Kdyby se člověk zmenšil do velikosti mravence, tak by na vlastní oči spatřil klam a proměnlivost všeobklopujícího prostoru, který vytváří různé přeměny, i když jsou jeho rozměry prokazatelně neměnné. Přesto by každá lidská bytost po takovéto nečekané transmutaci, nabyla dojmu, že se ocitla buď ve zcela jiné přítomnosti nebo dimenzi. Například obyčejná skříň, stůl, židle nebo dveře, mohou na člověka v této mravenčí konstituci působit jako objekty z jiného světa, zejména kvůli ohromné velikosti, která může u větších celků, například u věžových domů, vyvolat až zdání nekonečna.


(Ne)konečno udává informace o prostoru

Jakmile pohlédneme do kosmických výšin, nepochybně si uvědomíme, že jsme z hlediska vesmírného prostředí na stejné mentální úrovni jako mravenci, kteří z této viděné perspektivy pohlížejí do nekonečna, jemuž nedokáže nikdo porozumět. Ovšem, podaří-li se nám iluzi prostoru převést do systému matematiky, dokážeme cokoliv, můžeme proniknout až k hranici času, ale i nekonečna, pakliže k tomu najdeme dostatek odvahy.

Pochopitelně to samé platí i pro bizarní úvahy a teorie, které nás mohou obohatit o zatím netušené obzory, jež současná věda prozatím neumí vysvětlit, protože rozměry kosmického světa jsou vskutku nepředstavitelné, navzdory tomu, že tyto rozlohy jsou konstantní jako jakýkoliv jiný prostor. Níže předkládám vlastní teorii, s kterou lze objasnit největší záhadu NEKONEČNA! ...
Nekonečno - ilustrační obrázek

Náhoda, nebo záměr?

Jak je tedy patrné, před lidstvem stojí obtížná cesta k vzrušujícímu poznání, z něhož mravenec spěje k velikosti člověka, a naopak lidská bytost se přibližuje k vrcholům vesmírného vědomí, které nám jednou odkryje veškerá tajemství o této planetě, o níž víme jen to, že kypí bujarým životem. A tak stále zůstává hádankou, jak se mohl zázrak jménem život, vyskytnout právě na této oběžnici? Přišel z kosmu, anebo, napomohla mu snad náhoda?

Je známo mnoho různých teorií o vzniku života na této planetě, nicméně žádná není dostatečně přesvědčivá, abychom v ní mohli odkrýt nezvratný důkaz, o pravdě z níž povstala kromě jiného lidská bytost. Samozřejmě existuje celá řada vědeckých studií o vzniku života, z nichž nejuznávanější jsou tyto tři hypotézy: TEORIE RNA SVĚTA, TEORIE HYDROTERMÁLNÍCH PRŮDUCHŮ, TEORIE ŽIVÝCH JÍLŮ.

Nepochybně budou přibývat i další teorie, jež se budou v objasňování mezi sebou vzájemně předhánět, ale nejpodstatnější důkazy nám unikají mezi prsty. Naprosto zřetelně je přehlížíme, upřesním ještě níže v článku.

K tomuto tématu se váže mnoho tajuplných otazníků, například, proč vznikl život zrovna na této planetě a nikoliv jinde, budeme-li důvěřovat současným vědeckým postojům, neboť ty život na sousedních planetách a jinde v kosmu, takřka nepřipouštějí. Nehostinná planeta bez života a atmosféry, vody a kyslíku, přesně takhle vypadala Země v pradávných časech. Povrch země v počátcích jejího zrodu byl neuvěřitelně horký, že nic na něm nemohlo žít. Odhaduje se, že tisíce let trvalo než byla naše planetární domovina přizpůsobena k životu. 

Historie Země se rozděluje na éry, které se člení na další časová období. Zastavíme-li se u člověka, musíme nutně dospět k závěru, že lidská stvoření nečekaně rychle dospěla v dnešního moderního člověka, což je z hlediska evolučního vývoje neobvyklé, neboť se náš druh dokázal vypracovat od pazourku až k prvnímu klínovému či hieroglyfickému písmu, z čehož se pak zrodily první starověké civilizace, např. Sumerové, Babyloňané nebo Asyřané.

S těmito civilizacemi přišla nepřehlédnutelná epocha stavebnictví a kulturního rozmachu, kterou nelze ani v dnešních časech přehlédnout, vždyť zůstalo poměrně dost cenných relikvií, jež se staly pomyslnými záblesky vytracené minulosti. Výše jsem se zmínil o indiciích, které stojí v popředí našeho zraku, ale k naší smůle je nedostatečně vnímáme. Co jsem měl vlastně tímto na mysli? Čtěte dále...
Civilizace - ilustrační obrázek

Jsou symbolem věčnosti

Mnozí čtenáři mohou být nespokojeni s tím, že některé náměty se jakoby pořád opakují, a to zvlášť v tajemnu a záhadách. S tím se nedá než souhlasit, proto vzniká oprávněná otázka; proč se tak děje na půdě tajemna? Cožpak je na světě málo nevysvětlitelných záhad, abychom se museli pořád vracet k jednomu a tomu samému tématu?! Odpověď je velice prostá.

Některá mystéria zkrátka mají větší váhu než jiná, jednak svou přitažlivostí, ale i obsahovým sdělením, proto se stávají v tomto směru nevyčerpatelným zdrojem nových myšlenek, teorií a inspirací, názorů jakožto i zjištěných poznatků, a to je věčný koloběh, který nemá konce. Z tohoto důvodu usuzuji, že kdyby nebylo záhad, což souvisí s lidskou zvědavostí a zájmem, evoluční proces u lidského rodu by nejspíš nenastal.

Leč stalo se, tudíž mohu konečně objasnit zásadní otázku, co nám v pátrání o životě evidentně uniká, i když to něco je s námi přímo nebo nepřímo v neustálém spojení. V nepřetržitém soužití jsou s námi stavby jehlanového tvaru, čili - PYRAMIDY! Takže pyramidy jsou tím opakujícím se fenoménem, o čem jsem se výše zmiňoval.

Jejich okultní obraz a symbolismus známe dobře z Egypta, nicméně pohlížejí na nás téměř odkudkoliv, kupříkladu znak pyramidy vypátráme třeba na jednodolarových amerických bankovkách, musím podotknout, že to je nejpoužívanější měna na světě! 

Díky tomu mají permanentně lidé po celém světě, pyramidy pořád před očima, zvlášť když se jimi platí za služby či zboží. Mnohá tajná společenství, ne náhodu mají tuto symboliku ve znaku. Dodnes neznáme účel jehlanových staveb, o kterých se v arabských zemích traduje, že: „Všechno na světě se bojí času, ale čas se bojí pyramid“.

Jak jsem již předestřel výše, některá témata o záhadách se donekonečna opakují, do této kategorie patří jednomyslně pyramidy, z tohoto důvodu si zasluhují větší pozornost celé společnosti, neboť jsou zlomovým bodem v dalším vývoji lidstva. Tím chci jen říct, že pyramidy skrz svůj potenciál, mohou vyřešit nezvladatelné krize budoucích civilizací, tj. nedostatek potravin, vody, dostupné energie, nevyléčitelné nemoci atd. Jakmile pochopíme jejich skrytou důležitost, dojdeme k nevídaným znalostem, jenž mohou povznést tu či onu civilizaci k lepším zítřkům.

Po celém světě dochované pyramidy signalizují cosi, jako je věčnost, z níž lze také usoudit, že tyto tajemné stavby sloužily k jiným účelům, než k jakému byly podle archeologů zřízeny. V odborné literatuře se dočteme, že jsou to hrobky zesnulých faraonů. Jenomže věrohodné důkazy o tomto tvrzení doposud nemáme.

Víme že existují, bohužel se však nedokážeme oprostit od zaslepeného modernismu, který nám znemožňuje vidět v těchto fascinujících monumentech, kromě pohřebišť i něco jiného, co se může vymykat i lidskému chápání. I když se nám o naší starověké minulosti vytratily nesčetné informace, tak není pochyb o tom, že zde existoval pustý svět, do kterého byl vpraven (umístěn) zárodek života.

Ovšem, aby se život na kterékoliv planetě mohl vůbec uchytit, tak jsou k tomu zapotřebí vhodné podmínky.  K těmto podmínkám patří bezesporu planetární atmosféra, neboť bez tohoto plynného obalu by život na Zemi neexistoval.


Planetární atmosféra je základem života

Atmosféra je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru. Smrtící kosmické záření je tímto planetárním obalem eliminováno, odráží jej zpět do vesmíru, čímž je povrch planety ochráněn před nebezpečnou radiací a silným slunečním zářením. Uvádí se, že atmosféra vznikla jako výsledek dlouhého procesu, kdy byla postupně přeměňována živými organismy, až se z ní posléze utvořil velice účinný štít, ochraňující zdejší planetární život.

Je zcela zřejmé, že atmosféra je základem pozemského života, proto nemohla vzniknout s pomocí náhody, ale zrodila se z účelu planetární ochrany. Jestliže se nevytvořila z nahodilosti, což je nejvíce pravděpodobné, tak potom z čeho? Ať tak či tak, byla nejspíš stvořena proto, aby splnila své nezbytné poslání, čímž je ochrana životního prostředí a tohoto světa, ve kterém probíhají velice složité biologické procesy.
Atmosféra - ilustrační obrázek

Pokud chtějí akvaristé udržet rybičky při životě, tak jim musí vytvořit potřebné podmínky k životu, v tomto případě to je čisté vodní prostředí. Všechna akvária musí být okysličená a pravidelně filtrovaná, s dostatkem vody a stabilní teplotou, protože jenom tak mohou rybičky zdárně existovat. Z tohoto předchozího příkladu, lze i naši planetu připodobnit k akváriu, které sice vykazuje diametrálně odlišnou velikost, nicméně podmínky jsou si v těchto kritériích dosti podobné.

Než budu v tomto článku pokračovat, chtěl bych upozornit na jednu paralelu, jež se týká globálního oteplování a nedostatku vody. Pitná voda se totiž nedostává stále většímu počtu obyvatel, tj. jedné miliardě lidí! S tímto problémem se už částečně setkáváme po letošním horkém létu i tady u nás v ČR.


Kam mizí voda?

Podle hydrometeorologů se voda nikam neztrácí, dešťové srážky se prý přesouvají mimo jejich současný spad, a to zapříčiňuje sucha, jenž odebírají potřebnou vláhu evropskému kontinentu. Tání ledovců by však mělo způsobit vydatnější deště, to se ale zjevně neděje, protože je vody mnohem méně, než kdy dříve. Jestliže se v pomyslném akváriu vyskytne netěsnost, nastane v umělé nádrži úbytek vody. Obávám se toho, že planeta Země je v dnešní době atmosféricky „netěsná“, asi jako prosakující akvárium, tím pádem dochází k výraznému úbytku H2O na všech kontinentech.

K tomuto tvrzení o úbytku vody dospěli japonští vědci, kteří tvrdí, že voda z oceánů uniká do vesmírného prostoru. Tuhle teorii navíc potvrzuje celoplanetární audit, který byl proveden Chrisem Smithem a Davem Anselem z Cambridgské univerzity. Ten se týkal úbytku zemské hmoty, který činí cca 50.000 tun za rok.

Každý rok dopadá na povrch země 40 000 tun vesmírného prachu, i tak planeta Země ztrácí na své hmotnosti, a to může souviset s odpařováním vody do kosmického prostoru. Pakliže se podíváme podrobněji na tyto teorie, zjistíme, že skutečnost je horší, než si míníme připustit. V blízké budoucnosti můžeme očekávat konflikty o drahocennou vodu, která bude mít větší hodnotu než je cena zlata! V některých regionech už tomu tak je! Nezapomeňme, Voda je Život! Po všech těchto úvahách, každého jistě napadne, že naše planeta nezadržitelně vysychá, respektive umírá.

Cožpak předešlé abnormálně teplé zimy, nejsou jasným důkazem nepříznivého klimatického vývoje. Bůh ví, jaká zima bude v roce 2016, jestli nějaká vůbec přijde? Kdyby však nastala pravá zima, udeří jako nikdy předtím, protože v 21 stoletím je počasí strůjcem nečekaných podnebních zvratů.

Možná to vyzní bláhově, ale pyramidy mohou současné klimatické problémy zdárně vyřešit, za předpokladu, že investujeme potřebný čas do jejich výzkumu a vysvětlení. To se bohužel neděje, proto se doposud mylně domníváme, že jsou tyto impozantní stavby pohřebištěm faraonů, přičemž skutečným místem odpočinku vládců starověkého Egypta, je považováno - Údolí králů (arabsky وادي الملوك Vádí el-Mulúk), kde také byla většina panovníků a významných šlechticů pochována.
Voda - ilustrační obrázek


Pyramidy jsou historickou sítí neznámého původu

Jak tohle vše souvisí s pyramidami a jejich tajemným účelem, který se snažím v tomto článku poodhalit? Není žádným překvapením, že veškeré pyramidy nalezneme na stejné zeměpisné šířce, což jen vystihuje jejich tajuplný význam vůči této planetě, o jejímž původu neustále spekulujeme. Vypadá to tak, že kdysi tvořily ucelenou síť, a to napříč všemi kontinenty. Z dnešních zkušeností lépe chápeme, k čemu všemu lze sdílené sítě využít. Kupříkladu celosvětová síť Internet je ukázkovým příkladem toho, jak tento způsob komunikace propojuje vzdálené kontinenty mezi sebou.

Skrz datový tok jsme nepřetržitě informováni o tom, co se kde děje, třeba na druhém konci světa. Když budeme chtít zapálit svíčku, ve stejný den a čas, mohou tak učinit lidé po celém světě, neboť jsme o tomto záměru obeznámeni předem. Doufám, že jsem úlohu pyramid již částečně objasnil? Možná vytvářely mezi sebou komunikační portály, které byly v mnoha aspektech totožné s dnešním internetem. Skoro by se dalo říct, že tyto znamenité stavby starověku, z technického hlediska vykonávaly funkci dnešních serverů, mám-li účel pyramidových komplexů zjednodušeně vysvětlit.


Všechny nebyly postaveny lidskou rukou

Samozřejmě tohle ani jiné vysvětlení, nelze předem zavrhnout, nicméně po dlouhých úvahách jsem dospěl k odvážnějšímu náhledu, který považuje pyramidy za mnohem starší monumenty starověku, než se doposud předpokládalo. Někteří archeologové odhadují stáří pyramid na 10 000 let, mohou však svým věkem převyšovat i existenci člověka.

To, že jsou obestřeny velkým tajemstvím, vystihuje podezřelý přístup čínské vlády. Jestliže to ještě nevíte, lze se s nimi setkat v Asii, konkrétně v Číně, ale i jinde ve světě! Místo toho, aby čínská vláda tyto poklady vytracené minulosti zpřístupnila veřejnosti, staly se státním tajemstvím této země.

V Číně o nich nikdo nic neví, z anonymních zdrojů se přitom dozvídáme,že právě v této zemi, je víc jak sto bílých pyramid. Kdyby pyramidy představovaly památku dávnověku bez strategické důležitosti, už dávno by se ocitly na seznamu vyhledávaných turistických památek. Větší atrakci pro turistický průmysl, nelze si ani představit. 

Ovšem jestli je vládnoucí garnitura této země přesvědčena, že pyramidy jsou zdrojem nevyčerpatelných a pokrokových technologií, které mohou být využity ve prospěch tohoto státu, tak chápu proč je jejich existence přísně střežena.

Ještě bych chtěl upozornit, že pyramidy nejsou výsledkem vyspělosti našich moudrých předků, nýbrž vyšším záměrem z něhož se zrodil život na této planetě. To mohu vysvětlit asi takto; jsem přesvědčen, že všechny pyramidy, nikoliv jejich napodobeniny, byly vybudovány najednou ve stejné době.

Jak jsem již naznačil výše, jejich výstavba se realizovala na všech kontinentech, aby vytvořily globální síť vzájemně propojených a mezi sebou komunikujících objektů. Jelikož se vší pravděpodobností byly na tomto světě mnohem dříve, než započala existence prvních vyspělých civilizací, mohly se je pokusit starověké národy replikovat.

Četné napodobeniny pyramid se třeba vyvedly, jiné nikoliv, o to víc nám to stěžuje, rozluštit jejich skutečný účel, kvůli kterému byly vybudovány. To vysvětluje, proč některé z nich nikdy nebyly dokončeny! Jelikož z nich vyzařovalo cosi nadpřirozeného, nelze se vůbec divit tomu, že byly ve starověku považovány za výtvory bohů.

Lidstvo k nim vždy vzhlíželo s náležitou úctou a respektem, tudíž se mnozí králové nechávali v těchto mystických stavbách po smrti pochovat, neboť v oněch časech panovalo všeobecné přesvědčení, že duše zemřelých vládců, budou rovnou z pyramid putovat na Onen svět, čili k těm bohům, kteří stáli za výstavbou těchto megalitických staveb.
Pyramidy - ilustrační obrázek

Představují generátory života

O čem tohle vše vypovídá? V pyramidách lze nalézt vědomosti (technologie) nepozemského původu, které převyšují veškeré znalosti stávajícího lidstva, což zvyšuje zájem mocných si přivlastnit tyto pokrokové vědomosti, z nichž byl stvořen zázrak života i podmínky k jeho udržení. 

Není lehké vysvětlit, jak mohou na sebe naskládané kamenné kvádry do tvaru jehlanu, vytvářet dejme tomu pozemský život, nicméně pokud kameny vibrují a navíc je v nich ukrytá hvězdná síla, pak lze tuhle energii využít k jakémukoliv účelu. Avšak nezapomeňme, že pyramidová síť byla vytvořena z nezištných důvodů, výhradně pro potřeby této planety, nikoliv pro zisk nebo technický vzestup lidstva, z této příčiny nemusí být tajemství pyramid nikdy pochopeno.  A tím se dostáváme k jádru věci, tedy proč byla pyramidová soustava vybudována po celém světě?

S pomocí kosmických myšlenek nebo vyššího vědomí, je jedno jak to nazveme, alespoň teoreticky se mi podařilo, tuhle zapeklitou hádanku objasnit. Myslím si, že tyto nepřehlédnutelné stavby vznikly v časech, kdy na této planetě neexistoval nijaký život či vhodné podmínky k jeho výskytu. Mluvím o době, kdy planeta Země ještě neměla atmosféru ani oceány, teprve se začala po výdechu Slunce utvářet.  Možná již teď tušíte, jakou úlohu sehrály v příběhu naší planety?

Nepochybně jsou to generátory veškerého života, protože vyprodukovaly potřebné množství kyslíku a vodíku, pochopitelně i jiných elementárních částic, jež umožnily vznik atmosféry a později oceánů, aby se tento svět proměnil v to, čím je dnes! Jenom pyramidám, mám-li se znovu opakovat, vděčíme za život, ale i ochranu před kosmickým nebezpečím, které může zázrak života modré planety kdykoliv ukončit.

Rovněž se domnívám, že v těchto jehlanových chrámech povzneseného ducha (pyramidách) je ukrytá odpověď na původ člověka, jehož úlohou je poznání sebe sama, jakožto i odhalení existence a znovunalezení původního domova, který nemusí nutně pocházet z této sluneční soustavy, galaxie, ba i vesmíru. Nebuďme malicherní vůči těmto a jiným úvahám, jinak se nám nepodaří opustit přízemnost zmiňovaných mravenců! 
Pyramidy - ilustrační obrázek


Nekonečno - to jest neměnná informace o prostoru, jehož ohraničené rozměry uvnitř plochy, nelze lidskými smysly zaznamenat, přesto je dosažitelnost roviny dána existencí prostoru, jinak by se z prostoru neutvořil prostor, ale bezrozměrná představa neexistujícího charakteru. Je-li prostor trvalou konstantou, podléhá přesně určené velikosti a matematickým zvyklostem, což je určující faktor z kterého lze vyvodit, že nekonečno je konečnou distancí abstraktního prostoru.

Mimozemská pyramida - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí