ODRAZY TAJEMNA - VIDEO PLAYER

Kategorie – výběr článků podle rubrik
    ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE         
                                                                             

    ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE         ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE
        Tankujte kvalitní paliva

      O sobě 
  Bojíte se zmìny, toho, ¾e neznáte budoucnost. Nebudu vám øíkat, jak tohle všechno skonèí, ale øeknu vám, jak to zaène.


Byl neobyèejnì nadaný od svého zrození. V pìti a pùl letech umìl èíst a psát, v deseti letech zaèal studovat latinu, v patnácti letech napsal své první dílo Cosmogonie universale, pøírodopisnou studii o pùvodu svìta. Ve svých devatenácti napsal svoji první tištìnou knihu O mnohosti svìtù obydlených, která ji¾ dosáhla ètenáøského úspìchu a byla pøelo¾ena do témìø všech evropských jazykù. Nesmírnì aktivní byl nejen ve své astronomické literární tvorbì, kterou probudil zájem o astronomii i u lidových vrstev.
          Nicolas Camille Flammarion


Kontakt na vydavatele
Ikonka webu - volnì ke sta¾ení