O spánku toho bylo poměrně hodně napsáno, přesto je naše spaní jednou z velkých záhad, které se vědci snaží porozumět, ale marně. Co víme o spánku? Vlastně nic zásadního, prostě musíme spát, jinak bychom zemřeli! Podle odborníků vydrží člověk bez spánku maximálně 8 – 10 dní, přičemž během spánkové deprimace dochází k různým neurologickým či psychickým problémům. Různé experimenty prokázaly, že dobrovolní respondenti bez spánku vykazovali značné problémy s koncentrací, vnímáním a mentálními procesy.

Na základě těchto pokusů bylo zjištěno, když nebudete spát pět a více dní, že vás mohou postihnout halucinace, ale i jiné zdravotní potíže. Tento závěr potvrzují různé studie včetně pokusů na zvířatech, kdy například u vybraných koček, jimž byl znemožněn spánek, po patnácti dnech nepřetržitého bdění, hynuly na celkovou únavu organismu. Pozn. Jsem odpůrcem jakýchkoliv pokusů na zvířatech!   

Spánek - ilustrační obrázek

Co je to spánek?

Ve Wikipedii se dočteme, že spánek je útlumově-relaxační fáze organismu, při níž dochází ke změně činnosti mozku doprovázené ztrátou vědomí a podstatně sníženou citlivostí na vnější podněty, po většinu doby jeho trvání je snížena tělesná teplota, dýchání se zpomaluje a krevní tlak se snižuje. Jakým potřebám tedy slouží spánek, a proč musíme spát?

Jak už jste asi vytušili z předchozích řádků, spánek souvisí s energií, kterou rovněž potřebujeme k životu, jinak bychom zemřeli. Z tohoto důvodu je nedostatečně vyspalý člověk v horší kondici a špatném psychickém rozpoložení, vykazuje ve všech lidských činnostech zhoršených výsledků, v porovnání s těmi pozorovanými subjekty, jejichž spánek byl kvalitní a nerušený.

I když se potřeba spánku často vysvětluje tím, že se lidský mozek v klidové fázi zbavuje (čistí) nepotřebných dat a informací, mohou za stavem nebdělosti stát i jiné existenční příčiny, o nichž se níže v tomto článku dozvíte.

Mozek - ilustrační obrázek

K spánku patří sny

Snové vidiny se vyobrazují při spaní a nemáme nad nimi žádnou kontrolu, proto jejich smysluplnost z hlediska fyziologických potřeb člověka, je doposud nejasná. Podle Freuda jsou sny výsledkem potlačovaných emocí, jenž představují nesplněné myšlenky a přání, které se v nevědomém snění projevují tímto způsobem.

Světoznámý psycholog Carl Jung (1875 - 1961) vyslovil domněnku o tom, že sny napomáhají psychické vyrovnanosti a rovnováze, třeba tím, že úspěšný člověk má během spací fáze nepříjemné sny, zatímco jedinec, jemuž se z nějakého důvodu nedaří, může zažít blažené až uklidňující sny, což lze považovat za jakousi kompenzaci prožitých událostí.


Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že sny podporují dobrou náladu, paměť a jasnou mysl, což dokazuje, že zlepšují činnost mozku, ba i některé jeho funkce. Co je na snech zajímavé?  Uvádí se, že jeden člověk má v průměru 5 až 10 snů za noc. I když jsou často nabité emocemi, po probuzení na ně většina lidí zapomene, takže když si chcete tyto výjevy ze snů zapamatovat, měli byste si je rychle někam zapsat.

Navzdory tomu, že jsem uvedl, že nad sny nemáme kontrolu, přišlo se na to, že existuje zvláštní druh snění, které lze dokonce ovládat. Jde o takzvané – LUCIDNÍ SNĚNÍ, jemuž se lze s pomocí mentálních technik naučit.

O snech si můžeme myslet cokoliv, nicméně jsou s lidskou bytostí spjaty již od nepaměti, proto se odpradávna vykládá jejich tajuplný význam, neboť mohou proniknout až do budoucnosti, což svědčí o tom, že ovlivňují některá naše rozhodnutí.


Proto není divu, že se už v dávné minulosti (v biblických časech) setkáváme s různými vykladači snů, k nimž bezpochyby patřil Jákobův syn - Josef, který dokázal snovou symboliku a obsah obratně interpretovat, čímž si získal náklonnost samotného faraona, a to ho zprostilo všech otrockých pout a poroby.
 
Jestliže je možné, abychom ve snech spatřili budoucnost, pak je nadmíru jasné, že je lze považovat za nadpřirozený projev čehosi, o čemž můžeme jen spekulovat, poněvadž k nám přicházejí z druhé strany pomyslného břehu.

Víme o nich jen tolik, že pronikají za sféru racionality, kam nelze vědomě dohlédnout, poněvadž snový prostor je velkou neznámou oblastí, v níž je osobnost člověka potlačena. A tak se znovu dostáváme k původní otázce, proč musíme spát, abychom nezemřeli?


Každý může namítnout, že kromě spánku musíme jíst a pít, jinak bychom taktéž skonali, že. V tomto případě však nelze míchat jablka a hrušky dohromady, pokud máte zájem, alespoň trochu se podívat spánkovému mystériu na kloub, respektive do jeho abstraktně neproniknutelných útrob.
SNY - ilustrační obrázek

komunikační kanál

Sny jsou anomální zejména v tom, že nepocházejí z tohoto světa! Jaký je jejich původ a odkud se berou? Vskutku, nepocházejí z této reality, kterou považujeme za vědomí, jehož duchapřítomnost vám umožňuje číst a analyzovat si tyto řádky, protože ve snech by to možné nebylo, pokud budete souhlasit s tím, že nerezonují s naší skutečností, o níž se zároveň domníváme, že je nadřazena snovým vidinám z imaginativních světů.

Svět ve spánku neobsahuje pravidla a ani omezení, lze v nich cestovat kamkoliv, kupříkladu na Mars, nebo třeba do nitra termonukleárního reaktoru rozžhaveného Slunce, atp. Jde o to, že ve snech se naše bytí projevuje jinak, především nehmotně, a to je diametrální rozdíl oproti bdělému stavu, jehož existence funguje na materiální bázi, alespoň jsme o tom přesvědčeni.


Konkrétně z jakého prostoru k nám sny každou noc přicházejí, pokud je zařazujeme do fantazijního okruhu vizualizací lidského nevědomí a probíhajících procesů uvnitř tajuplného mozku, o čemž nejsem dosud zcela přesvědčen, jak vytane z níže předložených indícií o tomto pozoruhodném mystériu.

Hypoteticky předpokládám, že sny utvářejí jakýsi meziprostor, a to mezi archetypálním impulsem nehmotného nadsvěta, jehož přítomnost se nevyskytuje v tomto prostoru a čase. Jde o skrytou éterickou frekvenci, na kterou se lidské smysly s pomocí spánku samočinně nalaďují, aniž bychom vůbec něco tušili, protože se vše odvíjí v oblaku naší nepřítomnosti, čili ve spánku.

Tohle spojení lze považovat za komunikační kanál, a to mezi VESMÍREM či STVOŘITELEM, výběr  nechám na vašem zvážení, s jehož pomocí jsme s touto nadčasovou dokonalostí ve vzájemné interakci. Tímto se dostáváme k srozumitelnému vysvětlení, jakou úlohu zastává spánek v lidském životě. 
Představuje vzájemnou propojenost s nadpozemským světem, který se vyskytuje  mimo naše logické chápání a realitu, kde končí fyzično a začíná nehmotný rozměr.
Komunikační kanál - ilustrační obrázek

V energii se nalézá skrytá odpověď

Spánek potřebujeme k životu, asi jako vodu k pití, neboť vytváří nejen vazbu s tímto pomyslným nadpozemským světem, jak už jsem předestřel výše, ale poskytuje nám i nenahraditelnou energii, kterou transformuje do harmonické podoby, jež nám nemůže ublížit, tudíž v tomto kontextu považujte spánek za měnič napětí, snadněji tím pochopíte jeho skutečnou a zásadní úlohu v životě lidském.

Aby žárovka mohla svítit, musí do ní přitékat energie, čímž je elektrický proud. Na podobném principu jako žárovka funguje spánek, éterická energie pronikající do jeho struktur se mění na světlo, což jsou sny, jež pohlcují tmu, která život uhasíná, oproti světlu, jehož záření vytváří samu existenci.


Z toho jasně vyplývá jedno - bez spánku se neobejdeme, poněvadž nám poskytuje životní sílu, ale i zdraví, jež je základem organické výbavy každého člověka. Energie ze spánku lidský organismus posiluje, z tohoto transcendentálního zdroje získáváme emoce a vědomí, což jsou stěžejní prvky lidského života. Proč musíme tuto energii ze spánku extrahovat prostřednictvím snových procesů, čili sněním?

Koncentrované energie jsou vždy pro jakoukoliv formu života velice nebezpečné, tyto silové účinky se musí absorbovat v „naředěné“ formě, neboť jedině takto je jejich příjem bez rizika. Rostliny díky fotosyntéze fungují podobně, přeměňují světelnou energii ze Slunce na zelené barvivo chlorofyl, jinak by zahynuly. 

Lidská bytost je závislá na dvou energiích, potřebuje rovněž sluneční světlo, ale kromě toho vyžaduje onu sílu, kterou dostáváme ze snů v nekoncentrované podobě, jak jsem již výše popisoval. Tuhle neuchopitelnou energii ze spánku a ze snů, považujme za spirituální světlo, jehož příjemcem je vše živé, včetně člověka.

Energie - ilustrační obrázek

Světlo je důkazem všeho podstatného

Světlo je vlnění s různými vlnovými délkami, proto je optika světla různorodá, což znamená, že světlo ve stavu bdělosti vykazuje určitou odchylku, kterou lze snadno zaměnit za optický klam.

Rovinné zrcadlo je nejjednodušším optickým zobrazovacím prvkem, který se využívá k šíření světelného odrazu. Reflexe světla se šíří rozdílnou fázovou rychlostí, a to ve srovnání se světlem, které není odražené - znamená, že odlesk (reflexe) světla je v pohybu pomalejší. Kupříkladu, světlo se pohybuje vodou pomaleji než vzduchem. Z pohledu duchovního je odraz světla, stínem takové reflexe.  A jak tohle vše souvisí se spánkem?


Jestliže ve spánku dostáváme světlo bez odrazu a v bdělém stavu přijímáme pouze jeho reflexi - odraz, pak asi každého napadne, že je vše pokřivené a vzhůru nohama! Pokud stále netušíte, co je tím myšleno, tak si prosím vzpomeňte, že odraz světla lze považovat za optický klam, z čehož můžeme usoudit, že spánek není spánkem, ale bdělostí, zatímco námi považovaná bdělost je ve skutečnosti nefalšovaným spánkem. Proč tomu tak je, případně co stojí za tímto zjevným pokřivením reality?
Žárovka - ilustrační obrázek

Iluze je klíčem k této záhadě

Jedině iluze dokáže stvořit takovouto matoucí pokřivenost, která v tomto pojetí vnímaného obrazu představuje očividnou neskutečnost od skutečnosti, kterou jsme doposud nepoznali.  Povězme si ještě něco o realitě. Skutečnost je vše co existuje, můžeme to uchopit, na rozdíl od neskutečnosti, čímž jsou myšlenky a přání, plány nebo představy.

Podle esoterické nauky kabaly - Světlo vychází ze Stvořitele v takovémto pořadí: Jechida, Chaja, Nešama, Ruach, Nefeš. Každé z těchto světel má svou domnělou hustotu, intenzitu záření, takže zde platí jedno pravidlo: ČÍM BLÍŽE KE STVOŘITELI, TÍM JE REÁLNĚJŠÍ SKUTEČNOST! Co je zapotřebí v tomto rébusu rozpoznat? Člověk v našem  fyzickém a materiálním světě, Boha ještě nespatřil, ale jsou známé příběhy, kdy Stvořitel všehomíra se lidem projevil  právě ve snech.


To dokazuje, že ve spánku je světlo života čistější a zářivější, proto tedy můžeme ve spánku odhalit Stvořitele, nikoliv v této pokřivené bdělosti, kterou mylně považujeme za skutečnost, přičemž tahle bdělost, není ničím jiným než spánkem, který lze vnímat za nejnižší možnou úroveň iluzorní hierarchie, jejíž předurčenost směřuje vždy na vrchol hory, kam jinam, čili přímo do reality, anebo k Bohu! Od iluze ke skutečnosti, to jest cesta a klíč ke svobodě, taktéž k pravdě, na jejímž konci nalezneme skutečnou realitu, ať už je  jakákoliv!
Reflexe- ilustrační obraz

Mějme na paměti, že kdesi uvnitř hlubokého spánku, je ukryt klíč k pravdě poznání, kterou může kdokoliv uzřít a pochopit, za předpokladu, že to někoho bude zajímat! Každý může vejít, pokud najdete v sobě odvahu, podívat se pravdě do očí, až vás spánek opět teleportuje do říše snů.

Bůh - ilustrační obrázekKONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí