NADĚJE LIDSTVA SPOČÍVÁ V POSVÁTNÝCH MENHIRECH - DÍL 2


Máme se přepólování obávat?

Určitě ano (!), zvlášť když nevíme, co všechno přesun pólů může zapříčinit. Navíc takto zrychlený posun magnetických pólů dokáže výrazně oslabit účinnost  magnetického pole Země. Kdyby magnetické pole zesláblo o 50 procent, mohlo by to zničit veškeré rozvody elektřiny, poškodit mobilní telefonickou síť, vyvolat výpadek satelitů a příjem GPS signálu, nastalo by ohrožení letecké dopravy, o zvýšené radioaktivitě vyvolávající rakovinu nebo choroby související s poškozeným DNA, ani nemluvě! V souvislosti s tímto vším uvedeným je velice znepokojivé, že vymírají včely a jiné hmyzí druhy, velryby v oceánech ztrácejí orientaci a kvůli tomu končí na pláži. 

Jakmile v tomto kontextu vzpomenu na dinosaury, potažmo co stálo za jejich osudovým vymřením, je víc než pravděpodobné, že se na tom mohlo podepsat přepólování Země. Sečteno podtrženo, dosavadní planetární systémy očividně selhávají, takže v mediích často probírané téma globálního oteplování je jen špičkou ledovce.

V souvislosti s anomálií nad africkým kontinentem a zeslabeným magnetickým polem, vědci provedli výzkum v němž zkoumali tisíc let starou keramiku, vyrobenou původním černošským kmenem, a to z této dotčené oblasti. Co se zjistilo? V těchto vzorcích z vypálené hlíny, se detekovaly elementární stopy po silné magnetické odchylce, která sahá do období 400 - 450 n.l.

Co můžeme z těchto výzkumů a získaných dat vyvodit? Alespoň jedno pozitivum určitě! Naši dávní předci museli čelit podobným podmínkám, s nimiž se musí současná civilizace nějakým způsobem rovněž vypořádat. A to se zjevně podařilo, když lidstvo pokračuje dál v cestě za poznáním a evolučním vzestupem. 

Přepólování - ilustrační obrázek


Jak to mohl člověk dokázat?

To, co vám nyní sdělím, považujte raději za spekulaci, kterou lze obhájit jen stěží, přesto mi dovolte pokračovat dál v tomto neexaktním duchu, neboť na této životní pouti, jež nemá svého konce, lze i tak spatřit cíl v nedohlednu! Ve starověku se lidstvo úspěšně vypořádalo s různými přírodními katastrofami, s nimiž bychom se dnes jen stěží mohli vyrovnat, zejména kvůli naší závislosti na elektřině a technickým výdobytkům.

Každého jistě napadne oprávněná otázka, jak by primitivní starověké národy mohly překonat nástrahy související s přepólováním Země, a to bez moderní výpočetní techniky, umělé inteligence, robotů, letadel, geoengineeringu, chemikálií a atomové bomby, že?! Starověké kultury a civilizace cosi takového hravě zvládly, o čemž vypovídá kámen věčnosti, v němž je vše potřebné uloženo, tak abychom v jeho paměti mohli nalézt onen důležitý návod a instrukce, jak odvrátit blížící se apokalypsu a konec lidského rodu.

Ve starověku lidský duch dokázal naslouchat planetárním vibracím, což je jinými slovy řečeno – hlas a vědomí Matky přírody.  Předně chci zdůraznit, že Matka příroda nás neustále ochraňuje, ačkoliv to tak mnohdy nevypadá, pokud nám planetární systém posílá pohromy v podobě ničivých zemětřesení a povodní, apod. Přetrvávající ochrana planety však nespočívá výhradně v magnetickém štítu, ale i v jiných prostředcích, s nimiž se níže budete moct seznámit.

Víte, planeta Země není kus obyčejného balvanu ve vesmíru, neboť má svou duši, která je pupeční šňůrou s veškerým životem spjata. Naši předkové s tímto organismem (Zemí) nepřímo komunikovali, byli v porovnání s dnešní společností citlivější, a právě tohle umožnilo dávnověkému lidstvu přežití!

Měli bychom si uvědomit, že všeobklopující vesmír není poklidným místem k životu,  poněvadž jde o nestabilní hvězdný svět, jehož účinky jsou vůči planetárnímu systému Země, nezvratné! Planeta Země musí těmto neskutečným kosmickým silám a přicházejícím energetickým výbojům, po miliony let čelit a odolávat. Takže vše, co se v kosmu odehrává, ať jde o jakoukoliv vesmírnou událost, postihne i naši sluneční soustavu, respektive planetu Zemi. Co tím chci říct?

Jestliže nastala éra přepólování, tak je to vyvoláno kosmickým pnutím, které  atomicky působí na naši sféru života, a to v jakémkoliv ohledu. Z kosmického pohledu přepólování předznamenává, že se planeta Země připravuje na odvrácení příchozích (smrtících) sil kosmických.

Laicky vysvětleno, oslabené magnetické pole umožňuje během přepólování planetárnímu tělesu, aby se energeticky dobilo, čímž se po procesu přesouvání magnetických pólů značně posílí silové pole Země, které díky tomu bude po dobu cca 500 000 let, čelit a odrážet kosmické záření, jež je pro biologický život totálně smrtící. Existují domněnky, že dříve měla Země dokonce tři magnetické póly, pravděpodobně kvůli tomu, že v dávných dobách bylo příchozí kosmické záření intenzivnější než dnes,  tudíž Země potřebovala větší silovou ochranu, kterou mohly poskytnout tři magnetické póly.

Jakmile se znovu vrátíme k spirituální komunikaci mezi člověkem a touto planetou, čímž je Matka příroda, dojdeme k možnému vysvětlení, jak mohla lidská bytost dokázat, přemoct neúprosné vesmírné síly.  Kdo komunikuje s tímto planetárním organismem, může od tohoto vyššího vědomí obdržet pomocnou ruku, která mu ukáže, kupříkladu, co si počít s oslabeným magnetickým polem.

Jelikož naši starověcí předci toho byli schopni, to znamená, že naslouchali planetárnímu vědomí, mohli se dobře připravit na různá kataklyzmata, díky čemuž lidský druh nezhynul. Záhadou tedy zůstává, co konkrétního z dnešního pohledu primitivní lidé podnikli, že přepólování přežili bez újmy na zdraví?

Země k lidem promluvila, a to přivedlo člověka k planetárním čakrám, skrz něž procházejí telurické proudy, s nimiž bylo možné vystavět dočasný štít se silovou ochranou, který by vykompenzoval z důvodu přepólování Země, přirozené a zeslabené magnetické pole naší planety. S pomocí takového štítu bylo možné odvracet, kosmické záření zpět do volného prostoru. Kdyby tahle clona nevznikla, nikdo z nás už by tady nežil!  

Apokalypsa - ilustrační obrázek

Obyčejný kámen s otiskem života a naděje

Po celém světě se vyskytují vztyčené a svým způsobem jinak nepřehlédnutelné kameny, o jejichž původu a účelu není toho mnoho známo, spíše se o nich neví vůbec nic. Tyto kameny se nazývají – MENHIRY! Pozn. V doslovném překladu menhir znamená: men – kámen a hir – dlouhý, takže je to dlouhý kámen zasazený do země. Tyto kameny nevykazují stopy opracování, jen zřídka připomínají lidskou postavu, případně oděv a zbraně.

Jak tyto kameny souvisejí s přepólováním Země a naší záchranou? Megalitické kameny tohoto druhu jsou věčnou připomínkou toho, jak se lze napojit na vyšší vědomí této planety, která nám dokáže poskytnout energii, z níž můžeme vytvořit silové (ochranné) pole působící nad celou Zemí. Po tisíce let byly menhiry vsazovány do země, ničeny a opět po celé zemi stavěny. Kdysi z nich byla postavena ucelená megalitická síť, která sloužila jako zářič  odrážející paprsky smrti z vesmíru. Tahle síť představovala dočasnou ochrannou kopuli na této planetě.

Aktivace (otevření) menhirové energie - ilustrační obrázekKromě vnější ochrany tato síť poskytovala tehdejšímu lidstvu také pozitivní energie, které utvářely v tomto kolektivním vědomí jednotu s touto planetou.   Menhirové kruhy se hojně využívaly při léčení obyvatel, zvyšování plodnosti, zabezpečovaly úrodu a prosperitu.

Prostřednictvím jednoho menhiru bylo možné navázat mentální spojení s jiným menhirem vzdáleném od sebe tisíce kilometrů. Tím bychom menhiry mohli považovat za jakousi megalitickou telekomunikační soustavu, která sloužila jako komunikační prostředek mezi vzdálenými kontinenty.

Jsem přesvědčen, že menhirová síť mohla propojit planetu Zemi s jinými planetami ve vzdáleném vesmíru, tudíž mohla zajišťovat mezihvězdné cestování a kontakt s mimozemským životem a civilizacemi.

 

Kdo ví, jestli nezprostředkovávala dorozumívání lidstva se samotným Stvořitelem? O to víc je smutné, že v různých dobách všelijací náboženští fanatici a sektáři, z nesmyslných pohnutek a především hlouposti, záměrně ničili majestátně vztyčené menhiry, jejichž význam pro naši budoucnost je rozhodující! Jakmile budu hodně spekulovat a fantazírovat, tak lze dospět k závěru, že menhiry kvůli své neobyčejnosti (nepřehlédnutelnosti), nepocházejí z této planety!

Menhiry - ilustrační obrázek

Transformační doba už nastala

Pakliže starověký svět s jejich pomocí odvrátil pohromu o níž lze hovořit, jako o konci světa, potom bychom se my všichni měli co nejdříve sjednotit, abychom společně obnovili menhirovou síť, která nás v těchto časech přepólování, znovu ochrání před koncem světa, který je bez vsazených menhirů do země nevyhnutelný!

I kdyby se přepólování nakonec neuskutečnilo, což je nepravděpodobné vzhledem k jeho zpoždění, tak stávající civilizace stejně potřebuje mentálně přeladit, aby se odpojila od přetrvávajícího egoismu a nechala v sobě vyrašit potřebný altruismus. Jinak budeme i nadále klesat na duchu a mysli, a to je trend, kterému musíme předejít, jinak skončíme jako dinosauři!

Pokud menhirům a tomu co v tomto příspěvku zaznělo, z nějakého důvodu stále nedůvěřujete, v tom případě se zeptejte těch nadšenců, kteří nezištně ve svém volném čase vyhledávají a vykopávají zasypané megalitické kameny, z jakého popudu tak činí?! Odpověď vás možná překvapí! Ano, tito lidé se domnívají, že byli povoláni tímto planetárním systémem, aby se zapojili do ozdravného a zároveň záchranného procesu, který souvisí s potřebami naší Matky přírody.

Určitě vám není jasné, jak nám mohou znovu vztyčené menhiry pomoci se stabilizací rozvráceného klimatu, když o těchto pravěkých kamenech nevíme zhola nic, a navíc se pohybujeme v mezích domněnek a spekulací, nicméně pokud menhirům umožníme, aby jejich kámen promluvil, intuitivně rozpoznáme jak s nimi máme náležitě zacházet, aby nám byla zpřístupněna jejich pozitivně vyzařující moc - energie, která se znovu promění na světlo a spásu v této upadající společnosti.

Zeptejme se tedy menhirů, co máme učinit ve prospěch této planety (?), která je naší kolébkou a domovem, matkou ochránkyní i světlem v obklopující vesmírné temnotě. S elánem a chutí se proto připojme k těmto lidem, co vztyčují menhiry, aby jejich kámen po celém světě mohl opět promluvit, jako za dávných věků, kdy se tyto nepřehlédnutelné kamenné objekty staly garantem pozemského života, který přetrval až do dnešních dní. Nepomůžeme tím jen lidskému druhu, ale i všem živočichům a rostlinám, prostě všemu, co vytváří tento fantastický svět, který si zasluhuje přežití!

Transformace - ilustrační obrázek


Menhirová energie dokáže naše negativní myšlení bezbolestně přeladit na altruistickou frekvenci, z níž se zrodí nový světový řád, jenž sjednotí lidstvo v jeden harmonický celek, rezonující s tímto planetárním systémem života, jemuž říkáme – Země!


Strom naděje - ilustrační obrázek

PŘEDCHOZÍ DÍL (1)KONEC


                                                 

 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí

            

  Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).