Je toho opravdu mnoho, čemu nejsme schopni porozumět, to však neznamená, že když něco nedokážeme vysvětlit, tak bychom to měli ignorovat, zvlášť pokud mluvíme o tajemnu. Kdybychom znali na všechno správnou odpověď, evoluce lidstva by nejspíš ustala, a toho si byl dobře vědom i Albert Einstein, který prohlásil: „Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada.“ Takže je patrné, k čemu je člověk předurčen!

Nesporně jsou to záhady, které nedokážeme vysvětlit, zejména proto, že nejasnost je naším zdrojem energie a tvůrčího potenciálu. Jestliže při objasňování záhad máme uspět, je zapotřebí využívat zrovna takových nástrojů, které nám umožní dojít k vytouženému cíli neměnné pravdy.

Tímto prostředkem je neoddiskutovatelně esoterika, neboť ta není omezena tvůrčím duchem, exaktními předpisy a myšlením tabuizované společnosti. Jsem přesvědčen o tom, že skrze esoterismus budeme jednou od všech strastí světa navždy osvobozeni. Kdy se tak stane? Až pochopíme skutečnost o tom, že není všechno takové jak se na první pohled zdá, teprve tehdy se vypořádáme s přeludy vnitřních smyslů, čímž bude moct pravda vyplout na povrch, a všichni lidé po celém světě uzří světlo na konci tunelu.


Každý může vejít do tajů esoteriky...

Potíž je v tom, že esoterika nemluví k lidem jasnou řečí, což znesnadňuje její výklad, proto jsou na samém počátku všichni zájemci o esoterní vědy, touto nesnází značně odrazeni. Ne každý je ochoten se podvolit tomuto způsobu poznání, z čeho vzniká mylný dojem, že tohle učení je pouze pro vyvolené. Esoterika je sice popisována jako tajná nauka, ale stejně ji nelze označit za nedostupnou, protože tahle znalost ač je tajná, tak je přístupná komukoliv, kdo projeví o tuhle oblast zájem. Esoterní literaturu si může kdekdo bez potíží pořídit a začít ihned s jejím studiem.
Kniha - ilustrační obrázek
Neproniknutelnost do této mystiky spočívá hlavně v tom, že jsou její texty psány mezi řádky, někdy je v tomto případě použita symbolika, kterou je potřeba vnímat intuitivně, a z těchto dvou důvodů je esoterika považována za skrytou zónu nedostupna. Dost možná tohle omezení funguje jako ochranná pojistka, která má zabránit případnému zneužití tohoto netradičního vědění, o němž má jen málokdo dobré mínění, protože je často a přitom neoprávněně spojováno s černou magií, i když má s čarodějnictvím také co do činění!

Je pravdou, že citlivější lidé nadpřirozeno pociťují intenzivněji, snáze tak pronikají do esoteriky i mysteriózních záležitostí. V mnohých případech se proto musí esoterní učivo vstřebávat do mozkových neuronů „telepaticky“, samo o sobě tohle zhoršuje vyhlídky úspěšného studia. Někteří významní vědci pronikající do této nekonvenční oblasti, aby lépe pochopili esoterní látku, měli během spánku pod polštářem umístěné příslušné knižní materiály, zrovna tohle prý umožňuje efektivnější výuku toho či onoho esoterického písma.

O esoterice se říká, že k nám přichází z vyšších světů, a její učební zdroje jsou tím pádem mnohým studujícím nesrozumitelné, proto je v tomto směru nezbytné si zvolit jinou metodu výuky než u běžného učiva. Třeba takový postup, o kterém jsem se již zmiňoval výše. Nyní se dostáváme k jádru dotazu: Co je to v esoterickém pojetí mnou často citovaný - VYŠŠÍ SVĚT?


Co o sobě mohou vyšší světy prozradit?

Kolem nás jsou mocné síly, co skrytě řídí nejen naši planetu, ale i všeobklopující vesmír, který je s tímto pozemským životem neodmyslitelně spjat. Z mystiky kabaly se dozvídáme, že „Vyšší Svět“ je časovou bublinou, ve které se odhaluje neslyšitelný zvuk a cloněné světlo. Z toho vyplývá jedno; kdo si přeje pochopit podstatu vyššího světa, nemůže texty o esoterice chápat doslovně. Veškeré atributy nadpřirozena, musíme v sobě nejprve cítit, abychom neslyšené - slyšeli, neviděné - viděli! 

Z jiného úhlu pohledu si tuhle neviditelnou strukturu (Vyšší Svět), lze vyobrazit jako paralelní svět, jehož existence se prolíná s naší realitou. Paralelních světů a realit může být vícero, poněvadž v tomto směru není podstatný počet, nýbrž fakt, že Neskutečno se stává skutečností! Jde samozřejmě jen o hypotézu, ale jakmile by se tato troufalá domněnka někdy potvrdila, civilizace by doznala značného pokroku a změn.

Doopravdy, tohle může jednou od základu změnit „pilíře civilizace“, která si v této epoše neuvědomuje, že kráčí špatným směrem. Veškeré reality mohou být podle této teorie vzestupně seřazeny, a to od nejnižších až po nejvyšší možné parasvěty. Naše realita se nejspíš nachází na nejnižší možné úrovni této domnělé hierarchie.

Z tohoto prostého a jediného důvodu, lze všechny paralelní existence nad touto naší skutečností, označit za - VYŠŠÍ SVĚTY! V kabalistických spisech se dočteme, že existují mezi Stvořitelem a naším světem další čtyři odlišné světy, které byly stvořeny Stvořitelem pro člověka.

 
Ty jsou představovány těmito světy:


1. Adam Kadmon

2. Acilut

3. Berija

4. Jecira

5. Asija (to jest nejnižší materiální pravzor hmotného světa) 
Dimenze - ilustrační obrázek

Naše bytí se vyskytuje v pátém světě, tedy v Asiji. Z výše uvedeného je prokazatelné, že nejblíže je k nám svět Jecira, to jest svět andělů v čele s archandělem Metatronem. Z tohoto úhlu pohledu je velice úsměvné, jak se moderní fyzika snaží na sebe upozornit novými hypotézami o paralelních vesmírech, a přitom v religiózních doktrínách po celá staletí, jsou tyto poznatky každému dostatečně známy.

Mnohé náboženské spisy, jak jste si už mohli na předchozích příkladech všimnout, věrohodně popisují nevysvětlitelné záležitosti, které teprve teď začíná věda brát vážně. Mnozí fyzici jsou dokonce o paralelních vesmírech, jakožto i světech, skálopevně přesvědčeni. K těmto stoupencům patří i světově uznávaný fyzik a popularizátor vědy Michio Kaku. Tento proslulý vědec na tohle téma napsal velice zajímavou knihu: Paralelní světy. V této poutavé knize, čtenáři se mohou seznámit s vyššími dimenzemi a budoucností kosmu.


Že bychom objevili, objevené?

Nyní vyvstala velice delikátní otázka; jestliže nás náboženská nauka dopodrobna seznamuje s vyššími světy, jak se vůbec někomu z tohoto společenství mohlo podařit, povznést se až k takto nedostupným vědomostem, z nichž lze prokazatelně usoudit, že za branou našeho světa, existují ještě jiné světy a dimenze, kde je možné objevit odlišné formy života.

Na rozdíl od moderní vědy, která se nyní nachází na prahu paralelního odhalení, museli naši předkové přímo či nepřímo vstupovat do těchto neproniknutelných paradimenzí, odkud se do našeho světa dostaly kusé informace o existenci těchto tajemných světů, jež jsou s tímto naším obývaným prostorem v těsném sousedství, aniž bychom o tom měli sebemenšího tušení!

Kabalisté sice budou namítat, že tyto vyšší světy jsou spíše o pocitech, než o fyzičnu, jelikož následovníci Mojžíše, mohou tyto dimenze nehmotně navštěvovat, ale to pořád nic nemění na tom, že takovéto parasvěty vážně existují! V následujících řádcích společně poodhalíme některé indicie, jež by mohly vnést do této záhady o paralelních světech trochu více světla, abychom se v tomto labyrintu tajemna, lépe orientovali než tomu bylo doposud.

Esoterika - ilustrační obrázek

Tajemný rukopis

Je mnoho knih, které jsou zahaleny do pláště tajemna, zejména jde o nadčasová díla, která svým rozsahem mohou nahlížet do budoucna. Mezi tyto písemné zdroje nepochybně patří Bible, Korán či Tóra. Tyto tři svaté písemnosti, bez nadsázky dnes ovládají chod globalizovaného světa! Což je velice pozoruhodné vzhledem k tomu, že stáří těchto literárních artefaktů, sahá až někam do časů starověku, v němž tehdejší člověk neměl vůbec žádné ponětí o letadlech, raketách, počítačích nebo elektřině.

Přesto tyhle písemnosti vyzařují cosi, co nepodléhá nástrahám moderního světa. Pokud patříte k ateistům a myslíte si, že v 21. století v tomto ohledu zastupujete většinu ve společnosti, tak věřte, že je tomu právě naopak! Lidé bez vyznání tvoří pouhých 16 procent světové populace, tedy 1,1 miliardy obyvatel!

Jak tohle vše souvisí s rukopisem, který vám chci zevrubně představit? Možná nijak, ale určitě stojí za to, abych vám v tomto článku přiblížil neobvykle ilustrovanou knihu, která sice neovládá masy obyvatel, jako svaté knihy největších světových církví, přesto si tento záhadný rukopis zasluhuje větší pozornost, alespoň v očích veřejnosti, která se zabývá mystikou a tajemnem.

Proto bude v tomto článku řeč o tzv. Voynichovu rukopisu, jež se stal černou můrou pro řadu významných badatelů. Co je na této knize tak výjimečného? Kniha byla napsána neznámým písmem v neznámém jazyce. Musím zdůraznit, že se doposud nikomu nepodařilo Voynichův manuskript rozluštit! Co se tedy v tomto rukopise přesně píše (?), to zatím nikdo říct nemůže!

Kniha byla napsána v období mezi léty 1405 až 1435, a byla pojmenována po Wilfridovi Michaelu Voynichovi, americkém obchodníkovi polsko-litevského původu, který tuto knihu získal v Itálii v roce 1912. V současné době je záhadný rukopis ve vlastnictví Yaleovy univerzity.

Manuskript se stal středem nebývalého vědeckého zájmu, protože je význačný velkou dávkou tajemna. Autor rukopisu není znám, ačkoliv se o něm vehementně diskutuje a pátrá, tak není jasné, kým byla kniha sepsána, navíc nesrozumitelně s použitím neznámého jazyka. O účelu knihy se hovoří na všech vědecko-badatelských úrovních, jenomže dokud nebude obsah manuskriptu prokazatelně dešifrován, bude se o něm jen spekulovat!
Kniha - ilustrační obrázek

Nicméně z ilustrací knihy lze snadno odhadnout, že je spis rozdělen na botanickou, astronomickou, biologickou, kosmologickou a farmakologickou část. Rostlinná část představuje nepochybně jakýsi herbář, ve kterém nelze většinu zde vyobrazených rostlin identifikovat.Odborníci na herbáře se domnívají, že se jednalo o alchymistickou příručku, která byla používána šarlatány k oklamání zákazníků, aby působili důvěryhodně.

Avšak podobné seznamy rostlin, byly psány v italštině normální abecedou, což není případ Voynichova rukopisu. Často se setkávám s názorem, že vyobrazené rostliny v tomto tajemném herbáři, představují kuriózní sbírku kreseb a textů. Ovšem tohle vysvětlení, jen stěží si lze představit, protože knížku si může dnes na svém počítači a tiskárně vydat kdekdo, na rozdíl od středověku, ve kterém napsání knihy člověku zabralo půlku jeho života.


Autor nebyl šarlatán, ale středověký génius

Uvážíme-li, že jsou v tomto manuskriptu ručně kreslené rostliny, složité astronomické či astrologické traktáty z různých oborů, bylo by velmi podivné, aby text i obrázky stvořil prostoduchý pomatenec s nekalými úmysly! Uvědomme si prosím jedno, ve středověkých časech kromě mnichů, nedokázal nikdo až na malé výjimky psát a číst.

Z toho lze vyvodit pouze jediný závěr; iniciátor knihy byl písma znalý odborník, jinak by rukopis nespatřil světlo světa. Navíc tvůrce byl evidentně zdatný grafik, což jen dokazuje, že šlo o velice vzdělanou a tvůrčí osobnost. Jiné úvahy o této knize se ubíraly směrem kódovaného textu, poněvadž v minulosti se hojně využívalo různých šifer, zkratek a kódů, atp.

S naprostou jistotou ale vědci vylučují, že by kniha představovala šifrované sdělení, neboť proti této teorii hovoří skutečnost, že rukopis zachovává Zipfovo pravidlo, což u většiny kódů není možné. Jestliže text tedy nebyl šifrou, jakého jazyka potom využívá (?), když už jsme jednou zamítli středověkého filutu! Jakmile vyloučíme prozatím všechny vyřčené teorie, je možné dojít až k úvaze o paralelních světech, jelikož některé souvislosti do tohoto kontextu přesně zapadají.

Zatímco někteří badatelé označili za tvůrce rukopisu anglického teologa Rogera Bacona, nebo dokonce Leonarda da Vinci, tak pro tuto chvíli ještě nikoho nenapadlo, že autorem knihy mohl být povznesený kabalista, kterému se podařilo vstoupit do země Alenky z říši divů, kde na vlastní oči spatřil nevýslovné krásy alternativního světa, v němž fotogenicky zaznamenal v naší dimenzi se nevyskytující rostliny, které později vložil (dokreslil) do tohoto záhadného rukopisu.

Už jednou jsem upozornil na důležitý fakt, že někteří kabalisté s pomocí tajných rituálů, dokáží nehmotně pronikat do vyšších světů, ve kterých se odehrávají obdobné projevy života, jako v našich končinách přítomné existence. V jiném životním prostředí se mohou logicky vyskytovat odlišné rostliny, stromy a zvířata. Kdo může stoprocentně zavrhnout, že neznámá flóra v tomto herbáři nepochází z vyššího světa Jecira?

Když budu trochu fantazírovat, tak mohu dospět k pozoruhodnému přesvědčení, že nerozluštěné písmo v tomto manuskriptu je písmem nějaké paralelní civilizace, která není z tohoto světa! Domnívám se, že podle zákonů Všehomíra, není zakázané navštěvovat sousedy z jiných dimenzí, pokud se dodržují určitá pravidla, jenž neohrožují vzájemnou kontinuitu toho či onoho sdíleného prostoru. K těmto bezpečným zásadám se vztahuje opatrnost, protože jednotlivé dimenze se nesmí hmotně i nehmotně sbližovat, aby nebyla narušena jejich rovnováha.


Komu byl rukopis určen?

Z předchozí úvahy jednoznačně vyplývá, proč byl Voynichův manuskript napsán v neznámém jazyce. Jde o to, aby nebylo neosvícené civilizaci prozrazeno, jedno z největších tajemství vesmíru! Musíme se zamyslet nad tím, co by se mohlo stát, kdyby z vyšších světů pronikla nějaká vyspělá technologie do naší domoviny? Něco takového by mohlo způsobit konflikty i války nevídaných rozměrů, protože zájem jednotlivých národů o převratné systémy z nových světů, by mohl rozvrátit relativně křehkou hranici míru. Rovnováha není rozhodujícím kritériem jen pro vesmírné výšiny, ale i pro všechny civilizace. Proto se musí dodržovat!


Do pomyslného druhého světa, mohou tudíž vstupovat jen povznesení esoterici na nejvyšší možné úrovni bytí. Samozřejmě je zakázané z těchto vyšších světů do naší sféry cokoli přenášet, proto není tvůrce Voynichova rukopisu znám a nikdy ani nebude! Kniha byla napsána s úmyslem maximálního utajení, tedy v naprosté anonymitě! Informace v této knize jsou momentálně určené výhradně nezištným lidem, kteří dosahují nezbytné rovnováhy, která je sjednocujícím elementem všeho, tedy i těchto paralelních dimenzí a vesmírných prostorů.

Asi nebude náhoda, že Voynichův manuskript vykazuje typické vlastnosti jazyka větví. V tomto slohu byl napsán Pentateuch, Proroci, Písmo svaté, a mnoho dalších významných knih ovlivňující osud lidstva. Jestli jste článek dočetli až sem, potom si snáze  uděláte objektivní názor na paralelní světy, Voynichův rukopis i esoteriku, neboť každé přiblížení k pravdě osvobozuje!

Pararelní svět - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí