Na tomto světě existuje tolik nevysvětlitelných záhad a nesčetných mystérií, že člověka napadají různé bláznoviny, především o tom, není-li život kolem nás pouze jakýmsi snem. Čistě hypoteticky, pokud by tak tomu bylo, jaký je potom skutečný účel našich snů? Abychom něco takového mohli vůbec pochopit, je nutné se nejprve oprostit od vědeckých představ a všeobecně deklarovaných pouček, které očividně stojí v cestě jakémukoliv poznání, z něhož lze přijít nejedné záhadě na kloub.  

 
Sny jsou tvůrčím elementem naší fantazie

Britský spisovatel Arthur C. Clarke, autor slavného románu - 2001: Vesmírná odysea, byl kromě spisovatelské činnosti, též průkopníkem myšlenky zavěšeného satelitu na pevném místě na obloze. Je pozoruhodné, že s tímto sci-fi nápadem přišel ještě před vypuštěním prvních družic obíhajících tuto planetu, což vystihuje mou domněnku o tom, že fantazie je hybným prostředkem evolučního vývoje, jak tady na Zemi, tak i jinde ve vesmíru! To, že fantazijní vize urychlily pokrok lidstva, si dnes uvědomuje kdekdo, ale jen málokdo chápe, že všem sci-fi představám napomohly snové vidiny, které stály za celým tímto civilizačním vzestupem lidstva.

Zejména proto bychom měli věnovat snům patřičnou pozornost, než tomu bylo doposud. Sny vnesly do našeho světa civilizační výdobytky, bez kterých si současný život nedokážeme ani představit. Existence lidstva bez počítačů, telefonů, GPS a jiných vymožeností, nebyla by již možná, uvážíme-li naši závislost na této technice. S tímto výše uvedeným rezonuje tento citát: „Největší překážkou pokroku je pohodlí.“


Odkud k nám přicházejí?

Veřejnost nemá dostatečné povědomí o objevech věhlasných vědců, za jejichž úspěchem stály úplně obyčejné sny, které předestřely cestu k novátorským řešením, teoriím a vynálezům, jenž zásadně ovlivnily vývoj celého lidstva. V tomto směru asi nebude náhodou, že Albert Einstein měl u postele notes na sny. Tvrdil, že je to pro jeho studium přírody naprosto nezbytné! Mohli bychom se domnívat, a to zcela oprávněně, že slavná Einsteinova speciální teorie relativity, vzešla z pouhého snu, který byl později tímto velikánem moderní teoretické fyziky zhmotněn (uveden) do reality našeho života.

Chceme-li tudíž blíže porozumět účelu iluzorních hlasů či jiných vjemů vytvářených mozkem (snům), musíme se nejprve vymanit z labyrintu plných lží a přetvářek, jež před nás klade sám život! O snech bylo už dost napsáno, dozvídáme se o nich spoustu zajímavostí, přesto jsou naše vědomosti o snových projevech takřka nedostatečné, což je trestuhodné, neboť jsou klíčem k pochopení naší existence! Takže o této mozkové projekci můžeme smýšlet jakkoliv, ovšem to jediné, co o snech prokazatelně víme je  fakt, že nemáme nad nimi absolutně žádnou kontrolu!
Sny - ilustrační obrázek

Sny jsou od nepaměti opředeny četnými mýty a pověstmi, po celém světě není žádné kultury, která by se tomuto fenoménu dostatečně nevěnovala. Dokáže snad někdo ve snu nad něčím logicky přemýšlet, plánovat budoucnost a tak podobně? Ve stavu snění jsou vizuální projevy zcela nekoordinované, nepodléhají žádnému systému ani egu naší bytosti, takže jsou vskutku výjimečné a mohou být tím chybějícím článkem v evoluci člověka.

Ve snech neexistuje svobodné myšlení

Z biologického hlediska máme kontrolu nad celým svým tělem, vědomí nás neustále informuje o tom, co vidíme, slyšíme, děláme, nač myslíme apod. Kdyby tomu tak nebylo, nemohli by jsme uvažovat třeba nad tím, kdo jsme a jaký je účel našeho bytí! Bez přemýšlení jsme leda tak nicotnými stroji, roboty vykonávající nařízenou práci. My ale přemýšlíme, protože uvažujeme nad nevyhnutelnou příčinou smrti, ale i života!  

Jenomže kam se tahle zákonitost a logika podějí v momentě, kdy vstoupíme do spánkové fáze, v jejímž průběhu je naše mysl takříkajíc bezmocná, poněvadž nemáme kontrolu ani sami nad sebou. Svobodná mysl je přitom základem lidské svébytnosti, ve snech tomu tak ale není, proto vyvstává důvodná otázka; je zde na této planetě a úrovni člověk svobodnou bytostí?!

Na sny můžeme nahlížet hned z několika úhlů pohledu, buď z vědeckého, nebo duchovního, navzdory tomu, že oba dva tyto proudy jsou si na hony vzdálené. Zatímco spirituálně náboženské hledisko vnímá snění (sny) jako prostředek směřující k nadpřirozenu, racionální novověk spatřuje v tomto projev lidské osobnosti. Není divu, že druhý názor příliš odpovědí nikomu neposkytne, proto se raději v tomto článku zaměřím na onu duchovní stránku, poněvadž ta není omezena všelijakými vědeckými dogmaty.
Sny - ilustrační obrázek

Člověk nemusí být ateistou, aby pochopil...

Spánek probíhá převážně v noci, čili ve tmě, a v této době organismus vchází do spánkového stádia, v němž se pak odehrává snění. Tento druh odpočinku je „spolu-zdrojem“ života, jakožto i předobrazem smrti. Kdyby nedocházelo ke střídavému rytmu dne a noci, bdění i snění, lidská bytost by se zcela vyčerpala, tak že by upadla do kómatu, anebo by mohla dokonce zemřít.

Domnívám se, že za nárůstem dnešních psychických onemocnění, stojí nedostatečný spánek. Za tuhle nepříznivou situaci, jsou více či méně odpovědné, některé civilizační vlivy, k nimž patří například všudypřítomné veřejné osvětlení, hluk z průmyslu a dopravy, stresové podněty, chemie v potravinách, nevhodná zábava - tj. televizní pořady a přemíra stráveného času u TV obrazovky, dále pak nepřetržitý kontakt s počítačem, elektromagnetické záření z Wi-Fi zesilovačů a přijímačů, atp.

Co všechno může člověku přivodit televizní signál, můžete se také dočíst v tomto článku: http://www.odrazy-tajemna.wz.cz/TV.html Sny byly odpradávna považovány za něco nadpozemského, to nakonec dokazují biblické texty, ve kterých lze vypátrat jejich skrytý smysl, možná i účel, kterému nelze bez přičinění porozumět.

Z tohoto důvodu není na škodu občas si něco přečíst v náboženských textech, kde se lze setkat s alternativními koncepty, jenž poskytují překvapivé odpovědi na zdánlivě neřešitelné problémy. Samozřejmě, není nezbytně nutné, aby čtenáři náboženských pojednání byli hluboce věřícími lidmi, neboť i ateisté soudě podle těchto literárních děl, mohou objevit doposud nepoznané moudrosti. V tomto směru si vždycky vzpomenu na tento úsměvný citát: „Jsem ateista, chvála Bohu!“


Lze vysvětlit náhodu, náhodou?

Docela určitě jsme nebyli stvořeni náhodou, tedy tou náhodou, o kterou se materialisté opírají, pokud už nevědí kudy kam. To samé platí o snech! Nezdají se nám náhodně a vždycky něco znamenají, proto vznikly z nějakého účelu, nikoliv z náhody. Když budete chtít vypěstovat velká a přitom chutná rajčata, tak musíte vědět, co je pro jejich zdárný růst absolutně podstatné. Pochopitelně je nutné poskytnout těmto plodům dostatek vody, sluneční svit, trochu hnoje, tak aby pěstitel byl se svou usilovnou prací spokojen. Úspěšná sklizeň je potom vyústěním pěstitelovo námahy, která nevznikla z náhody, ale z píle zahrádkářovo snažení.

O náhodu by šlo zvlášť v tom případě, kdyby takto vypěstovaná zelenina, rostla samovolně bez výše uvedené péče. To jest prokazatelná náhoda! Z tohoto jednoduchého příkladu lze usoudit, že člověk a jeho pravidelné sny, nejsou rovněž náhodou, ale jakýmsi imaginárním světlem, vodou či hnojivem, které pravidelně dostáváme od toho, kdo stál za naším stvořením. Voda v tomto případě symbolizuje život, spánek jeho tok, a sny výživu!


Sny jsou obrazovou podporou našeho (ne)vědomí

V Bibli se dočteme, že spánek je pokládán za dobu vhodnou k Božímu navštívení. Touto návštěvou se rozumí být čímsi krmen, a to tím, co lidské duše ze všeho nejvíce potřebují. Jenom ve snech opouštíme vezdejší realitu, přičemž plujeme kamsi do neznáma, kde cíl této poutě není nikomu znám! To můžeme interpretovat i tak, že skrze sny ukazuje Bůh člověku svůj záměr. Ve starém zákoně je uvedeno, že se Bůh zjevil Gedeónovi, Samuelovi, Nátanovi a Šalamounovi. Sny jsou tím pádem, jakýmsi komunikačním portálem, jenž umožňuje pozemšťanům navazovat spojení mezi hmotným a nehmotným světem, mezi Bohem a Jeho stvořenými bytostmi.

S pomocí vysílaných instrukcí (snů), skrytě On pomáhá lidstvu k duchovnímu vzestupu, který má přivést zdejší bytosti, pravděpodobně k Němu samotnému. Každopádně, odjakživa dostáváme prostřednictvím snů, řekněme „pro-evolučně“ významné informace, jež nám mají ve všedním životě pomáhat s různými civilizačními těžkostmi. K těmto potížím patří bezesporu, nedostatek čisté a hlavně laciné energie!

Jak jsem již psal výše, většina významných vědců dospěla k pozoruhodným objevům, skrze své snové vidiny. V tomto ohledu bych rád vzpomněl na vůbec největšího vědce minulého století, kterým nebyl nikdo jiný než Nikola Tesla. Tento génius měl totiž nezištný sen, jež se týkal laciného el. proudu! Podle jeho vizí a představ, bylo v podstatě možné zdarma vyrábět elektřinu, kterou šlo bezdrátově zasílat vzduchem kamkoliv do světa.

Některé konspirace dokonce hovoří o tom, že se nakonec Teslovi podařilo vyvinout technologii na výrobu tzv. beznákladové energie, leč majitelé energetických společností, zabránili jejímu dalšímu rozvoji, aby nepřišli o své jisté miliardové zisky. Z tohoto jediného, ekonomicky ideologického důvodu, byly Teslovy objevy a vynálezy pro budoucnost, těmito vlivnými lidmi nadobro zmařeny. Účel světí prostředky, že! Naopak, tyto plány na lepší svět jsou dodnes pečlivě uschovány, tak aby stávající civilizace nedošla ke kýženým lepším zítřkům!

Existuje bezpočet takovýchto příkladů o snech, které vešly do hlav tolika prorokům, vědcům, filozofům, spisovatelům, umělcům, prostě všem významným osobnostem, jejichž osudem je přijímání a předávání snových informací tomuto světu! Je evidentní, že tyto vjemy z neprobádaných oblastí věčného snění, mají dovést celosvětovou společnost k potřebné nápravě.


Hodnotu snů nelze podceňovat

Kromě jiného dostáváme ve snech ještě závažná varování, která mají zabránit nejhoršímu, kupříkladu odvrátit hrozbu světové války, předejít chřipkové či jiné pandemii, nebo kosmické apokalypse. V minulosti bylo dost proroků či věštců, kteří obdrželi živé sny o blížící se světové katastrofě. K takovému varujícímu proroctví, patří bezesporu - ZJEVENÍ JANOVO! V tomto zjevení, neboli snu, uzřel svatý Jan poslední bitvu u Armageddonu.

Taktéž Nostradamus, francouzský lékař, který proslul jako věštec, měl jisté vidiny - sny, jež nás varovaly před pohromou první i druhé světové války. Vůbec nejhorší konflikt v dějinách lidstva, tedy třetí světová válka, má podle Nostradamových centurií teprve nastat, což se bohužel vyplní, pokud budeme obdobné hrozby bez bázně a hany podceňovat! 

V české kotlině žil spisovatel, který prostřednictvím snových představ, vhlédl do budoucnosti, aby tam na krátkou chvíli spatřil nelítostné roboty, UI inteligenci, která si dokázala podrobit pyšného člověka. Tím autorem nebyl nikdo jiný než Karel Čapek, jež díky těmto snům napsal fascinující román R.U.R.

Sny jsou doopravdy tajemné a vždy něco znamenají, z tohoto důvodu není podstatné o nich smýšlet tak, zdali k nám přicházejí od Boha, nebo Jeho andělů, případně mimozemšťanů či jiných inteligentních entit, neboť podstatné je na nich právě to, že jsou odjakživa ve spánku s námi. Poskytují nám všem nezaplatitelné rady a pomoc, tedy kterým směrem se máme v beznaději vydat, a toho bychom si měli vážit ze všeho nejvíce. Co si myslíte o snech? Mohou nám doopravdy poradit, případně vyvést lidstvo z marastu?


Snář – zdánlivý nesmysl, ale kupodivu funguje!

V dávnověku snům byl přikládán daleko větší význam než dnes, to dokazuje např. biblický Josef při výkladu faraonova snu. Na jiných královských dvorech, se též vyskytovali vykladači snů, kteří odhalovali mocným vladařům různá sdělení a význam jejich nočních vidin. Nemělo by nás tedy moc překvapit, že ve starověku byly sny v popředí veškerého společenského dění, zejména proto, že jejich důležitost nebyla podceněna nejmocnějšími panovníky, ať už se jedná o tu či jinou dobu. Každý člověk, který dokáže porozumět svým snům, je vždy jakýmsi způsobem zvýhodněn, ať už se jedná o krále, politiky, nebo prostý lid.

Jenomže i v těchto novodobých časech, občas lze zaznamenat světlé výjimky, které vybočují z hlavního proudu. Sigmund Freud, lékař-neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy, se taktéž seriózně zabýval významem snů. Navíc napsal knihu: VÝKLAD SNŮ, kde interpretoval 40 svých vlastních snových představ. Jak je tedy patrné, sny dosáhly všeobecně uznávaného významu, že se této záhadě věnují i někteří známí intelektuálové. Na závěr už jen mohu všem čtenářům popřát klidné sny a nerušený spánek!

Níže uvádím stručnou ukázku toho, jak lze sny ze snáře interpretovat. Výklad těchto snů znamená:
Ďábel: pozor na faleš

Fekálie
: přínos, peníze

Voda: dobré znamení, emoce, rozbouřené city

UFO: dozvíš se novinu, která tě pobaví

Hodiny: varování

Televize: ztracený čas

Kočka: dlouhý život

Slon: štěstí, síla, energie

Čáp: radostná událost v rodině

Duha: šťastné manželství, uzdravení

Auto: splněné přání

Sopka: prchlivost a ukvapené jednání
Sen - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí