ASTERISMUS NOVÉ VĚDOMÍ A SMĚR KE VZNIKU SPOLEČNOSTI KOSMICKÉ-5

ODRAZY TAJEMNA - VIDEO PLAYER


Asterismus - ilustrační obrázek


Svoboda je volný prostor možností volby 

Asterismus je řád, který v podstatě nic nenařizuje, ale zachovává a udržuje. Takovouto společnost mohou stvořit výhradně vyspělé civilizace, které díky pokroku nejsou na zdrojích vlastní mateřské planety závislé. Je třeba si uvědomit jedno: závislost je rovna nesvobodě! Jakmile jste na něčem závislí, tak v tom případě postrádáte svobodu.

Svoboda je nejdůležitějším hlediskem a zároveň průvodcem k univerzálnímu poznání, které stojí za stvořením povznesené bytosti s rozhledem a hvězdnou moudrostí. Svobodomyslný člověk je posilován svým duchem k nebetyčným výšinám, žije v souladu s přírodními zákonitostmi – skromně a zdravě, nezná stres ani trápení, jde o empatického pozorovatele snažícího se porozumět všemu, co souvisí s vesmírem, anebo zázrakem života. V tomto duchu posilněná lidská bytost postrádá ego, neboť vlastní „JÁ“ je pomyslnou zábranou v evolučním vývoji, který směřuje k dosažení cíle, čímž je zrod dokonalejší bytosti.  

Lze tedy říci, kde není svoboda, chybí vývoj! Jakmile se rozhlédnete kolem sebe, musíte se dovtípit, že všechno směřuje k dokonalosti. K dokonalosti směřuje vše živé i neživé, čili člověk, rostliny a zvířata, ale i hvězdy nebo dokonce galaxie. Ovšem k dokonalosti lze dojít pouze za předpokladu, že vás nic neomezuje, že máte naprostou svobodu, která vás uhání vpřed. Proto je důležité mentálně pěstovat svobodomyslnost, kterou je nutné šířit do všech sfér obyčejného lidského života.

Svoboda je vskutku odraz vyzařujícího ducha, a to v hmotném prostoru samotné existence. Svobodnou bytost lze přirovnat k jasně zářícímu slunci, protože hvězdy potlačují tmu a vydávají ze sebe teplo, to jest jedna z mnoha podmínek nezbytných pro život. Málokdo si uvědomuje, že ten, kdo svobodu druhým neposkytuje, sám o ní přichází! Nesvobodný člověk se vůbec nevyvíjí, je to evolučně zamrzlá bytost, jejíž charakterové rysy jsou destruktivní povahy.

Tohle výše uvedené naznačuje, že světová společnost postrádá dostatek svobody, proto směřujeme ve všech možných aspektech k úpadku, jehož negace člověku znemožňují dozrát ve vyspělejší stvoření, se schopnostmi nadčlověka!
Svoboda - ilustarční obrázek

Ego potlačované dokonalostí

Nekončící války a konflikty po celém světě, občanské nepokoje, zhoubné závody ve zbrojení, tohle vše lze připsat na vrub nedostatečné svobodě, která z lidského stvoření učinila zmiňovaného neandrtálce, alespoň z pohledu mimozemských civilizací, takhle nějak to může vypadat.


Jistota je nástrojem svobody, odbourává veškeré obavy, jež se týkají například strachu o pomíjivé hmotné statky, ale zároveň poskytuje naději, protože jen svobodná bytost může dojít k přesvědčení, že existuje život po smrti! Je zřejmé, že lidé nevěřící v reinkarnace se většinou řídí heslem: „Po nás potopa!“ Kdyby tomu tak nebylo, nejspíš bychom se k této mateřské planetě chovali jinak, tedy s respektem a úctou, jako k vlastní matce!

Svobodný člověk skrze své vnitřní síly, dokáže v sobě odhalit tajemství reinkarnace. Čistě hypoteticky předpokládám, že tajemství převtělování spočívá v tom, že po smrti se nově zrozená - inkarnovaná bytost, rozpomíná na svůj předchozí život a identitu. Cosi takového je možné jen za předpokladu, když bude ego v lidské schránce potlačeno, tak aby duše mohla vyjít ven ze stínu zmiňovaného ega, což je uzamčený zámek, který nám znemožňuje dojít k pravdě poznání!

Duše, která si vzpomíná na své předchozí působení v rámci minulého života, poskytuje svému materiálnímu obalu – tělu, zejména mysli, neskonalý pocit nesmrtelnosti, proto je nutné dovést svět k dokonalosti, čímž je v tomto případě věčnost, protože nadčasovost je nepomíjivou součástí vesmíru. Abychom k tomuto vědění mohli vůbec dojít a duchovně se pozvednout, tak se nejprve musíme vymanit z područí ega, které participuje na obavách, neboť úzkost je sestrou nesvobody, protože stojí všem odvážným myšlenkám a pučícímu evolučnímu zdokonalení v cestě.

Vše výše popisované dokazuje, proč je svoboda světlem ducha a silou vůle, takže by nemělo nikoho překvapit, že tohle uvedené prospívá založení asterismu. Nebraňme se těmto asterickým schématům a idejím, navzdory tomu, že nejsou slučitelné se stávajícím společenským zřízením, protože vše se odvíjí od přetrvávajících zvyků, které můžeme nahradit jinými tradicemi. Abyste těmto myšlenkám dobře porozuměli, dovolil jsem si níže otisknout takzvané - ASTERICKÉ DESATERO, jež v tomto pojetí představuje stavební kámen, z něhož se může pozvednout nová světová společnost, čímž je Hvězdná civilizace a Hvězdné myšlení, které bude energeticky propojené s podstatou kosmického Tvůrce a Jeho projektu.

Ego - ilustrační obrázek


 ASTERICKÉ DESATERO – KODEX ASTER


1. KOLONIZACE - Prioritou člověka je kolonizace vesmíru. Lidská bytost je povinna zkoumat kosmické prostředí, a získávat v tomto prostoru informace, které jednou poslouží k zdokonalení lidské bytosti. Osudem lidského tvora je tím pádem přežití, což znamená, že se musí současná i budoucí civilizace, adaptovat na nehostinné podmínky v kosmu. Kvůli tomu se musíme rozmnožovat, aby se nekonečná kosmická rozloha (prostředí) osadila životem lidským. Objevování, spojené s kolonizací vesmíru, tohle lidstvu otevírá okna vesmíru dokořán.
Kolonie - ilustrační obrázek


2. RESPEKT - Má-li lidstvo přežít, musí expandovat a osídlit jiné planety ve vesmíru, aby se mohlo sjednotit s univerzální energií, která stála za zrozením veškerenstva, čímž je Duch kosmu, jemuž můžeme říkat Bůh! Stvořitel je altruistické povahy, to dokazuje naše zrození, takže z toho můžeme usoudit, že v asterismu je zabíjení striktně zakázané, protože brát něčemu život není v moderní společnosti přípustné. To se vztahuje na všechny formy života! Asterická společnost je postavena na respektu, neboť respekt  je významný způsob lidského vyjádření k jiným osobám, názorům i kulturám, tudíž úcta (respekt) ke všemu živému, patří zcela oprávněně do tohoto desatera.

Respekt - ilustrační obrázek


3. VÝCHOVA - Asterismus musí komukoliv vstoupit svobodně do mysli, protože lidská mysl je oslabena vlastním egem, které je zapotřebí eliminovat, abychom se naučili dávat, nikoliv brát. S altruistickou povahou jsme se všichni narodili, nicméně během dospívání o ní přicházíme, proto musíme tuhle ctnost neustále v sobě podporovat, navíc, když cosi takového není vůbec snadné! V dnešní době, o to více bude platit, že starého psa novým kouskům nenaučíš. 

Aby se asterismus úspěšně rozšířil do povědomí veřejnosti, pak mohou tomuto účelu pomoci výchovné metody a kempy (střediska), v nichž každý bude si moct vyzkoušet simulovaný život na kosmické základně, protože není nad vlastní zkušenost. V zájmu zajištění řádné výchovy, lze tímto způsobem uvést asterismus do praxe a společenského života. 
Výchovný kemp - ilustrační obrázek

4. CHLÉB - V kosmickém prostředí nebudou první kolonisté držet (chovat) hospodářská zvířata, především kvůli energetické náročnosti není chov zvířat za těchto okolností možný. Na těchto základnách lze pěstovat pouze rostliny, proto rostlinná strava představuje základ budoucích potravin, z čehož lze usoudit, že asterická společnost se bude vyživovat výhradně vegetariánsky. Pokud bychom však laboratorně dokázali maso vyrobit, třeba z kmenových buněk, potom už by nebránilo nic tomu, abychom mohli i maso konzumovat, což by nebylo v rozporu s asterickými ideály. To rezonuje s tím, že jakýkoliv život stojí nad vším, tudíž nesmí být ohrožen, natož potom zahuben!
Rostlinná strava - ilustrační obrázek


5. CHARAKTER -  Lidská mysl musí být v kosmu vždy čirá jako voda, tudíž je konzumace alkoholických nápojů ve vesmírném prostředí nebezpečná, neboť co ohrožuje život jednotlivce, ohrožuje život ostatních, a to je z logiky věci pro kohokoliv nepřípustné! To platí o všech omamujících látkách, které by mohly poškodit duševní čistotu člověka, který musí cítit, slyšet, a v první řadě jasně vidět. Charakter lidskosti musí vzejít z absolutní čistoty, to znamená, že látky oslabující takovou povahu, jsou zdraví škodlivé. Chemie ovlivňující mentální schopnosti člověka, poškozuje jednotlivce, ale i celou společnost. Takže všechny prostředky s obsahem psychotropních látek, které posilují závislost, nemohou se v asterické společnosti uplatnit, jelikož by to bylo v rozporu s tímto učením.
Mozek - ilustrační obrázek


6. ROVNOST - Na kosmických základnách se stává finanční systém zcela nefunkčním, neboť v tomto uzavřeném vakuu, jsou všechny stroje a zařízení, včetně různého příslušenství a také osobního vybavení, nedílnou součástí společné výbavy vesmírných kolonizátorů. Na takové základně totiž patří všechno všem. Tuhle tezi můžete snáze pochopit za předpokladu, že to okusíte na vlastní kůži, což znamená, že skuteční kosmonauti budou tomuto asterickému konceptu nejlépe rozumět, a proto jsou asterické výchovné kempy k prosazení takového řádu, nutné.

Za těchto stížených okolností ve vesmíru, soukromý majetek ztrácí své opodstatnění, pakliže všechno patří všem, takže není žádný důvod shromažďovat aktiva, která jsou z pohledu universa jen virtuální představou. Realita je  však jiná, odpovídá skutečnosti v hmyzích koloniích. Kupříkladu v mraveništi nenalezneme vazby na vlastnické poměry, anebo tomu něco podobného, protože vše je podřízeno vyššímu cíli, čímž je přežití. Tím bylo řečeno vše, například, že mimo naši planetu na vybudovaných koloniích, budou panovat jiné hodnoty a pravidla, jež souvisejí se statečností, spolehlivostí, rozumem, ale i jinými ctnostmi povyšující lidskou bytost.

Rovnost - ilustrační obrázek


7. EXPANZE -  Naše účast ve vesmíru je podmíněná expanzí, neboť rozmach ve hvězdných výšinách zaručuje lidskému rodu to nejcennější, čímž je v tomto příspěvku myšleno, několikrát zde zmiňované - PŘEŽITÍ! A proto musíme pronikat do vesmíru, abychom tam zakládali kolonie, které se stanou důkazem lidského povznesení. Pozn. Například nejbohatší člověk našeho současného světa - Jeff Bezos, zakladatel internetového obchodu Amazon, představil na akci letecké asociace Wings Club v New Yorku - svou vizi, která se shoduje s asterismem v mnohých klíčových parametrech.

Především v tom, že příští generace budou podle miliardáře Bezose, žít v uměle vystavěných vesmírných koloniích, které budou obíhat sluneční soustavu. Obdobné představy o budoucnosti světa, sdílejí i jiní titáni současného byznysu, k nimž nepochybně patří Elon Musk, vynálezce, inženýr a filantrop. Expanze je tudíž jakýmsi záchranným kruhem, který slouží svému účelu, tedy jak ochránit náš živočišný druh před vymřením!
Expanze - ilustrační obrázek

8. POROZUMĚNÍ -  Asterismus zastupuje svornou společnost, které není cizí, poznávat dosud nepoznané. Asterická společnost využívá moderního pokroku a přístupu k prosazování svých vlastních zájmů, přičemž se nezříká ani starověkých zkušeností, které lidstvo během věků nastřádalo jako moudrost světa. Asterická civilizace je nábožensky neutrální, což znamená, že veškerá náboženství světa, se stanou součástí jedné jediné víry a lidské rodiny.

Víra v Boha nás přece nerozděluje, ale sjednocuje, takže, kde jinde než ve vesmíru, je možné těmto slovům porozumění, nejlépe porozumět! Na porozumění navazuje pochopení, které je nutné učinit ve vztahu k Vesmíru, ale i Bohu, rovněž k mimozemským civilizacím a entitám, také k vlastnímu živočišnému druhu, aby bylo spravedlnosti učiněno za dost. Porozumění v tomto konceptu hraje stěžejní roli, poněvadž asterismu vytváří opěrný bod, jež se stává domnělým chrámem a tvrzí svobodného ducha.
Porozumění - ilustrační obrázek


9. KOOPERACE - Spolupráce a přesvědčení v mimozemský život, to jest další zásadní vlastnost, poskytující funkčnost asterickému zřízení. Proč je zapotřebí, abychom věřili v existenci mimozemského života, pakliže je asterismus o novém světovém řádu, který nijak nesouvisí s bytím a nebytím mimozemského života? Moderní vesmírná společnost by měla vykazovat vysokou mentální úroveň, tudíž se musí umět vyrovnat s jakoukoliv neočekávanou událostí, i kdyby mělo jít o nezpochybnitelný důkaz, usvědčující samotnou existenci mimozemského života!

Každopádně, jen spirituálně vyspělé (galaktické) civilizace mají tu výsadu, že mohou společně mezi sebou komunikovat, činit i patřičná rozhodnutí související s kolonizací a utvářením vesmíru. Výhradně nejvyspělejším vesmírným civilizacím je proto umožněno se přiblížit k energetickým tokům světla Tvůrce kosmu, protože z těchto impresivních rozměrů, vzešlo celé Universum, nad nímž vyčnívá jediný možný element a ukazatel pravdy - čímž je Stvořitel a Velký Architekt Všehomíra!

Spolupráce - ilustrační obrázek

 
10. DOKONALOST - Náš současný pohled na vesmír a jeho historii je značně zkreslený, ba přímo zaostalý. Stále hovoříme o tom, že vznik vesmíru, tedy VELKÝ TŘESK, se zrodil z náhody, ale náhoda jinými slovy zastupuje v tomto směru chaos. Avšak zrod vesmíru nebyl doprovázen chaosem, nýbrž přesně vytyčeným záměrem - zadáním, z něhož mohl zažehnout oheň v podobě nekonečného kosmu.
Dokonalost - ilustrační obrázek


Lidstvo se tím pádem musí vydat po přesně vytyčené cestě, která nás dovede k dokonalosti, protože perfekcionismus je obrácenou zadní stranou věčnosti, což je pravá a necloněná tvář Boha Stvořitele. Z toho vyplývá jedno jediné; čím více dokonalosti dosáhneme, tím blíže se dostáváme k samotným svodům všeho stvoření, to je snad zcela zřejmé. Dokonalost je z tohoto úhlu pohledu nosným pilířem, který je neodmyslitelně spjat s asterickou vizí a idejí, jež se samovolně vyvíjí podle neutuchajících potřeb člověka a evolučního předurčení.MOUDROST K ZÁVĚRU PATŘÍ

Z toho, co zde bylo napsáno, je naprosto jasné, jak může jeden člověk způsobit svými myšlenkami povznesení, případně pád světa. Je to osvícený zákon vycházející z toho, že Vyšší síla ztělesňuje Nižší síly. A proto je  jakýkoliv vyšší stupeň Stvořitelem učiněn ve vztahu k nižšímu. Avšak dospět do stavu duchovního osvobození musí každý člověk osobně. To, že jeden malý člověk může způsobit velké změny a dokonce otřesy ve světě, můžeme vidět z dějin. Je to proto, že existuje zákon, že to obecné a jeho část si jsou rovny jako dvě kapky vody. A všechno, co působí v celkové struktuře, působí i v jejích částech.


Asterická civilizace - Světlo ve Tmě

ZPĚT NA: 1 - 2 - 3 - 4 

ODRAZY TAJEMNA - VIDEO PLAYER


KONEC

                                                 

 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí

            

  Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).