Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Tahle slova mohou znamenat ledacos, každý si je může vysvětlit po svém, a to jak se mu zlíbí. A díky tomu mohu i já přispět do vínku s vysvětlením a obsáhlou úvahou, která se pokusí význam tohoto tajemného vyjádření - sdělení z Janova evangelia, čtenářům co nejvíce přiblížit.

Budete obohaceni novým pohledem na tuto záležitost a zároveň se dozvíte, jestli se s těmito tajemnými slovy můžeme setkat ve vesmíru, a to i u jiných mimozemských kultur a civilizací, jejichž vyspělost je posílena především tím, že kdesi v kosmické nekonečnosti hledají tu Moc, z níž se zrodil Vesmír, ale i život v tomto těžko pochopitelném pojetí, které se pyšní puncem nebeské dokonalosti.  


Mimozemšťané ve vesmíru hledají cosi tajemného...

Ačkoliv obdobná úvaha může vzbudit nesprávný dojem, že vypadá jako běžný příspěvek do internetové diskuze – tak pevně věřím tomu, že tohle téma vás bude kvůli svému esoterickému obsahu zajímat. Táži se sám sebe, je pro nás skutečně světlo tím duchovním principem z jehož paprsků se zrodil tento svět (?), jemuž nedokážeme porozumět, aniž bychom si uvědomili, že smyslem inteligentního života je hledání nepomíjivé a věčné záře, jejíž domnělá existence představuje vzestup do jiných úrovní života a realit, kde se vyskytuje cosi, co bychom mohli označit za jemnohmotnou entitu, kterou tady na Zemi nazýváme Bohem, jinak řečeno Velkým Architektem Všehomíra. 

Vše ostatní, tedy úspěch v životě, kariéra, bohatství i moc, ať se to někomu líbí, nebo ne, to jest prchavou záležitostí v krátkém lidském životě, jehož význam spočívá výhradně v hledání výše uvedeného světla, neboť nic jiného si v tomto přítomném chaosu nezasluhuje větší pozornost! Kdo věří v existenci mimozemského života, jehož jsem já zastáncem, musí si klást tutéž otázku: Zabývají se vyspělé mimozemské civilizace v jiných částech vesmíru, taktéž touto otázkou a záhadou, jež se týká těch mocných sil, které dokázaly stvořit něco tak velkolepého, čím je pro nás kosmos v jeho nedozírné velikosti a nenapodobitelné kráse.

Hledají nepozemšťané v kosmu rovněž ono spirituální světlo, za kterým je nepochybně skryt – VELKÝ ARCHITEKT VŠEHOMÍRA? Zaobírají se mimozemšťané taktéž Jeho existencí, případně jaké informace o Něm mohou asi mít? Vede k Otci času dostupná cesta, na jejímž konci všechny hledající bytosti naleznou uspokojivou odpověď – jaký je účel smrti a stáří, nemocí či jiných stresujících faktorů, zatěžujících svobodnou mysl inteligentních tvorů?

Proč má smysl se pídit po tom, jestli mimozemšťané o kterých nevíme ani zda existují, věří či nevěří ve Stvořitele vesmíru? Vše podstatné se dozvíte na konci tohoto článku! Čtěte pozorně, abyste přišli této záhadě na kloub, která ve skutečnosti není záhadou, ale spíše zkouškou, co nás má připravit na její střežené zákonitosti, tak aby bylo možné těmto všem nadpřirozenostem porozumět, neboť tohle se týká kromě jiného i naší vlastní existence.
Stvořitel - ilustrační obrázek

Opravdu vidíme to, co vidíme?

K vánočním svátkům pochopitelně patří dárky, jakož i bílý sníh kvůli pohádkové zimní atmosféře. Jenomže sněhové vločky pokud to nevíte, jsou prokazatelně bezbarvé! Pakliže je sníh bezbarvý, proč je pro lidské oko bílý?! Nestojíme tváří v tvář obrovské záhadě? Aby toho nebylo málo, tak profesorka Mazviita Chirimuutaová z pittsburské univerzity, tvrdí ve své knize (Outside Colore), že ve skutečnosti prý barvy neexistují a jsou jen iluzí!

Tento revoluční závěr posílila ještě debata, která se strhla na internetu kvůli šatům, jejichž barvu každý návštěvník viděl úplně jinak. Dokonce proběhla anketa, ve které hlasovalo 6550 respondentů. Pro modro-černou barvu se vyslovilo 2244 hlasujících, o bílo-zlaté barvě bylo přesvědčeno 3938 tazatelů, a 368 účastníků v tomto dotazníku vidělo úplně jinou kombinaci barev. Ve skutečnosti byly tyto šaty modro-černé barvy! Co to znamená? Jakmile každý vidíme jiné zbarvení, můžeme se přiklonit k názoru, že všechny barvy jsou v podstatě neexistující realitou.

Pakliže jsou barvy jakýmsi přeludem, nestávají se tudíž i hmotné předměty kolem nás fata morgánou? Jaké závěry lze z této podivné absurdity vyvodit? Svět kolem nás vypadá úplně jinak, čili diametrálně odlišněji než se nám v reálu vyobrazuje! Kdybychom tuhle podivnou úvahu rozvíjeli společně do podrobností, mohli bychom nakonec dospět až k šílené představě, a to že Slunce není žluté, ale je černé barvy, nebo, že noční obloha není černá, nýbrž bílá.

Mnoho lidí na otázku, zda věří v Boha či ne, odmítají Jeho existenci především kvůli tomu, že Stvořitele nikdy nikdo neviděl. Díky tomu bychom se mohli snadno přiklonit k názoru, že Bůh je pouze lidským výmyslem. Je to stejné jako s UFO objekty, máme o nich tisíce natočených záznamů a různých pozorování, jenomže dokud vám zelení mužíčci nepodají ruku a nepozdraví „ahoj“, nelze v jejich existenci věřit, že. Jenže tohle vše nemůžeme spatřit, když je to před námi dokonale ukryté! Na dno černého jezera nedohlédneme, protože voda vytváří našemu vidění neproniknutelnou bariéru, což je clona, kterou nelze pouhým zrakem pokořit. Abychom mohli zjistit, co se nalézá pod hladinou jezera, tak se tam musíme vydat s potápěčskou výbavou.
Optický klam - ilustrační obrázek

Ovšem rybáři se nemusejí hned kvůli úlovku potápět na samé dno jezera, neboť jejich intuice jim prozrazuje, že pod vodní hladinou se nalézají ryby, které lze snadno ulovit. Jinými slovy můžeme říct, i když rybáři ryby nevidí, tak mají víru (věří) v jejich existenci, což jim umožňuje nachytat ty nejlepší úlovky. Domnívám se, že s vírou v Boha je to obdobné jako u rybářů, to co se ukrývá pod hladinou jezera nelze spatřit, přesto lze vytušit, že nějaká nadpřirozená entita (BŮH) bude existovat, i když ji nelze spatřit na vlastní oči.

Z jiného úhlu pohledu jsme asi jako ryby na suchu, nevidíme nic zřetelně, tudíž dochází k výše popisovaným klamům s barvami, protože ryba na souši nedokáže vidět to, co může spatřit jen ve vodě. A v této pomyslné vodě se bude nejspíš skrývat On, po Němž pátráme od počátku věků. Předpokládám, že tahle hypotetická clona, byla Jím záměrně vytvořena, aby sloužila onomu vyššímu záměru, z něhož přichází poznání v podobě neuhasínajícího světla.

Aby člověk pochopil, že oheň je nejen dobrý sluha, ale i zlý pán, tak musí být nejprve lehce popálen! Mějme na paměti, že pouze mentálně vyspělá bytost, dokáže obdobnou iluzi či zkoušku – odhalit, přičemž tohle odkrytí může spirituálně vnímavé jedince dovést až k horizontu poznání. Velký Architekt Všehomíra se nehodlá odhalit komukoliv, to je již zřejmé! Proto jsem na počátku tohoto článku zdůrazňoval, že nic jiného kromě pátrání po tomto zdroji věčného světla a nevyčerpatelné energie, nemůže jakoukoliv bytost víc uspokojit.

Obávám se toho, že s tímto názorem nebudou mnozí čtenáři souhlasit, poněvadž společenské postavení stojí nade vším! Cožpak mohou tyto slova zaplatit někomu hypotéku, půjčku nebo nájem? Samozřejmě to možné není, tudíž vše výše uvedené, může někomu připadat jako holý nesmysl. Jenomže o nesmysl v tomto případě nejde, protože jsme v neustálém styku s nevysvětlitelnými fenomény, které nás doprovázejí během života na každém kroku. Sem patří kupříkladu vizuální přetvářka, která dokládá, že realita je skutečnosti na hony vzdálená!


Co je smyslem lidského života?

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale pokud jsou barvy iluzí, mohou být tímto bludem postiženy samotné potraviny. Abyste pochopili, proč může být naše výživa rovněž součástí jakési „virtuální reality“, tak je nutné, abych vás ve stručnosti seznámil s pránickou stravou. Po celém světě přibývá lidí, kteří se vyživují takzvanou pránickou (světelnou) výživou. Prána představuje světelné částice nacházející se ve vzduchu, které se rychle pohybují.
Smysl života - ilustrační obrázek

A kupodivu, světelnými částicemi se lze docela snadno živit, aniž by poživatelé takové potravy museli přijímat pevnou stravu. Podotýkám, že tohle není zas nějaká fáma šířící se internetem! Kupříkladu propagátorem pránického vyživování se stal – francouzský spisovatel Henri Monfort, který už přes deset let nepozřel ani sousto jídla. Také se můžeme porůznu dočíst o jogínu Prahladu Janim, který sveřepě tvrdí, že 70 let nesnědl jediné sousto jídla, a nevypil ani kapku vody.

Co si o tomto všem máme myslet? Doopravdy nevidíme vše, co bychom mohli a měli uzřít, i když se to tady hemží samými zázraky, ke kterým prostě patří i pránické vyživování. Z tohoto závěru pak plyne, že když jsou před námi strukturálně maskovány barvy i jídlo, bude v této husté mlze za vším stát jediný činitel, tj. Stvořitel všehomíra. KDO JINÝ? NÁHODA ČI PŘÍRODA?

(Pozn. pro exaktně smýšlející lidi jsou zázraky všeho druhu, nepříjemným zjištěním a poznáním zároveň, neboť tím je ohroženo jejich skálopevné přesvědčení o vlastní neomylnosti, které je právě nevysvětlitelnými úkazy velice oslabeno, proto racionálně smýšlejícím mozkům velí pud sebezáchovy, aby jakékoliv divy spojené s duchovnem a vírou, rezolutně ignorovali, nebo ještě hůře všemi možnými dostupnými prostředky popírali. Takto to v dnešním světě funguje. O čem se nemluví ani nepíše, jakoby to ani nebylo!)

Jsem přesvědčen, že kromě naší reality bude existovat cosi, co lze považovat za jiné časové pásmo, tj. prostor ve kterém On nepozorovaně bude působit, což je příčina - proč Ho nemůžeme fyzicky postřehnout. Dokud budeme žít ve světě, ve kterém jsou barvy jakousi nehmotnou představou, potraviny zas pouhým vjemem, potom nic jiného než usilovné hledání po zdroji světla, která tma nepohltila, nedává žádného smyslu.

Zjednodušeně řečeno, když budete dopředu vědět, že kvůli nedostatku paliva nedojedete s vozidlem do svého cíle včas, má či nemá smysl (?), nechat si na tomto místě rezervovat hotelový pokoj, pokud už víte, že tam, kam jste vyrazili, nedorazíte. Vůbec logické by nebylo, kdybyste si v tomto hotelu ještě navíc objednali wellness služby, přistýlku, atp. Bohužel, přesně takhle nějak se lidé chovají! Dokud si neuvědomíme, že zlato z pohledu věčného života nemá žádnou hodnotu, nikdy nepochopíme, že smyslem života je – ŽIVOT, a také celoživotní pátrání po Strůjci veškerenstva.

Kdyby se tyto závěry staly fundamentálním řádem naší civilizace, svět jak ho známe, by vypadal jinak. Všichni bychom usilovali o dosažení jednoho velkého cíle. Kolektivní duch dokáže otevřít bránu do neskutečna, kde lze odhalit to, co se stalo příčinou našeho vědomí, a tím není nic jiného, než Velký Architekt Všehomíra. Konečně by tady nastal skutečný pokrok, který by vymýtil z lidské povahy nesnášenlivost, zlobu, touhu po moci a penězích, která zapříčiňuje války a terorismus, chudobu i beznaděj, atd.

Z takového pokroku vede povznesení přímo do kosmu, tedy k našim mimozemským bratrům, kteří mohou evoluci lidstva se zájmem zde sledovat. Není vyloučeno, že jsme součástí hvězdného projektu dospívání, které bude ve správný čas završeno vstupem naší planety do společenství mimozemských národů, tj. v této galaxii obdoba naší OSN.


Ti, kteří vědí, vnímají svět úplně jinými očima

Mnohé záležitosti na této úrovni bytí nelze nikterak pochopit, například proč se snaží „elita“ o vytvoření čehosi, čemu se dnes říká multikulturní společnost, ve které mají zaniknout svobodné země, národy, rozdílné jazyky, ba i hranice současných států. Vysvětlení není přitom bůh ví jak složité… Z této multikulturní společnosti se má zrodit koncept nové civilizace, neboť jenom sjednocené (nerozdělené) lidstvo, má tu výsadu (právo) být zastoupeno v intergalaktickém mnohonárodním uskupení, kde se již očekává náš příchod, za předpokladu, že budou zmiňovaná kritéria přijetí splněny. Kdyby tomu tak bylo, už bychom věděli, že jsme jen jedním z mnoha miliard kosmických národů, čímž by se veškeré náboženské i politické rozdíly v tomto světě, nadobro rozplynuly.
Oči - ilustrační obrázek

Předpokládám, že takového vzestupu dosáhneme až si budeme moct otevřeně přiznat, že všudypřítomné Universum, není prázdným prostorem bez života, ale místem obydlených světů. Musíme se naučit žít s tím, že hvězdy představují reálný počet mimozemských národů, protože kolik jich bude v tomto prostoru zářit, tolik nepozemských ras a entit bude v tomto vesmírném konceptu působit. Dokážu pochopit, že taková představa je pro kdekoho naprosto šílená, nicméně není snad z tohoto úhlu pohledu VESMÍR, také jedno velké šílenství?! 

Jakmile vyzrajeme do té míry, že budeme všechny tyto nastíněné souvislosti chápat, vyrovnáme se mentálně jiným mimozemským společenstvím, a po jejich boku se připojíme k jejich hledání po zdroji, jenž stál za stvořením veškerého kosmického života. Koneckonců, pakliže se chceme osvobodit od přetrvávající nevědomosti, musíme se tímto úkolem rovněž zabývat. Ano, i jiné mimozemské národy si kladou tutéž otázku: Jaká je příčina a smysl naší existence, nebo, kdo je tvůrcem této dokonalosti (VESMÍRU) s trvalou hodnotou nekonečna.

Vševidoucí oko, může v tomto pojetí představovat symbol intergalaktického sjednocení, které se snaží vypátrat Velkého Architekta Všehomíra. Tento znak je společným atributem různorodých mimozemských národů. (Pozn. Vševidoucí oko - tj. Oko Boží, jde o symbol Boží Prozřetelnosti, což je znamení Boha neustále přítomného, bdělého, vidoucího, prozíravého, prozřetelného.) S tímto znakem se můžeme setkat kdekoli, třeba v Bibli, nebo na staroegyptských freskách.

Jedna z největších konspirací světa – Nový světový řád, má rovněž tuto esoterickou symboliku ve svém znaku, což asi nebude náhoda. O jeho záměrech se můžeme dočíst mnohé, kupříkladu že finanční elita kontroluje a manipuluje vlády, pokouší se ovládat jednotlivé národy, a snaží se založit jednu jedinou globální vládu nad celým světem. Čipování obyvatel, dokonce i depopulace lidstva, tohle všechno je prý v plánech NWO zahrnuto.

(Pozn. nejsem přívrženec NWO, ani jeho odpůrce, ale pokusil jsem se v tomto článku částečně rozklíčovat jeho tajemství a účel, obsah, který možná pochází z hvězdných sfér.) 

Pro připomenutí ještě jednou uvedu, že jenom sjednocené lidstvo pod jednou nadvládou, bez rasových a náboženských rozdílů, se smí připojit ke společenství intergalaktických národů. Nový světový řád může s tímto vším souviset, takže jeho démonizování může být výsledkem chybně interpretovaných faktů, které jsou důsledkem nevědomosti o existenci vesmírných civilizací, k nimž se snaží „TI, CO VÍ“ přičlenit. Jsem si jistý, že kdybychom věděli to, co ví - „TI, CO VÍ“, měli bychom pro NWO vetší pochopení.

 
Čím blíže k Němu, tím blíže ke světlu poznání

A nyní se dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu... Jsem přesvědčen, že posun k žádoucí vyspělosti je podmíněn hledáním Stvořitele, protože takový počin posiluje kolektivně každou civilizaci. Tahle snaha pro tu či onu kosmickou společnost je fatální, neboť vesmír je pouhopouhý záblesk světla, který jednou vyhasne, čím se vše, co jest, ponoří do věčného ticha a tmy.

Otec času je tudíž tou jedinou nepomíjivou hodnotou, která je garantem záchrany veškerého života, jenž visí vzhledem k vesmírným veličinám na vlásku. Dokážu si představit, že tyto závěry mohou vyznít zcela nepřesvědčivě, pokud se však zítra v médiích dozvíte, že se naše planeta srazí s vesmírným objektem o velikosti Měsíce, začnou se i nevěřící lidé modlit k všemohoucímu Bohu. Nepochybuji vůbec o tom, že Janovo sdělení v tomto kontextu, přesněji řečeno jeho význam, bude platit „široko daleko“ po celém obydleném kosmu.


Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

UFO - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí