuje zlo nad dobrem, tedy temnota nad světlem, což vypovídá o tom, že tma je tou primární energií dvou mocných sil polarit v kosmickém uspořádání. Tímto lze vysvětlit, proč je ve vesmírném prostoru více tmy než světla, a také z jakých příčin se v našich myšlenkách kupí tolik temnoty.

To se děje nejspíš proto, že vesmír se v nitru lidské duše trvale odráží; neboť to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole. Jestliže je výše uvedená hermetická moudrost pravdivá, lze tím objasnit dominující okolnosti tmy nad světlem.

Pakliže temnota v konceptu rovnováhy sehrává o něco málo významnější úlohu, bude se taková skutečnost odrážet i tady na zemi, čili v mysli jednotného lidstva. Položme si proto oprávněnou otázku; z jakého důvodu je více tmy než světla? Proč tomu není naopak? Na tyto otázky nelze odpovědět jednoznačně, přesto se nabízí poměrně uspokojivé vysvětlení. SVĚTLO a VESMÍR, tohle vše bylo vytvořeno ze tmy!

Z temnoty se stal stavební element, z kterého zažehly první hvězdy a galaxie, taktéž záhadný život, jež nám umožňuje vést nad jeho podstatou tyto úvahy. S trochou fantazie si lze představit, že tma po stlačení ze své struktury vypuzuje světlo, z jehož třpytu započala existence časoprostoru, tedy i tohoto VESMÍRU!

Podle stejného znázornění vznikají vně mysli člověka obdobné reakce; nejprve převládá temnota, aby pod tíhou tmy v mysli zlého jedince vzplanula JISKRA, co přivádí lidskou bytost k rovnováze, a také k této úvaze. Z těchto základů lze vytvořit jakýsi časový úsek, který vznikl podle těchto popisovaných atributů, tj. VZNIK, TRVÁNÍ, ZÁNIK! Doopravdy je na těchto teoretických příkladech pozoruhodné to, jak můžeme od černé magie dojít až k vzniku vesmíru a jeho protikladům. Ještě k tomu všemu dodám, že neúprosný čas plyne jako voda, nebo podle toho jak hoří hvězdy na nebi!


Bratrstvo monády

Co z toho všeho můžeme vyvodit? Kupříkladu to, že život bez světla možný není, jinak bychom tady nebyli! Z určitého úhlu pohledu můžeme světlo považovat za dobro, zatímco tmu za zlo, i když tma (zlo) je v tomto případě velice zavádějící pojem, jelikož podporuje světlo. V lidském srdci může převažovat jedno či druhé, záleží vždy jen na nás, čemu dáme přednost – jestli světlu nebo tmě.

Monáda - ilustrační obrázek


V tomto článku se dozvíte, jak dojít k poznání a světlu, abychom se dokázali vyhnout praktikám černé magie, kterým jsme v těchto moderních časech, víc než kdy jindy vystaveni. Moc černé magie je vskutku ohromná, když dokáže inteligentního člověka proměnit v nemyslící bytost, která se dobrovolně podvoluje temnotě a přestává vstřebávat světlo života.

Čtěte pozorně, aby jste pochopili, že současný svět není o financích, válkách nebo míru, ale výhradně o energiích, o které se vede urputný zákulisní boj. Jsme součástí utajovaného (tisíciletého) konfliktu, který je veden mezi dvěma znepřátelenými tábory BRATRSTVA MONÁDY.

Jedna strana tohoto sporu se snaží odhalit lidstvu skutečnou pravdu o tomto tajuplném světě, zatímco druhý tábor stojící v opozici, se snaží udržet všechny civilizace v područí tisíciletého klamu v jehož kleštích jsme nyní sevřen.


Výdobytky moderního světa, rezonují s černou magií

Bude to sice znít neuvěřitelně, ale moderní výdobytky (technologie) dnešního světa, jsou v rukou černé magie. Temná magie totiž funguje na bázi strachu, tím lze pochopit příčiny převládajících černých myšlenek u většinové populace. Ve své podstatě jsme my všichni vlastními strůjci obav, kterým v samotném důsledku podléháme. Každý z nás se ve svém životě dopustil něčeho špatného, neboť nikdo není bez hříchu! Jinými slovy, každý poklesek je dokonalou sadbou černé magie, která nám tyto prohřešky v nejméně vhodnou dobu připomíná. 

Černomagický útok je z pohledu energií následek předchozích - negativních skutků. V tomto směru nám neubližují magické síly, nýbrž negativní zárodky vlastních myšlenek. Proto je strach využíván moderními médii, neboť televizní společnosti jsou pod kontrolou bratrstva monády. Globální TV signál úspěšně šíří bázeň po celé zemi, protože jsme jím doslova přehlceni. Pořady televizních stanic se staly dominantním prediktorem společenského života i zábavy, a to ve všech ohledech.

Jíme a pijeme vše, co nám káže televizní reklama, volno si organizujeme podle vysílacích časů sledovaných seriálů a filmů. Z televizní obrazovky do nás vstupuje nemístný strach, proto máme jen takové nemoci, jaké vycházejí z ampliónů zmiňovaného bratrstva.

Z dlouhodobého hlediska nedostatek světla způsobuje poruchu psychiky, to potvrzují četné vědecké studie. Všechny výše popisované negativní dopady, má na svědomí temnota, jelikož ta odebírá potřebné světlo lidskému druhu. Zkuste se zamyslet nad tím, kvůli čemu se rajčata jakož i jiná zelenina, nepěstují pod přímým slunečním svitem - přibývá i ovoce, ale proč se tyto plodiny hromadně produkují v zatemněných sklenících? Nosným slepicím a kuřatům není rovněž dopřáno přirozené světlo, přičemž u jiných velkochovů není tomu jinak. 
Lebka - ilustrační obrázek

Z tohoto všeho jest patrné, že současným potravinám chybí světlo, respektive vitamin D. Mimochodem nedostatek vitaminu D společně s jódem způsobuje kretenismus, o jiných chronických nemocech ani nemluvě! Všechny tyto popisované skutečnosti stojí za poklesem naší inteligence, stačí si přečíst nějaký článek v bulvárním tisku a pochopíte, že pravda může být ještě horší! Méně inteligentní obyvatelstvo lze snadněji ovládat, to vede k manipulaci, která slouží temným účelům černé magie.

Jak je tedy patrné, temnota pohlcuje více světla než jí přísluší, a právě tohle narušuje dosavadní rovnováhu, která ustupuje temnotě, čili těm silám, co usilují o nadvládu nad člověkem. Někomu mohou podobné úvahy o silách temna připadat, jako báchorky pro děti před spaním, zvlášť když posíláme výzkumné sondy na Mars a žijeme v době atomového věku. Tím spíš bychom neměli temnou Moc podceňovat, pakliže nechceme skončit hrobníkovi na lopatě. Níže se dozvíte, jak by mohl vypadat svět pod hegemonií temnoty.


Vampyrismus moderní doby

Jak si lze vůbec takovou černou MOC představit? Začal bych tím, že život byl stvořen z energie světla, tudíž jsme na tomto zdroji všichni životně závislí. Kdyby SLUNCE „Nedej Bůh“ vyhaslo, život by na této planetě přestal existovat. S tímto tvrzením (pravdou) rezonuje tělo člověka, neboť to je obklopeno světelným obalem – Aurou.

Přesně tohle vypovídá o tom, že jsme bytosti světla, nikoliv tmy! Proto, jakmile dojde k úmrtí člověka, aurické světlo se vytrácí do nicoty, zhasíná jako hvězdy ve vesmíru. O lidech, o kterých se říká, že nic lidského jim není cizí, jsou pod vlivem tzv. černého myšlení, těmto jedincům se prokazatelně nedostává světelného svitu. Komu se nedostává energie, tak začne podléhat zmiňovanému černému myšlení, takový člověk se musí vyživovat z emocionálních podnětů, které jsou vyvolány agresí vůči lidem s dostatečnou kapacitou světelného zdroje. Jakmile aku svítilna má téměř vybité své baterie, tak slaběji svítí, a pokud není tento zdroj znovu dobit, je pohlcen tmou!

Takto odňatá energie však nezlepšuje povahu světla u toho či onoho energetického „upíra“, protože tímto způsobem odčerpaná záře se přeměňuje jen na tmu, tím dochází ve společnosti k úbytku veškerého světla. V samotném důsledku se tento úkaz projevuje zlomyslně egoistickým jednáním, a to přivádí současnou civilizaci do zkázy.

Bohužel, lidé se syndromem vyhoření dnes ovlivňují podobu tohoto a příštího světa. Nelze se potom divit tomu, že v rukou těchto vyhořelců s černým myšlením jsou technologické společnosti, jež investují nemalé sumy peněz do vytvoření čehosi, co bychom mohli nazvat (NE) REALITOU! Již jsem vysvětlil, že černá magie funguje na základech strachu, který nic netušícího člověka „vysává“ o jeho biologickou a spirituální energii.
Vampyrismus - ilustrační obrázek

Nejspíš z těchto příčin vznikla myšlenka, vize o světě, ve kterém nebude životadárného světla již zapotřebí! Něco takového můžeme pojmenovat – VIRTUÁLNÍ RALITOU! Co je to virtuální realita? To jest uměle vytvořené prostředí, kde technologie umožňuje uživateli interagovat se simulovaným prostředím. Takže virtuální realita vytváří dokonalou iluzi skutečného světa. Z této ideje se stal jeden z nejambicióznějších plánů temných sil, jenž usilují o naši svobodu a světlo života.

Ve virtuálním prostředí lze uvěznit naši mysl, aniž bychom o tom měli sebemenšího tušení. Ve stavu nevědomí nás mohou popisovaní „upíři“ nehorázně okrádat o veškeré životní energie, které produkuje lidské tělo a jeho mysl. Že nejde o vtip, snad dokazují tyhle otištěné zprávy: 

■ Jak přežít se zdravým rozumem cestu na Mars?  Astronautům pomůže virtuální realita

■ Oculus Rift a HTC Vive v jedné místnosti a naplný plyn, virtuální realita umí nadchnout

■ Virtuální realita bude technologickým hitem. Letos za ni lidé utratí přes miliardu dolarů

■ Deprese by mohla léčit virtuální realita

■ MWC 2016: Virtuální realita v podání HTC vyjde na 20 000 korun

(Zdroj: Novinky.cz / Aktuálně. cz) 

V takto vytvořeném prostředí by již světlo nehrálo hlavní úlohu strůjce života, tuto funkci by převzala temnota a to v přesvědčivém rouchu světla. Pokud si myslíte, že nelze kohokoliv bez jeho souhlasu a vědomí uvěznit do žaláře virtuální reality, tak se prosím ještě jednou zamyslete nad tím, proč jsou naše potraviny zbaveny světla? Civilizace kvůli nedostatku vitaminu D (světla) postupně hloupne, takže podprůměrná inteligence našeho stvoření tomuto účelu zásadně napomáhá.

Nejspíš do této virtuální reality vstoupíme „dobrovolně“ skrze domácí a zábavnou elektroniku. Prostřednictvím různých herních konzol a nejmodernějších televizních přijímačů s funkcí virtuálního obrazu, všichni uživatelé této techniky budou v soudném dni, trvale a bez možnosti odpojení, připoutáni do stavu nevědomí a věčného spánku. Lidská bytost bude v regresi řízena jakýmsi centrálním mozkem, který se stane nadřazeným činitelem veškerých svobodných myšlenek.

Jsme si ve spánkové fázi vůbec vědomi toho, že spíme? Pokud ne, jak potom můžeme vědět, když se zamýšlíme nad touto úvahou, že jsme v bdělém vědomí přítomnosti a nesníme? Není snad záhadné to, když dostatečně nespíme, že jsme vyčerpaní a bez energie? Není tomu náhodou, kvůli odebírání našich biologických sil, kterých využívají temní zřizovatelé fascinujícího projektu – VIRTUÁLNÍ REALITY.


Všechno může být jinak

Narůstající obavy v tomto věku jsou dost možná vyvolány přílivem emocionálního světla, které k nám intenzivně začíná pronikat, dosavadní clona klamu slábne, čímž temnota ztrácí kontrolu nad tmou a tímto přicházejícím světlem, rozbřesk je díky tomu na dohled!

Kvůli této nepříznivé situaci, mocnosti temna zesilují v kolektivním vědomí spoutaného lidstva, ještě větší STRACH i OBAVY, abychom v pomyslné tmě virtuální reality, nespatřili vytoužené světlo na konci tunelu. Ovšem nezapomeňme na jedno: „V temnotě světlo ze záře může kdykoliv zažehnout.“ V tomto kontextu si musím vzpomenout na slova STVOŘITELE - BUDIŽ SVĚTLO. Až někdy v plné své síle, světlo pravdy pronikne do nejtemnějších zákoutí této (ne)reality, pak ani temnota společně s černou magií, paprsky skutečnosti nezastaví - LUX IN TENEBRIS! Osvoboďme svou mysl, abychom mohli osvobodit své mozky a nehybné tělo. 

Světlo na konci tunelu - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí