Každý den slýcháváme zprávy o všem možném i nemožném, především o tom, co máme dělat, abychom byli šťastní a dožili se vysokého věku, zejména bez chronických nemocí či různých pohybových potíží, které ve stáří upírají člověku jeho důstojnost. Pokud ale máte nějaké zdravotní problémy, jak se můžete cítit spokojeně a plní energie?

Je pravdou, že oproti minulosti se dožíváme o něco delšího věku, nicméně, co stojí za tímto úspěchem, který souvisí s naším fyzickým i duševním rozvojem, jenž vede až k dlouhověkosti. Podle vědců se můžeme dožít mnohem vyššího věku, než je současný průměr, protože k tomu máme genetické predispozice. Takže otázkou je, proč se už dnes nedožíváme výraznějšího věku, když je cosi takového vskutku možné? 


O všem rozhoduje kvalita

Ano, kvalita je podstatou všeho, proto souvisí s délkou lidského života. Nejen čistý vzduch a čistá voda jsou nutnou podmínkou toho, abychom se dožili vyššího věku, než je tomu doposud, poněvadž o délce našeho života rovněž rozhoduje kvalitní strava, která musí být rozmanitá a v první řadě bohatá na organické látky, jinak poměrně rychle z této existence odcházíme na onen svět.

Kupříkladu tepelnou úpravou pokrmů, nebo také chemizováním potravin, přicházíme o nejcennější výživové substance, to jsou vitamíny a enzymy, čímž se nám nedostává vitálních živin ovlivňující samotnou délku lidského života, takže není divu, že stárnutí lze považovat za jakýsi projev hladovění, kdy odpadní látky v lidském těle převažují nad čistotou organismu, což zapříčiňuje stárnutí, jehož následkům nakonec podlehneme. Vše výše uvedené, lze přičíst na vrub genetickému programu (viru), o němž jsem napsal podrobnou úvahu. Více se o tomto příspěvku můžete dozvědět a dočíst, níže na tomto odkazu:


MEGAVIRUS ZAPARPIS
Vědci zabývající se výzkumem alergií dospěli k názoru, že pylová přecitlivělost způsobující časté kýchání, kašlání a svědění kůže, snižuje riziko u nádorových onemocnění. Z tohoto důvodu se rozbory krve zaměřily na vybranou skupinu alergiků, aby bylo zjištěno jakým způsobem „alergie“ zamezuje rakovinovému bujení. Výzkumu navíc pomohly údaje, které byly nashromážděny za 50 let, z nichž jednoznačně vyplývá, že alergické projevy výrazným způsobem redukují vznik onkologických onemocnění, což vylučuje možný omyl provedené studie.

V tomto směru je třeba si uvědomit, že za naším pokrokem, potažmo civilizačním vzestupem, stojí odhalené znalosti, které pocházejí z výzkumu a pozorování, zejména studiem chemických dějů probíhajících v pozemském prostředí. Vše, co se nás týká, je zjevně o chemii! Jak lze chemii definovat?

Chemie - to je vše, z čeho jsou složeny struktury anorganických a organických látek, to jsou atomy a molekuly, což jsou pomyslné klíče odhalující podstatu samotné hmoty, která je odpovědí na otázku; jaký je smysl života a účel lidského bytí. Je smyslem a účelem života odhalení o dlouhověkosti (?), kterážto nepřímo navazuje na nesmrtelnost, kterou jsme pravděpodobně v genech dostali do vínku. Pakliže se nesmrtelnost vyskytuje v našich genech, respektive v krevním řečišti, mělo by se lidstvo takové příležitosti chopit a věnovat se tomuto tématu více do hloubky, protože na samém konci veškerého poznání, se z člověka může zrodit neobyčejná bytost, co dokáže vzdorovat zubu času.

Za jistých okolností můžeme svou genetickou výbavu vnitřně přeladit, mentálně přeprogramovat, a to může odkódovat/otevřít uzamčený zámek k věčnosti, tedy k nesmrtelnosti. Jak je vůbec možné, že umíráme tak brzy, pakliže lze žít věčně? Kupříkladu, želva obrovská se může dožít až 255 let! Za naším rychlým stárnutím, které má na svědomí zánik lidské bytosti, zřejmě stojí instinkt o zachování vlastního rodu, čili rozmnožování.

Kdyby se člověk dožíval v průměru 200 let, nastala by na této planetě populační exploze nevídaných rozměrů! Přirozené vymírání našeho živočišného druhu, očividně funguje jako omezení proti nežádoucímu přemnožování obyvatel, které by mohlo zapříčinit fatální vyhynutí veškerého lidstva. A to je z pohledu naší existence, zcela kontraproduktivní smysl a účel bytí!

Pokud by na Zemi žilo 50 miliard lidí, nepochybně by nás tahle planeta nedokázala uživit, nastal by tady nekonečný hladomor a války o potravu a pitnou vodu, takže program stárnutí, zcela adekvátně našim genům dominuje, poněvadž nás ochraňuje před námi samotnými, alespoň to můžeme vyčíst z biologického projevu našeho stárnoucího těla. V jednoduchosti je síla, to jest pravda šířící se celým vesmírem, proto tedy není žádného důvodu si myslet, že v těchto pozemských podmínkách by tomu mělo být jinak!

Přelidnění - ilustrační obrázek

Jenomže kdybychom se z nějaké neznámé příčiny přestali rozmnožovat, čímž by se růst světové populace pozastavil, nejspíš by nastal přesný opak toho, čeho jsme dnes svědky. A tím je boom v demografii světové populace!

Jsem přesvědčen, kdyby se biologické procesy ovlivňující genetiku života, spontánně modifikovaly, mohli bychom dožít 250 a více let. Bohužel tomuto tvrzení nejlépe porozumí dvě až tři generace po nás! Pravděpodobně v dávnověku, se lidé dožívali nepředstavitelně vysokého věku, alespoň se o tom můžeme dočíst ve Starém zákoně. Zde se můžeme dozvědět, že 25 biblických postav se dožilo neobvyklého stáří! Někteří z nich žili dokonce 250, 500 a více let, přičemž absolutní senzací je v tomto směru - Metuzalém, neboť ten se údajně dožil 969 let!

Ačkoliv je chemie z tohoto úhlu pohledu odpovědí směřující k dlouhověkosti a zdokonalování fyziologie člověka, její nepříznivý vliv na životní prostředí je v rozporu s popisovanou dlouhověkostí, zejména když jsou všudypřítomné chemikálie nejvýraznějšími škůdci přírody a křehkého života vůbec. Co tímto vším bylo vlastně řečeno…? Kvalita chemických látek a všech možných činidel, včetně naší potravy, rozhoduje o naší budoucnosti, rozhoduje o našem bytí či nebytí. Co je psáno, je dáno!


Jed podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství

Znalosti o chemii, které dnes běžně používáme v životě i domácnostech, jsou příčinou celoplanetární otravy, jež proniká do všeho, co si lze jen stěží představit, třeba do krevního řečiště, kde pak tyto jedy způsobují různá poškození organismu ovlivňující vitalitu člověka.

Následky těchto otrav se posléze odrážejí na našem zdraví, které je zrcadlem tělesné schránky člověka. Litvínovská chemička Unipetrol RPA, vyprodukovala za 38 let svého působení na trhu s chemickými produkty, víc jak 5 milionů tun polypropylenu. Tohle neskutečné množství chemikálií vyprodukovala jedna jediná chemička, jenže kolik takových jich je po celém světě?!

Chemický průmysl - ilustrační obrázek

A to už vůbec nemluvím o výrobě farmak, neboť léčiva jsou rovněž chemikálie, zvlášť ta dnešní, která skrze vyměšování pronikají do pitné vody. Již existují obsáhlé studie, z nichž jednoznačně vyplývá, že naše řeky jsou kontaminované hormony z antikoncepce. Chemické substance vyrobené člověkem, paradoxně slouží k otravě celé společnosti, jež si neuvědomuje, že jed v malých dávkách nezabíjí okamžitě, nýbrž postupně, a v tomto tkví záludnost dosavadního vývoje.

Podléháme vlastnímu sebeklamu, proto se přihodilo, že se z našeho dosahu vytrácí takzvaná primární - přírodní chemie, která se nahrazuje výhradně chemií syntetickou. Co je pochybného na syntetické chemii? Abychom to mohli pochopit, potom se musíme na chvilku vrátit do našich dětských let, zcela konkrétně do světa pohádek, v nichž nám bylo patřičně vysvětleno, co je to Dobro a Zlo. V jedné takové pohádce byla zmínka o Živé a Mrtvé vodě. Tyto dvě zázračné vody se používaly k oživení mrtvých živočichů, včetně člověka.

Jakmile byla nějaká pohádková postava popravena utnutím hlavy mečem, mohl se kterýkoliv hrdina odehrávajícího příběhu zachránit mrtvou a živou vodou. Nejprve se rozdělená část těla pokropila mrtvou vodou, aby se hned po tomto zákroku znovu spojila v jeden kompaktní celek. Když už bylo nebožtíkovo tělo bez známek poškození, teprve až pak se mohlo postříkat trochou živé vody, pomocí níž se odehrál zázrak znovuvzkříšení a pohádkový hrdina povstal z mrtvých, aby jeho osud byl dovršen do zdárného konce.

Na tomto příkladu si musíme všimnout postupu, který nás dovedl až k samotnému vzkříšení. Živá a mrtvá voda se v pohádkách používala výhradně odděleně, poněvadž nepřicházelo v úvahu, aby se obě dvě vody použily najednou. Pokud se tak tedy stalo, tak to skončilo katastrofou jako v pohádce o Zlatovlásce. V honbě za mládím a věčným životem, král se v tomto vyprávění dopustil fatální chyby, když smísil živou a mrtvou vodu dohromady a pokropil se, čímž si přivodil smrt.

S vědomostmi o chemii jsme na tom obdobně, rovněž jsme si vědomi toho, že je náš svět rozdělen na živou a mrtvou matérii, asi jako je tomu v pohádkách, kde se vyskytuje mrtvá a živá voda. Navíc se chováme stejně jako zmiňovaný panovník z tohoto ukázkového příběhu, pakliže věda zabývající se chemií, se snaží sloučit anorganické a organické substance do jedné množiny látek. Jde o to, že v tomto vědeckém odvětví postupně dochází k slučování anorganické a organické chemie, přičemž oba obory se souhrnně nazývají syntetická chemie. Proč bychom měli být kritičtí vůči syntetické chemii, je snad už teď každému jasné! Nelze slučovat smrt a život, život a smrt, neboť na to nemáme - Copyright!


Čím méně přírody, tím více chemie

Obávám se toho, že syntetická chemie má v těchto časech výrazně navrch, proniká takřka do všech sfér běžného života, hygienou počínaje, potravou a léky konče. Chceme-li dosáhnout zářivější budoucnosti, potom se musíme postavit na stranu přírody, jelikož to je „košer“ chemie, z níž lze čerpat vitalitu a dlouhověkost, neboť ta rezonuje s naší genetickou výbavou a evolučním vývojem.

Návrat k přírodě není nic jiného, než změna myšlení, protože tohle souvisí s tím, že budeme daleko ve větším měřítku využívat přírodních produktů, jako jsou léky a potraviny, ale i hygienické potřeby, zkrátka vše, co Matka příroda poskytuje, jelikož látky ryze čistého charakteru, neznečistí řeky a jezera, moře či oceány, vodu určenou k životu, vodu potřebnou pro naše potomky a existenci. 

Příroda - ilustrační obrázek

Dnešní svět je paradoxně založen na tom, abychom trvale churavěli, neboť to posiluje naši závislost na syntetické chemii, čímž jsou i léky, které už neposkytují vyléčení, ale návyk umožňující žít omezeně, což si dostatečně neuvědomujeme. Není divu, že být zdráv je cosi bizarního, co nezapadá do představ chemií protkané společnosti. Normální je přece užívat pilulky, nebo je tomu obráceně…?

Samozřejmě, že tomuto trendu nahrává odlesňování deštných pralesů, neboť to jsou plíce planety v nichž je uložen kyslík, který potřebujeme k životu. Čím méně bude lesů, tím výraznější bude pokles kyslíku. To se týká i pitné vody, protože stromy zadržují vodu a jsou biologickými filtry planetárního systému, tudíž lze s jejich dramatickým úbytkem očekávat, nárůst dříve nepoznaných chorob a nemocí. Nepříznivý vývoj klimatu na této planetě, ohrožuje vzácné byliny a rostliny, jejichž blahodárné účinky nelze s moderními medikamenty nikterak srovnávat. Ovšem takováto nepřízeň znovu napomáhá syntetickým léčivům a této chemii vůbec, což je cesta do pekel!

Co můžeme podniknout proti tomuto negativnímu vývoji, jestliže nám není budoucnost lidstva a osud této planety zcela lhostejný? I když jsem vyslovený skeptik, alespoň co se týče nadcházejících časů, níže uvedené doporučení může negativní následky související s civilizačním pokrokem, částečně zmírnit, přinejmenším vyvolat potřebnou diskuzi, bez níž se ledy nehnou kupředu. Přežití - to je, oč tu běží!


Chcete-li žít déle a bez bolestí, v tom případě naslouchejte hlasu svého těla a přírody, jednak tím pomůžete životnímu prostředí, ale nejvíc sami sobě. Následkem toho se naskýtá otázka, proč by lidská existence nemohla dojít k věčnému bytí, bez syntetické chemie a jedů podávaných v malých dávkách, pokud je to možné? Kdykoliv se můžeme rozhodnout, fakticky krok po krůčku směrem k dlouhověkosti a vesmírnému povznesení. Co nám v tomto případě může pomoct, abychom se dožili nadprůměrného věku, bez nemocí a traumatizujících bolestí? Věřím, že uspokojující odpověď naleznete níže v pokračování tohoto článku...


Příroda - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).


 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí