Co je to hmota? To je látka z níž se skládají předměty kolem nás. Z hmoty je rovněž vytvořen celistvý vesmír, který je složen z planet, sluncí a galaxií. Každá živá i neživá hmota je tvořena shlukem atomů, a z tohoto svazku se dokonce utvořil člověk, taktéž kosmický prostor jehož jsme i my součástí. Jsem přesvědčen, že v hmotě jednou lidstvo nalezne obsáhlou odpověď na záhadu tajuplného universa, a není vůbec vyloučeno, že v tomto elementárním labyrintu, vypátráme důkazy o existenci Velkého Architekta, Jehož skutky o bytí této supernaturální entity jsou v matérii zaznamenány.

Zástup atomů utvářející veškerou hmotu, přesně vystihuje dokonalost tohoto těžko pochopitelného záměru, v němž jsou definované instrukce k výstavbě hmoty, skrze kterou můžeme dojít až k samotnému Tvůrci tohoto fantastického plánu. Zrovna jako z lidského genomu získáváme postupně poznatky o původu člověka, tak nám nejmodernější mikroskopy postupně odkrývají zvláštnosti tajemné matérie, která jednou přiblíží lidstvo k věčné pravdě a lepším zítřkům.  


Božská částice

Kdybychom laboratorně dokázali vytvořit hmotu, mohli bychom těchto znalostí využít k výrobě laciných potravin, hlavně bez nutnosti zabíjení zvířat, a to by byl civilizační počin jaký tento svět ještě nezažil, protože jedině pokrok dokáže vyřešit jakékoliv strádání dnešní či budoucí společnosti. Lidé po celém světě už by nemuseli trpět hladem ani žízní, nedocházelo by k devastaci životního prostředí, a přesně tohle je ten pomyslný vstup do absolutní rovnováhy, z níž prýští vesmírná moudrost a úcta k veškerému životu.

Mohli bychom dokonce vyrábět vzácné kovy, např. zlato, které je základní dominantou finančního zřízení, protože všechny měny světa jsou kryty touto zlatou rudou. Z toho lze usoudit, že by díky tomuto vývoji mohla propuknout evoluce hodnot, neboť z těchto nečekaných zvratů přichází pokaždé moudrost, též mentální vzestup. Jestliže něco takového nastane, tak zrovna tohle může zapříčinit zpomalení drahocenného času, který je pojídán přeludem pomíjivého bohatství, kvůli kterému lidé stárnou rychleji!

Mějme na paměti, že tam, kde panuje vyšší moudrost, zaniká i ego záporných myšlenek a strachu. K tomuto vesmírnému osvícení se můžeme dopracovat teprve tehdy, až porozumíme písmenům hmoty, což je Stvořitelova abeceda z níž se vytvořilo tohle pozoruhodné celokosmické dílo. Podrobněji vysvětlím níže. Soudobá věda se snaží tomuto božskému principu rovněž porozumět, navenek se tomu sice říká výzkum, ale jinak jde o odhalení božské částice, která je příčinou pozemského i nepozemského života.
Božská částice - ilustrační obrázek

Biblický poklad v rukou utajované vědy?

Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když budu tvrdit, že urychlovač částic LHC ve švýcarském CERNu, byl vystavěn kvůli navázání kontaktu s domnělým Bohem, k němuž se lze s použitím velkého hadronového urychlovače přiblížit. Ještě k tomu doplním jednu konspirační domněnku. Předpokládám, že výzkumné centrum v CERNu, představuje zvětšenou napodobeninu biblické archy úmluvy, která nám má v tomto případě umožnit, cestování v prostoru a čase.

Podle biblických událostí je Archa úmluvy - truhla, kde jsou uloženy desky tzv. desatera přikázání. Jenomže nejspíš to byla kosmická vysílačka, otevírající červí díru mezi dimenzemi, jakýsi miniaturní urychlovač částic.

Podle biblických událostí je Archa úmluvy - truhla, kde jsou uloženy desky tzv. desatera přikázání. Jenomže nejspíš to byla kosmická vysílačka, otevírající červí díru mezi dimenzemi, jakýsi miniaturní urychlovač částic. 

Díky tomuto utajovanému projektu existuje velká šance, že jednou poznáme skutečného „STVOŘITELE“ archy úmluvy. Bohužel, může nás postihnout i jeho hněv v podobě planetární zkázy, protože kdo má to právo kontaktovat takto BOHA? Z tohoto všeho lze vytušit, že Archa úmluvy je před zraky veřejnosti bezpečně ukrytá vně výzkumného střediska v CERNu.

Rafinovanější skrýš pro tuhle nejcennější relikvii světa, nedovedu si představit! Formálně prezentovaný výzkum v CERNu je pouhá zástěrka toho, kterak odpoutat pozornost společnosti od skutečného záměru, jehož snahou je zprovoznění takzvané HVĚZDNÉ BRÁNY. Ačkoliv je tato konspirace těžko obhajitelná, nelze ji rozhodně zavrhnout!


Velký Architekt

Proč bychom měli pátrat po Strůjci vesmíru? Odpověď se sama nabízí: každé dítě, co nepoznalo svého otce nebo matku, alespoň jednou v dospělosti pocítí nepřekonatelnou touhu poznat své biologické rodiče, obdobně jako většina pozemšťanů touží po přítomnosti kosmického Otce, Jemuž vděčíme kromě jiného za život na této planetě! Z jakého důvodu si však máme myslet, že existuje pouze jeden Stvořitel, kterého v tomto článku nazývám „Velkým Architektem“?

Slovo architekt přesně znamená – STAVITEL. Každý mi dá jistě za pravdu, že bez architekta se žádná pořádná stavba neobejde! Doufám, že budete také souhlasit s tím, že KOSMOS je stavba s puncem jedinečnosti. Proto vesmír představuje v tomto konceptu obyvatelný dům, který byl navržen architektem, čili stavitelem. Samozřejmě na stavebním projektu se může podílet i vícero architektů, ovšem nejvýznamnější stavby vzešly z rukou jednoho stavitele, jímž byl výhradně jediný autor této zhmotněné myšlenky.

V mimoprostoru, tedy na onom místě, kde byl kosmos naplánován, posléze i stvořen do těchto nekonečných proporcí, nepochybuji, že se lze setkat i s jinými Bytostmi nesoucí pečeť Stvořitele, přičemž jen jeden z nich musí být - Velký architekt Všehomíra. To je onen skutečný OTEC lidstva, s pomyslným kružítkem a pravoúhlým metrem v ruce, Jehož práci můžeme kdykoliv pozorovat pouhým pohledem vzhůru, pokud je noční obloha jasná a plná hvězd. Znovu připomenu, že jediná cesta k Němu vede přes všudypřítomnou matérii, která je zároveň tou nejvěrohodnější odpovědí na veškeré otázky světa záhad.
Stavitel - ilustrační obrázek

Podstatu atomů lze vysvětlit všelijak

Nejzajímavější na hmotě je především ten fakt, že se neustále mění i když nezaniká. Transformovaná matérie sice ztrácí svou přirozenou barvu, hmotnost, jakožto i účel, jenže když technologicky proměníme křemen na sklo, železnou rudu na ocel a dřevo na papír, změníme vnitřní složení hmoty, což je očividné, avšak atomární celistvost se tímto zákrokem nijak nepoškodí. Jinak řečeno, klíč k Bohu je zřejmě ukryt v atomárních svazcích, kde jednotlivé atomy mohou představovat určitá písmena, z kterých lze vytvořit jakoukoliv hmotu.

Tohle nám může ozřejmit: „Kdo jsme a odkud pocházíme?“ Může to vyznít sice nevědecky, ale mnohá náboženství nám mohou v tomto směru poskytnout cenné vědomosti, kterak lze odhalit do hmoty v tištěné tajemství geneze. Dokonalost se nedá uspěchat, patrně i proto lidská rasa pomalu spěje k tomuto vznešenému cíli, na jehož konci uzříme skutečné světlo!

Před dvěma tisíci lety hlásal řecký filosof Démokritos, že se všechno skládá z drobounkých částic, což bylo prokázáno roku 1808 anglickým vědcem Johnem Daltonem, který jako první dokázal existenci atomů. Kolem roku 1909 novozélandský fyzik Ernrst Rutherford objevil dokonce atomové jádro. Byl to právě Sir Ernest Rutherford, jež dospěl k závěru, že atom má kladně nabité jádro, kolem něhož obíhají elektrony. Většina atomových jader je ve stabilním stavu, ale při seskupení různých protonů a neutronů dochází k samovolnému rozpadu jádra.

Z tohoto rozkladu vzniká radioaktivita a radioaktivní izotopy. K dosažení stabilnějšího stavu se z atomu musí uvolnit určitá energie, ta je uvolněna formou záření, o němž dnes víme, že je zdraví škodlivé. Záření je druh nevnímatelného světla, jež je nositelem určité nadpřirozenosti. Na počátku pravil Bůh, budiž světlo! Tento citát z Bible je velice výstižný, protože popisuje jádro z něhož vše započalo, z tohoto důvodu jsem se výše zmiňoval o skutečném světle, jehož hodnoty jsou neomezené a věčné.
Atom - ilustrační obrázek

Náboženská dogmata mohou vědě poskytnout inspirativní vodítka

Záře z vyšších sfér je od běžného slunečního svitu, lidskými smysli téměř neodhalitelná, protože je úmyslně cloněna, a to samotným Stvořitelem. Leckterá světová náboženství považují světlo za nepostřehnutelnou formu spirituální povahy, kterou musíme nejprve v sobě odhalit, abychom dokázali porozumět mystériu hmoty. Kupříkladu kniha ZOHAR (tj. kabalistický spis, kde se můžeme setkat s mystikou a utajeným výkladem Tóry), nás informuje osobitým výkladem o tajemné matérii, z níž byl vystavěn kromě jiného také tento svět. Nejde o náhodu, že se tato esoterická písemnost nazývá knihou záře!

V této knize můžeme s přispěním představivosti nalézt odpovědi na různé aspekty tajuplné hmoty, která byla podle této vize stvořena s pomocí symbolických písmen. Ačkoliv se v Zoharu nedočteme nic konkrétního o atomech a hmotě, lze i tak z obsahu tohoto starověkého soupisu odkrýt určité souvislosti popisující vznik hmoty, tudíž i našeho světa. Nemá smysl, abych podrobně zde vše popisoval, nicméně názornou ukázku si tady dovolím taktéž předložit.

Myslím si, že některá sdělení z knihy Zohar, lze bez problémů převést do jazyka moderní fyziky, pokud už se tak dávno nestalo?! Jestliže se novodobá věda nebude distancovat od náboženských dogmat, tak bude možné převést spirituální světlo na atomy, a vibrující písmena zas na hmotu.


Vibrující písmena

Často si to ani neuvědomujeme, ale všechna písmena naší abecedy při jejich vyslovení vibrují, protože každé písmeno je jako kód, který je ukryt v podvědomí naší duše. O tom, že vibrace dokáže působit na hmotu, se již přesvědčil roku 1787 německý fyzik Ernst Chladni, který ve spise - Objevy v teorii zvuku, doložil jak lze s pomocí jednoduchých vibračních tónů vytvářet geometrické obrazce.

Tyto obrazce vznikají na tenké vibrující desce za předpokladu, že budeme na tuto železnou desku hrát z boku smyčcem. Umístěný písek na této ploše začne v momentě působení vibračních tónů kmitat, v důsledku toho se přesouvá na místo, kde se kmity a vibrace nevyskytují, to je příčina a zároveň velká záhada, proč dochází k samovolné tvorbě takto nádherných geometrických obrazců.

Na internetových video úložištích jsou k dispozici četné ukázky s tímto pozoruhodným efektem, proto vřele doporučuji shlédnout alespoň jednu takovou ukázku, aby si čtenář udělal vizuální představu o tom, jak mohla být hmota stvořena z písmen.

Vraťme se ještě jednou k zoharu, v něm je mimo jiné uvedeno: „Když Stvořitel pojal úmysl stvořit svět, všechna písmena byla ještě skryta a již 2000 let před stvořením světa Stvořitel hleděl na písmena a bavil se jimi.“ Dále se v této knize dovíme, že když Stvořitel pojal úmysl stvořit svět, přišla k Němu všechna písmena abecedy v opačném pořadí, od posledního Tav do prvního - Alef.

Nyní uvedu konkrétní ukázku toho, jak některá písmena komunikovala se Stvořitelem ohledně výstavby našeho světa. Musím podotknout, že k obdobnému spojení mezi Velkým Architektem a písmeny, došlo rovněž při výstavbě celého vesmíru. Ještě musím zodpovědět vyvstávající dotaz; jak se někdo mohl dostat k takto významným poznatkům, zvlášť když v tomto případě šlo o prokazatelnou komunikaci s Vyšším světem, v jehož čele stojí Bůh – Stvořitel.

Na vysvětlenou - tyto informace obdrželo lidstvo od nejzasvěcenějších kabalistů, kteří dosáhli 125 stupně duchovního povznesení. Kabalisté na cestě k sblížení se Stvořitelem, se pozvedají do tzv. jiných světů, a aby se jim to podařilo, musí dospět až k úrovni zmiňovaného 125 stupně, někdy i výše. Svědectví osvícených proroků jakými byli např. Mojžíš, Eliáš či rabi Šimon, nebude snad nikdo zpochybňovat! A teď už se konečně dostávám k slíbené ukázce komunikace písmen se Stvořitelem...
Vibrace - ilustrační obrázek

                                  
(Pozn:. Tyto písmena pocházejí z hebrejské abecedy)

Písmeno Alef - stálo a nevešlo dál, aby předstoupilo před Stvořitele. Stvořitel mu pravil: „Proč ke Mně nevcházíš jako ostatní písmena?“ Alef mu odpovědělo: „Protože jsem vidělo, že všechna ostatní písmena od Tebe odešla bez žádané odpovědi. A kromě toho jsem vidělo, jak Jsi dal písmeni Bet tento velký dar. Přeci si Král vesmíru nemůže vzít zpět svůj dar a předat jej jinému!“ Stvořitel mu odpověděl: „I když s písmenem Bet stvořím svět, ty budeš stát v čele všech písmen a nebude ve Mně jednoty jinou cestou než skrze tebe, tebou bude vždy začínat výpočet všeho a všechny činy tohoto světa a veškerá jednota bude pouze v tobě.“
Alef písmeno - ilustrační obrázek

Matérie vykazuje znaky softwarového schématu

Oprostíme-li se od náboženských předsudků, které mohou v leckterých případech vyvolat vůči výše uvedeným úvahám přirozený odpor, můžeme v hmotě objevit i znaky uceleného programu, který je v mnoha aspektech totožný s dnešními operačními systémy. Zejména z tohoto důvodu lze Velkého Architekta připodobnit k programovému vývojáři, z jehož úsilí vznikl programový výtvor, jemuž říkáme VESMÍR. 

Cožpak programátorské nástroje našeho věku nevyužívají rovněž písmen k tvorbě zdrojových kódů, jakým je například jazyk HTML? Co se ale stane potom, když se spuštěná aplikace kvůli výpadku elektřiny náhle přeruší? Veškerá elektronika ovládaná počítačovými systémy, je bez programové podpory nefunkční. 

Ukázka jazyku HTML: <hr style="width: 100%; height: 2px;"> 


Kdybychom přišli o zrak, čich a hmat, hmotu jako takovou bychom vzápětí přestali vnímat, její reálná existence by vyšuměla do ztracena, to je obdobné jako u výše uvedeného příkladu s počítačem, u kterého nastal nečekaný výpadek elektřiny.

Velkou otázkou proto zůstává, zdali jsou atomy a matérie ve svém opodstatnění faktické, pakliže nejsme svědky jen jakéhosi přeludu, který je předstupněm dalšího vývoje, jímž člověk spěje od nehmoty k hmotě, od reality k realitě, od neexistence k existenci, což je rozhodujícím hlediskem k porozumění „nepochopitelna“, jehož jsme i my součástí. Buď jak buď, matérie je odpovědí na všechny záhady světa, ba i vesmíru! Kdyby nebylo hmoty, nebylo by ani nás, pokud by nebylo nás, k jakému účelu by asi byla hmota stvořena?

Hmota - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí