Jestliže citátům poskytneme prostor k zamyšlení, mohou nám tyto po staletí vznikající moudra, objasnit nejrůznější záhady a mystéria, která souvisejí s tímto světem a existencí lidstva, v jehož nevědomí dřímají skryté skutečnosti, co mohou spící populaci přimět k takzvanému - PROBUZENÍ, k němuž se s pomocí evolučních procesů soustavně přibližujeme. Posun v takovémto měřítku lze považovat za metamorfózu času, kdy člověk krok za krokem směřuje od fikce k neklamné realitě, na jejímž konci započne procitnutí ve starověku uspaného/omráčeného lidského vědomí. 

Buď se v těchto časech chopíme možnosti se probudit, anebo budeme spát dalších pět tisíc let, přičemž už nám nikdo nezaručí, že se v nedozírné budoucnosti probudíme znovu do těchto přenádherných lidských těl, protože klidně můžeme procitnout v anatomickém ústrojí kyborgského organismu, což se vzhledem k současnému a rychle dominujícímu technickému pokroku, může kdykoliv přihodit.

Z nerozvážnosti a arogance hrozí lidskému druhu vyhynutí (!), v tom lepším případě nekompromisní integrace do područí - UMĚLÉ INTELIGENCE, odkud už není cesty zpět! Kdyby se tak stalo, nepřišli bychom jen o tělesnou schránku, ale i o život, neboť o něj jde především, jak je patrné z tohoto citátu: „Robot nepotřebuje víru, protože nežije.“ Erich Fromm - německý filozof, psycholog a psychoanalytik.

V tomto 21. století se cosi bizarního odehrává, ačkoliv se tyto změny netýkají výhradně klimatických změn, obchodních či náboženských konfliktů, terorismu, nemocí a masového exodu, navzdory tomu všemu se vzedmula vlna probuzení věky potlačovaného lidského vědomí, jež otevírá spícímu člověku oči dokořán, což umožňuje komukoliv se povznést nad materiální pokřivenost, která je založena na principu strachu a egoistických přání. Není divu, že stále více lidí pociťuje nespecifická pnutí uvnitř sebe sama, zvlášť když éra nového světového řádu je tady!

Akorát nikdo netuší, co se skrývá za touto neprodyšnou mlhou, nebo ještě lépe řečeno, co asi vzejde z této historické přelomové události? O této transformaci a existenčním přeladění se můžete více dozvědět v tomto pojednání, v němž pochopíte, kdo se může probudit z věčnosti a přetrvávajícího spánku. Náš iluzorní spánek je z tohoto úhlu pohledu virtuální celou, v níž je uvězněna duchaplnost spícího člověka. Jsme zahleděni sami do sebe, což posiluje předchozí názor, že v citátech lze odhalit, víc než pravdu. O tom se lze snadno přesvědčit právě v tomto následujícím citátu: „Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.“ Eckhart Tolle německý spisovatel.
Od tmy ke světlu

Proměna současného světa je doprovázena častým selháváním lidských smyslů, tj. chuť, čich, sluch, hmat a zrak, a to se děje zejména proto, že tohle vnímání není slučitelné s takzvanými aspekty povzneseného života, jehož fundamentální vlastnosti nekorespondují s tím, co považujeme za hmotu, protože materie se chová na matoucích principech implementované skutečnosti.

Jde o to, že náš život je jakousi halucinací, kterou si ve spánkovém rozpoložení dostatečně neuvědomujeme. Pozn. Halucinace je klamný vjem vzniklý bez reálného podnětu v bdělém stavu. Halucinující člověk ji považuje za realitu. Tímto se liší od pseudohalucinace, při níž si je člověk vědom, že je klamán.

Pakliže se chceme oprostit od bludů, jež se během věků rozvinuly ve lživou pravdu, pak je nutné, abychom se z klamavého mámení, co nejrychleji vymanili a procitli. Jak se lze vysvobodit ze spánkové iluze, abychom svůj život nepromarnili v naprostém opojení?

Prvním krokem v tomto směru je zamyšlení, neboť to jest cíl vedoucí k vzestupu do nejvyšších možných výšin. Kdo vystoupí na domnělý vrchol hory, spatří svět v němž žil, ve zcela jiných barvách a perspektivě. Vše, co můžeme z velké výše pozorovat, je tam dole malé a pomíjivé, kdežto velikost člověka je na nejvyšším bodě vždy stejná!

Hora - ilustrační obrázek

Co to znamená? Kdo chce procitnout a spatřit svou existenci v nezkreslených rozměrech, musí vystoupit na vrchol nejvyšší hory, protože jen odtud lze spatřit horizont v jeho čisté a nezahalené podobě, a to je cesta hledání, která probudivší lid dovede k lepším zítřkům a úsvitu naděje, což učiní přítrž spánkovému poblouznění. Myslím si, že tohle již dává smysl našemu bytí, o němž mnoho nevíme!


V citátech je vše potřebné uvedeno:

Anatole France - francouzský spisovatel 1844 – 1924 „Život by byl nesnesitelný, kdybychom nikdy nesnili. To nejlepší na životě je, že v nás vzbuzuje představu čehosi, co v něm vůbec není.“

Gérard de Nerval - francouzský básník a dramatik 1808 – 1855 „Sen je druhým životem. “

William Shakespeare - anglický básník a dramatik 1564 – 1616 „Jsme stvořeni z téže hmoty jako sny.“

Woody Allen - americký scenárista, režisér, herec, komik, spisovatel „Co když ve skutečnosti nic neexistuje a my všichni jsme jen součást něčího snu? Nebo ještě hůř, co když ve skutečnosti existuje jen ten tlusťoch ve třetí řadě?“

René Descartes - francouzský filozof 1596 – 1650 „Když pečlivě zvažuji, nenajdu jediný společný rys, který jednoznačně odděluje život od snu. Jak si člověk může být jist, že celý jeho život není jen sen?“

 

Drtivá většina nejvýznamnějších osobností veřejného života pociťuje, že mezi Nebem a Zemí, v tomto případě mezi Sněním a Probuzením, je cosi imaginárního, co vykazuje zjevné rysy přeludu. Nad touto abnormálností se v citátech zamýšlel nejeden knižní autor, vědec či myslitel. Ovšem bez přímých důkazů jsou obdobné závěry o porobeném lidstvu, které je postiženo spánkovou nemocí, vesměs nepřijatelné.

Následkem toho musí vznikat citáty, jenž popisují a zároveň neracionálním způsobem objasňují mysteriózní záležitosti, jež věda nedokáže exaktním jazykem vysvětlit, natož pojmenovat. Tudíž jsou v citátech obsažené vizionářské představy, ale taktéž odpovědi, co se ve správnou chvíli světu náhle otevřou, aby prozradily své tajemnosti a pravdu opírající se o kosmické světlo, jehož záře je věčná a nepomíjivá.

Upozorňují nás na záhady, o nichž nelze ani uvažovat, neboť to, co nelze vysvětlit se zamlčuje, aby se lidská mysl neprobudila z hypnotického stavu otupující vlastnosti a charakter svobodného ducha. Jde o to, že v citátech je zahrnuto daleko víc, než jsou jen všeobecná moudra, zvlášť když poskytují potřebnou naději, která se rozprostírá napříč celým kosmickým prostorem, jehož jsme i my lidé, součástí. Tudíž zde máme evidentní vazbu, prolínající se mezi člověkem a tím, co představuje vesmír.

Existuje celá řada citátů, v nichž jsme nabádáni k hlubokému zamyšlení, což samo o sobě vede civilizaci k tomu, aby se z temného nevědomí dokázala probudit. Proč je tomu tak? Odpověď je nasnadě: „Kdo spí, jen sní, nemůže přemýšlet.“ Jestliže podle této logiky žijeme ve spánku, nemůžeme nad svými činy rozjímat, protože jsou odchylkou fyzického života.


Nadpřirozeno je klíčem k probuzení a věčnosti

Veškeré anomálie v našem světě, jsou jakousi zářivou jiskrou, pronikajícím světlem do nejtemnější spánkové iluze, jejíž svítivost posiluje utlumený rozum a přemýšlení. Z tohoto záření pak čerpáme potřebnou energii, která nás postaví na nohy, že se z nevědomí povzneseme rovnou k vědomému životu.

Jestliže tomu nerozumíte, pak se zkuste zamyslet nad tím, proč se v této naší realitě vyskytují vůbec nějaká mystéria, čímž je: UFO, kruhy v obilí, strašidelná místa, nevysvětlitelné zvuky, duchové, bludičky, světelné koule, orby, energetické víry a mnoho jiného?!

Kruh v obilí - ilustrační obrázek

Vskutku, nelze pochybovat o tom, že všechny tyto uvedené úkazy, jsou nepřehlédnutelným znamením doby a blížícího se vysvobození. Z těchto paranormálních jevů povstala totiž cesta k onomu kosmickému procitnutí.

Josef Čáp „Svět založený na záhadě, není záhadou, ale nesprávně interpretovaným podfukem.“


Gustave Le Bon
„Vědci jsou často na rozpacích, jak zjistit příčiny nějakého jevu, ignoranti nikdy.“

Antisthenés Jevy jsou zábleskem toho, co je skryto.“

Rudolf Steiner Strach a podobné city jsou jen průvodními jevy vývoje člověka ke svobodě.“
 


Jakmile se jednou tváří v tvář setkáte s paranormálním projevem, přičemž můžete být zapřísáhlým odpůrcem jakéhokoliv nevysvětlitelného fenoménu, od té doby si můžete být jisti, že váš svět a jeho dosavadní vidění, bude už navždy jiný! Říkejme tomu - PROBUZENÍ!! Podobných příkladů existuje bezpočet, jimiž můžeme vysvětlit náhlé názorové změny, které se převážně objevují u zarputilých skeptiků. Uveďme si názorný příklad.

Josef Allen Hynek - americký astronom a profesor, naprostý skeptik a odpůrce pozorování UFO, kritik svědků a popírač pravdy o tomto mysteriózním fenoménu, jako když někdo mávne kouzelným proutkem, doslova přes noc změnil svůj osobní pohled a názor na UFO a existenci mimozemského života. Jak se z odpůrce mohl stát nadšenec, který začal věřit v UFO?

Zřejmě se s ním ve svém výzkumu setkal, proto jeho svědomí nedokázalo tohle vše před veřejností utajit (potlačit). Díky jeho přiznání se však můžeme přiklonit k závěru, že v temnotách kosmu nejsme sami! Samozřejmě, mohu uvést několik desítek dalších příkladů, kdy došlo ke změně osobnosti a nečekanému názorovému obratu, ale o tom příspěvek, co právě čtete, není.

UFO - ilustrační obrázek

Jde o to, abychom už konečně porozuměli spojitosti mezi existencí tajemna a domnělým spánkem. Paranormální zážitky či bezprostřední střetnutí s těmito jevy, očividně oslabují zaběhnutost vnímaného světa, neboť to přináší celému lidstvu absolutní otupění, to jest nesporný moment chaosu.


Jakákoliv nejistota zavdává příčinu k přemýšlení, což znamená, že svět v němž žijeme, není takový jak vypadá, poněvadž je vykreslen podle formátu mainstreamem stvořené reality. Kolik násilí bylo tímto komunikačním kanálem již vytvořeno (?), vezměme si například filmy či seriály, v nichž je zaseto čiré zlo a nenávist.

Tak třeba, kdyby se na základních školách vyučovalo cosi málo o reinkarnaci a zákonech karmy, mohlo by takové opatření výrazně snížit agresi ve společnosti. Ať už je to pravda nebo ne, jakákoliv víra založená na příčině a následku, zmírňuje hněv vyvolávající demoralizující psychopatii.

Kdo neměl dosud osobitou zkušenost s nadpřirozenem a jeho projevy, logicky se podobným úvahám, ale i názorům - vysměje. Jenomže než se začnete smát, vzpomeňte si ještě jednou na otce vědecké ufologie - Allena Hyneka, který byl od samého počátku hlásajícím odpůrcem mystéria o létajících talířích. Ironie tohoto příkladu je dost zjevná; dokonce i respektovaný vědec se může za jistých okolností změnit - probudit se ze spánku a vejít do skutečného života. Co tímto vším chci říct?


Jestliže jste se někde a někdy s něčím tajemným ve svém životě setkali, čili s nějakým racionálně nevysvětlitelným úkazem, můžete si být jisti tím, že kráčíte vstříc probuzení, což můžeme interpretovat jako povznesení, o jehož aspektech se snažím v této úvaze referovat. Musím však zdůraznit, že nastíněné procitnutí se neřídí známými pravidly, jelikož jde o čistě spontánní selekci, která si nikoho nevybírá.


Globální procitnutí?

Pokud by celý svět spatřil UFO a létající talíře, tak bychom se přiblížili k celosvětovému probuzení lidstva, koneckonců to už jsem naznačil v předchozím zamyšlení výše. Co tomu tedy brání? Jen si to představte, co by se asi přihodilo, kdyby už nebylo možné, zastírat na naší planetě aktivně působící mimozemské entity?! To by mohlo vyvolat zděšení, anarchii a chaos, a to je v postupném procesu procitávání nežádoucí vedlejší účinek.


Zřejmě proto dochází k částečnému pozorování UFO objektů, což znamená, že létající disky mohou sledovat jen malé skupiny lidí, nikoliv vystrašené masy pozemských obyvatel. I když musím připustit, že UFO bylo již viděno na výrazně exponovaných místech, kam vzhlížejí oči miliónů diváků. Kupříkladu v roce 1952 se nad Washingtonem (Bílým domem) proháněly neidentifikovatelné létající objekty. K dispozici jsou i fotky z tohoto období.

Nejsme sami, o tom to celé je! Kdo tedy na vlastní oči spatří UFO, začne se samovolně z dlouho přetrvávající apatie probouzet, a to není nikterak jednoduché, jelikož probudivší člověk se cítí osamocen, protože nemá podporu svého okolí (blízkých osob), navíc se může stát terčem nevybíravých útoků a posměchu.


To se může snadno přihodit, pakliže se o svém nevšedním (probouzejícím) zážitku, byť jen letmo zmíníte na veřejnosti. Pokud uzříte ducha nebo ET, raději si takovou zkušenost ponechejte zatím pro sebe, jelikož ještě nenastal čas na postupné odhalení, z něhož jednou vzejde civilizační procitnutí. Zvěsti o mimozemských návštěvnících nejsou jediným takovým impulsem, který dokáže se stávající lidskou netečností pořádně zacloumat.

Jak již bylo uvedeno výše, veškeré anomálie a nadpřirozené jevy odehrávající se na této úrovni bytí, kam lze kromě mimozemských entit zařadit i projevy duchovního spektra, do jehož úzu (působnosti) pochopitelně patří andělé a archandělé, mariánská zjevení apod., jsou v tomto příspěvku a zamyšlení, nezpochybnitelným nástrojem, rovněž pomocnou rukou k vzestupu do vyšších hladin kosmických.

Hodiny - ilustrační obrázek

To, co se vymyká logice a chápání, můžeme považovat za jakýsi BUDÍK umístěný v našem spícím světě, jehož čas (tikot) je už nastaven k buzení, akorát je jen otázkou času, v jakou hodinu začne přesně vyzvánět? Jaký budík mám na mysli? ...


Celé bych to přirovnal k pohádce - O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE. V tomto pohádkovém příběhu, když se Růženka píchne o trn z růže, tak s ní usíná celé její království. Vysvobozujícím prvkem v tomto příběhu je princ ze sousední země, který se vydal svou milovanou Růženku vstříc všem nástrahám zachránit. Nakonec vše dobře dopadlo, když královský synek obyčejným polibkem, neprobouzející spící krasavici, probral k vědomí a novému životu.

Šípková Růženka - ilustrační obrázek

Náš spící svět je s touto pohádkou takřka totožný, neboť i my očekáváme svého prince, který nás rovněž probudí polibkem z hlubokého spánku. O tom, kdo je v této pohádce „O Šípkové Růžence“ spasitelem probuzení prokletého království není pochyb, ale kdo bude v naší uvězněné (spící) realitě tím hrdinou a zachráncem lidstva, o tom můžeme samozřejmě vést diskuse.


V americkém kultovním filmu - MATRIX tuhle úlohu, takzvaného vyvoleného hrdiny, úspěšně zastal NEO (Keanu Reeves). Z křesťanského pohledu je za spasitele neodmyslitelně považován - Pán Ježíš Kristus, respektive jeho druhý zvěstovaný příchod může vést k tomu, že se z temnoty a cyklického snění, nakonec probudíme!  

Rozhodně i v jiných náboženských směrech se shledáme s různými spasiteli a zachránci utlačovaného světa lidí, takže si můžete vybrat, který z těchto hrdinů je vašemu srdci nejbližší. Účinných nástrojů k probuzení lidstva je však mnohem víc, než jsou tyto výše popisované příklady, proto si některé z nich ve stručnosti raději uveďme.

V popředí bude znovu na prvním místě uvedeno UFO a mimozemské civilizace. Kruhy v obilí rovněž patří do kategorie prostředků určených k našemu probuzení.
Neidentifikovatelné vůně a pachy, jež jsou často označovány za projevy andělských bytostí, lze v tomto kontextu považovat za jeden ze způsobů, jak přimět vstát lidstvo k plnému vědomí.

Pískání a hučení v uších, neboli tinnitus, existoval vždy, ale v současnosti jeho výskyt roste. Lékaři jeho nárůst vysvětlují zběsilým životním tempem plného stresu a shonu, ale jen málo koho asi napadne, že jeho narušující vlivy jsou zrovna tím, co v tomto článku považujeme za mechanismy probuzování. Všimněte si prosím toho, jak všechny výše uvedené anomálie, prostředky k probuzování lidstva, jsou na vzestupu jako nikdy předtím! To už asi nebude náhoda, pakliže věříte tomu, že cosi takového, čím je náhoda, existuje?!

Aby bylo možné veškeré myšlenky a úvahy v tomto příspěvku vůbec pochopit, musíme se opět vrátit k citátům, jejichž prozřetelnost hraničí až s nadčasovostí, čímž chci říct; pokud něčemu stále nerozumíte, potom moudra v podobě citátů jsou komukoliv vždy po ruce!

Je pravdou, že je zapotřebí umět v nich číst mezi řádky, ale kdo se touží probudit, procitne i bez přispění všech popisovaných anomálií, o nichž si můžeme myslet ledacos. Pokud vás zajímá, jestli k probudivším lidem patříte i vy, přečtěte si podrobně ještě jednou celý článek, anebo se alespoň zamyslete nad níže otištěnými citáty, jenž jdou ruku v ruce s touto nezastavitelnou vlnou probouzení, kterou už pociťují, vědomě či nevědomě milióny lidí po celém světě.

Josef Čáp - badatel a vizionář „Probuzení je záblesk osvětlené skutečnosti, v němž si vědomí uvědomuje, že je ve stavu nevědomém.


Eckhart Tolle - německý spisovatel „Místo abyste citovali Buddhu, buďte Buddhou, buďte „probuzeným člověkem", což slovo buddha znamená.“


Karl Wilgelm Friedrich SchlegelK probuzení jsme blízko tehdy, když se nám zdá, že sníme.

 

KONEC


                                                 

 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí

Související články:

            

  Dýňový olej je zdrojem biogenních prvků, síry a draslíku, stopových prvků, především zinku, chromu a selenu. Najdete v něm vitamíny E, A, K. O tomto oleji bychom měli vědět, že je plný organického jódu, který nedokáže lidský organismus syntetizovat. Podporuje imunitu, snižuje hladinu cholesterolu a zpomaluje kornatění tepen. Klinicky je potvrzeno, že dýňový olej kladně působí na prostatu. Kromě toho regeneruje oslabená játra (obnovuje jejich činnost), vykazuje protizánětlivé účinky.