Slovo transformace je užíváno ve spojitosti se změnou, jež se týká čehosi, co bude nahrazeno něčím novým a doposud nepoznaným. Každé období a věk prochází zásadní přeměnou, která vždy učiní tlustou čáru za minulostí. Z tohoto důvodu máme o historii zcela zkreslené představy, což je prokazatelný záměr, jehož účel napomáhá tomu, abychom zapomněli a žili v zapomnění. Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

Tento pravdivý citát je nesmrtelný! Je pravdou, že každá doba má své stinné, ale i kladné stránky, přesto 21 století je výjimečné v tom, že vše, co je potřebné k rozvoji a udržení života, z nějaké příčiny zaniká (umírá). Jakmile se zamyslíme nad tím, že na všech kontinentech vymírají včely, tak se každý musí dovtípit, že právě tohle ohlašuje v následujících letech potravinovou krizi, která se stane příčinou různých válečných konfliktů, uprchlických exodů, chaosu v němž bude mít poslední slovo krutost a beznaděj. Nikdy předtím v minulosti včelstva nevymírala v takovémto rozsahu, aby mohla po celém světě nastat globální potravinová krize.

Bohužel, nehynou jen včely, masové vymírání postihuje celou faunu a flóru (Pozn. Hromadné vymírání postihuje aktuálně vodní ptactvo, které je decimováno - ptačí chřipkou), a to se v historii lidstva nikdy předtím nestalo! A aby toho nebylo málo, začínáme se potýkat s úbytkem životadárné vody. Podle jedné americké studie, dvě třetiny obyvatel v roce 2025, bude trpět nedostatkem pitné vody. Znovu musím zdůraznit, že se s obdobně katastrofální situací žádné předchozí civilizace nemusely potýkat, lze se proto právem domnívat, že procházíme transformačním věkem, na jehož konci definitivně odhalíme pravdu o nás samých. Jestli to bude pravda, jež  nás osvobodí, to je otázka, kterou nelze v tuto chvíli jednoznačně zodpovědět.


Krize za krizí vytváří podhoubí pro novou éru života

Kdo se nebojí pravdě pohlédnout do očí, nemůže přehlédnout neblahé změny, jenž se projevují v našem klimatu. Nebývalá sucha, ale i mrazy s nebezpečnou ledovkou, tornáda, ničivá krupobití, vše výše uvedené dokazuje, že s naším podnebím není asi něco v pořádku. Nemá smysl zabývat se tím, zdali za to může člověk, případně povětrnostní periody, protože se v těchto časech na nás valí jedna pohroma za druhou, což nelze popřít.

S tímto vším jde ruku v ruce politická nestabilita, která není růžová v Evropě, ani za oceánem v USA, což přesně dokresluje tuto vypjatou dobu, v níž se naše společnost nachází. S energetickými zdroji jsme na tom rovněž na štíru, neboť fosilní paliva jsou téměř vyčerpaná, pomalu dochází ropa a zemní plyn. Obnovitelné zdroje energie sice umíme už používat, ale nahradit jimi stoprocentně pohonné a topné hmoty, toho nejsme stále schopni, protože kde není vůle, není ani cesty.

Určitě bychom neměli opomenout, že se z naší planety postupně stává nehostinná poušť! Pouště se totiž každoročně zvětšují asi o 120 000 km2, a tahle rozloha je téměř stejná jako území České a Slovenské republiky dohromady. Dezertifikace půdy (Pozn. To je proces degradace území na pouště a polopouště.) není zdaleka problém jen afrických zemí, kupříkladu této hrozbě musí čelit nejvýkonnější ekonomika světa - ČÍNA!
Poušť - ilustrační obrázek

V této zemi je dezertifikováno 2,6 miliónů km2, a to je 27 procent jejího povrchu. V tomto kontextu lze pochopit snahy čínských investorů, kteří se snaží po světě skoupit, co nejvíce úrodné půdy. Z Číny se totiž stává nehostinná poušť, kde mizí voda a zemědělská půda, která je chlebodárcem všeho lidstva. Tahle mocná země východu je ukázkovým příkladem toho, co nás čeká a nemine, pokud se zřekneme veškeré ekologické odpovědnosti. Budeme sdílet stejný osud Marsu? Světový oceán je na tom ještě hůře, než erozí postižená pevnina.

Koráli obývali naše oceány již před stovkami milionů let, a dnes dochází k jejich dramatickému úhynu, dokonce i největší korálový útes se během 27 let zmenšil až na polovinu. Pokud se nestane zázrak, zřejmě se za dvacet či třicet let s těmito neobvyklými živočichy v oceánech již nesetkáme. Pakliže vymírají nejstarší živočichové této planety, lze z toho vyvodit jednoznačný závěr; že je cosi shnilého ve státě dánském! Oceány jsou doslova zamořené plasty, a podle ekologů bude za pár let v těchto vodách víc plastového odpadu, než samotných ryb, kterých je prokazatelně méně, než kdy dříve. 
Kontaminace - ilustrační obrázek

Kvalita ovzduší ve světě, rovněž nevěstí nic dobrého! Kupříkladu vědci spočítali, že kvůli špatnému vzduchu zemře v průměru za rok sedm milionů lidí, což představuje 12,5 procenta celkového počtu úmrtí ve světě. S čistým vzduchem nesporně souvisí odlesňování, protože lesy jsou plícemi planety. Ještě před 8000 lety pokrývaly víc než polovinu souše. Dnešní lesnatost dosahuje 31%, takže se nelze divit tomu, že se nám všem hůře dýchá, ale i myslí, poněvadž dostatečné množství kyslíku ve vzduchu, přispívá k důležitému prokysličování mozkové tkáně, která je na tomto plynném prvku životně závislá. Co asi způsobuje a vyvolává neskutečný nárůst Alzheimerovy choroby? Co stojí za sebevražednými útoky a nižším pudem sebezáchovy? Je těžké tomu uvěřit, ale úbytek kyslíku s tímto vším může souviset!


Svět strádá, zatímco pokrok graduje

V různých článcích o starověké minulosti se dovídáme, jak byly všechny možné národy v dávnověku v porovnání s dneškem, v mnoha ohledech na vyšší úrovni, třeba ve vztahu člověka k přírodě. Jenže pokud by tomu tak bylo, nejspíš by nikdy nedošlo k zániku starého Egypta či Sumeru, nebo jiných kultur zapsaných do historie kamene. Stalo se, dávnověký Egypt ani Sumer už neexistují, ale otázkou pořád zůstává, jak by se současné moderní společenství dokázalo vypořádat se supervulkánem v Yellowstonu, kdyby nedej pánbůh explodoval?

Něco obdobného se totiž mohlo přihodit ve starověku, což nám poskytuje alespoň částečné vysvětlení, co mohlo zapříčinit úpadek nejvyspělejších kultur, po kterých zůstaly už jen monumentální pamětihodnosti - sochy, šperky, pyramidy, chrámy, atp. Jestliže se budeme zamýšlet nad tím, jestli starověké civilizace mohly převyšovat po technické, duchovní i sociální stránce náš digitální svět, tak bez rozpaků budu tvrdit, že je to víc než pravděpodobné. Vyspělost můžeme porovnávat z mnoha úhlů pohledu, jde o to, jak na ni budeme nahlížet? Abych vám to ulehčil, uvedu zde zcela konkrétní příklad...

Vzájemnou hlasovou komunikaci dnes spolehlivě zajišťují mobilní telefony. Kryty a obaly mobilních telefonů se vyrábí většinou z plastů, vnitřek obsahuje různé sloučeniny kovů, a to včetně nepatrného množství zlata, které je vloženo do integrovaných obvodů uvnitř těchto malých zařízeních. Plasty se vyrábějí nejčastěji z ropy, tedy pokud nejsou vyrobeny z biologicky rozložitelných materiálů, o kterých výrobci rádi své zákazníky informují. Těžba a doprava ropy způsobuje četné škody na životním prostředí, zejména když dochází k únikům ropy do moře, což v tomto případě nazýváme ekologickou havárií. Jeden m³ ropy vypuštěný do moře, může zapříčinit ropnou skvrnu o ploše až 1 km².

Kontaminace mořské vody ropou, je nepřehlédnutelná tragédie, při níž dochází k obrovskému úhynu mnoha živočichů, což je z pohledu udržení ekologické rovnováhy moře, apokalypsa nedozírných rozměrů! Vzhledem k tomu, že se ropa nerozpouští ve vodě, tak vytváří na vodní hladině tenkou vrstvu, která se může rozprostírat na velké ploše v případě velkého úniku. Takovéto škody jsou na životním prostředí vskutku nevyčíslitelné!

Vynaložená energie na výrobu mobilních telefonů není zanedbatelná, protože elektřina se musí z něčeho vyrobit. Klasické elektrárny na fosilní paliva zamořují ovzduší škodlivými plyny, což přispívá k oteplování planety. Jaderná energie není zas bezpečná, katastrofální havárie v jaderných elektrárnách v Černobylu a Fukušimě, jsou snad toho jasným důkazem, který není potřeba nějak detailně rozebírat.

A to ani nemluvím o elektromagnetickém záření, kterému jsme dnes kvůli mobilním zařízením (telefonům, WI-FI routerům) trvale vystaveni. O tom, jak je tohle záření na lidský organismus škodlivé, také bych mohl napsat samostatnou kapitolu, ale to není smyslem tohoto článku. Ještě musím podotknout, že vyrobené mobilní telefony relativně rychle podléhají stárnutí, tudíž v průměru do pěti let končí na skládkách jako odpad. Vzpomeňme ještě jednou, co jsem psal výše o plastech v oceánech, kterých bude zanedlouho v mořích víc než ryb. Nyní se dostávám k jádru věci, v čem tkví domnělá vyspělost dávných civilizací, nad touto naší digitální společností? 

Vezměme si takového egyptského faraóna, který v jeho době nemohl používat současných technologií ke komunikaci. Přesto tento vládce a jeho lid, se bez internetu a mobilního telefonování efektivně dorozumíval - „telefonoval“, a to napříč celou egyptskou říší. Dovolím si trochu zaspekulovat. Předpokládám, že ve starověku nebyl člověk zdegenerován chemií, tudíž mohl využívat vnitřních sil uvnitř sama sebe. Třeba dorozumíváním se beze slov a na dálku, tedy telepaticky. Silou myšlenky zas mohl tehdejší člověk zdárně překonávat kontinentální vzdálenosti.
Egypt - ilustrační obrázek

K tomu potřeboval pouze znalosti telekineze! I když ve starém Egyptě nebyly k mání proudová letadla, vlaky ani vozidla na benzínový či naftový pohon, tak se faraon a jeho lid mohl úspěšně přemisťovat (cestovat) do všech částí světa, aniž by k tomu potřeboval elektřiny nebo pohonných hmot. Tento druh cestování je okamžitý, teď jste tady, a za necelou vteřinu se procházíte s protinožci po jejich pevnině. Navíc tohle cestování je zcela bez rizika, v tomto případě nehrozí selhání motoru, vykolejení vlakové soupravy, střet se zvěří či nebezpečným předmětem. Ekologická zátěž není vůbec žádná! Takže si znovu položme jednu a tu samou otázku: „Skutečně je naše civilizace v porovnání se starověkem vyspělejší?“ Zkuste si prosím odpovědět sami.


Rok 2017 je počátkem dosud nevídaných změn!

Nastala podivná doba, ve které jsme přišli o dřívější zručnost, také o logické myšlení, které nás po věky věků ochraňovalo před sebezkázou. V tomto století, žijeme výhradně na úkor budoucnosti, neohlížíme se na minulost a nepřemýšlíme nad  tím, co svou nerozvahou způsobujeme, a to je velice zásadní rozdíl oproti minulým letům. Ve všech ohledech nás začíná ovládat digitalizace, neboť ta se postupně prosazuje v takových odvětvích, kde doposud dominoval pouze člověk.

Přichází revoluce aut, která se budou řídit sama, přičemž odhaduji, že brzy přibudou i civilní bezpilotní letadla, popřípadě vlakové soupravy či autobusy ovládané nelidským vědomím. V horizontu několika desítek let se setkáme s tím, že z profesních kvalifikací zaniknou - taxikáři, piloti letadel a letušky, průvodčí, prodavači, atp.

Letošní rok se zřejmě stane nastupujícím obdobím čipů, což nás o krok přiblíží k androidnímu bytí. V tomto kontextu si připomeňme, že si vloni prvních dvacet lidí v Česku nechalo pod kůži implantovat čip. S tímto čipem o rozměrech dvakrát dvanáct milimetrů, zatím nelze běžně platit nákup v obchodech, ale úhrada v bitcoinech je již možná. Nicméně v některých státech platba s podkožním čipem se stala již skutečností, níže se dozvíte více informací.S touto technologií je zatím možné odemykat mobilní telefony, nebo speciální zámky u dveří, ale s rozvojem této techniky přibývají stále další služby, které za nás začnou čipy vykonávat. Jednoduchá aplikace čipů, tomuto novému trendu jen napomáhá.

Jakmile si zakoupíte tento výrobek, počítejte s tím, že přijde ve sterilním obalu. Čip je přednabitý v injektoru. Samotnou implantaci zvládne i malé dítě! Je nutné si vydezinfikovat ruku, protože se musí čip implantovat ve sterilním prostředí, aby se předešlo možným infekcím. Tohle malé mikrozařízení se vkládá na hřbet levé ruky, mezi palec a ukazováček.

Čipová technologie je na vzestupu, jakmile k ní přibudou další funkce a služby, jako je mobilní telefonování a přístup k internetu, elektronická občanka či platební karta, pak už nic nebude stát tomuto pokroku v cestě, aby se přistoupilo k masovému používání čipové technologie.  Díky tomu se pak celý svět dostane pod nadvládu čipů, asi jako jsme my nyní pod nadvládou mobilních telefonů a internetu. Uvědomme si prosím, že bez internetového připojení nelze dnes už podnikat, v tomto směru vzpomeňte na EET (TO JEST - ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB). Nemají nás náhodou tyto snahy připravit na budoucí (povinné) čipování?
Čipování - ilustrační obrázek

Zjevení Janovo - nám odhaluje perspektivu, ve které nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, pokud nebude mít znamení šelmy. Když budete tohle zjevení posuzovat podle měřítek a kritérií dnešní doby, možná si čipy dáte do souvislosti s tímto znamením. Znak šelmy může v tomto kontextu představovat logo výrobce, který jako první spustí masovou výrobu a prodej podkožních čipů, alespoň takhle nějak mohl vypadat Janův vhled do budoucnosti. Nelze vyloučit, že spatřil naše 21 století! Také není těžké si představit, jak rychle se rozvoj čipové technologie bude v následujících letech rozvíjet, až nakonec život bez implantovaných čipů pod kůži, nebude v moderní společnosti naprosto možný.

Jak už jsem psal výše, podkožní čipy zanedlouho nahradí většinu spotřební elektroniky. O tom, že s nimi jednou budeme moct telefonovat či brouzdat po internetu, to je dost reálná vize, která nám může kdykoliv vstoupit do života, aniž bychom to postřehli. Představte si, že tyto multifunkční podkožní čipy, komukoliv z nás umožní příjem a zpracování TV signálu uvnitř mozku, a to bez nutnosti používání obrazových zařízení. Lidská hlava, čili mozek, může z tohoto úhlu pohledu nahradit všechny doposud používané obrazové aparáty a displeje, které máme zatím k dispozici. Stejným způsobem lze nahradit jinou domácí elektroniku, kupříkladu počítače a monitory, které budou fungovat na biologické bázi v našem mozku.

Společnost Dangerous Things, (přeloženo do češtiny - NEBEZPEČNÉ VĚCI) se zaměřila na výrobu speciálních čipů o velikosti zrnka rýže. S použitím technologie RFID, lze přejetím ruky přes speciální čtečku uhradit nákup, a to u jakékoli platební služby. Tento konkrétní druh čipů se už nabízí v Austrálii, kde o něj má podle průzkumu společnosti Visa zájem asi čtvrtina lidí.

Vymoženosti a výrobky tohoto druhu, se budou tak dlouho vyvíjet a zdokonalovat, až v samotném důsledku člověk nevědomě přijde o to nejcennější, a to je VĚDOMÍ! Co to přesně znamená, když se člověku vytratí vědomí? Je zapotřebí si uvědomit, že vědomí se podílí na komunikaci a vytváření vztahů. To, co představujeme je čistá reflexe našeho vědomí, což je projev života. Bytost, která z nějaké příčiny postrádá vědomí, představuje tvora podobající se spíše robotu. Co činí stvořený robot? Vykonává nějaké zadání, nad kterým nikdy nepřemýšlí. Avšak živá bytost s vědomím již uvažuje nad sdělením tohoto článku, a vytváří si na tento text vlastní - záporný či kladný názor. Kdo nemá vědomí, jako by ani nežil!


Jaké výhody a nevýhody lze od čipování očekávat?

Ještě jednou si připomeňme, jakým strašlivým způsobem zamořujeme odpady naše životní prostředí a tuto vzácnou planetu. Kdybychom z běžného života mohli vyřadit celou řadu různých elektronických spotřebičů, což jsou televizory, monitory, počítače, navigace, klávesnice, mobilní telefony, kamery, a tak dále, výrazně bychom tím snížili produkci škodlivých plastů, a tím by se snížila promarněná energie na jejich výrobu. 

Nejvíce odpadů však vytváří potravinářský průmysl, tudíž kdybychom se někdy dopracovali k tomu, že nebude díky těmto čipům lidem pevné stravy zapotřebí, výrazně bychom tím omezili veškerá negativa doprovázená průmyslovým pokrokem a civilizačními pochody. Takže s pomocí čipů bychom tak mohli vyřešit problém s chudobou a hladem. Využití podkožních čipů je vskutku neomezené, tak proč by nás jednou tyto malé integrované obvody, nemohli vyživovat solární či jinou energií. Nakonec nám tahle technologie pomůže překonat samotnou smrt, za předpokladu, že nebude zneužita, což nelze dopředu garantovat. Ovšem u pokroku zvlášť platí, že je vždy něco za něco!

Jakmile bychom přestali umírat, zřejmě by se tím narušil přirozený koloběh života. Zanikl by důvod k rozmnožování, a to nemluvím ani o evoluci, která všechny živočišné druhy povznáší k dokonalosti. Zneužitelnost je u čipů obrovská, neboť nás mohou připravit nejen o vědomí, ale také o člověka. Pokud by se tohle vše, co jsem v tomto příspěvku nastínil vyplnilo, přeměna lidského rodu na androidní formu života, by byla jen vyústěním tohoto již započatého procesu. 


Proč se domnívám, že letošní rok je počátkem velkých změn? Jde o to, že vše, co jsem zde popisoval o podkožních čipech, právě v tomto roce započne. Doopravdy jsme očitými svědky neobyčejného přerodu, který až dojde ke svému konci, tak se z člověka stane něco odlišného, než je člověk! Jestli je tohle výsledkem evoluce, posuďte sami. Sledujme proto pečlivě tento vývoj, zejména z toho důvodu, že jsme jeho součástí a současně protagonisté. Rozhodnutí je stále v našich rukách, čili v naší mysli, o kterou jde především, přičemž my sami se teď rozhodujeme o tom, zda si vložíme či nevložíme čipy pod kůži. Alespoň do té doby, než se stanou podkožní čipy součástí běžného života. Pokud by se tak stalo, pak už bude příliš pozdě něco podniknout, nebo se podobnými úvahami vůbec zabývat, poněvadž éra člověka by vyhasla asi tak rychle, jako kdysi věk - DINOSAURŮ, a o tom to celé je!

Čip - ilustrační obrázekKONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí