MIMOZEMŠŤANÉ - CO SE STANE AŽ SEM PŘIJDOU? - DÍL 1

Dnešní technologický vývoj dosáhl nepředstavitelného pokroku, že si ani nevšímáme toho, jak tyto novodobé vědomosti přispívají ke zdokonalování lidstva a proměně člověka, jenž se díky svým vynálezům posunul blíže ke hvězdám a mimozemským civilizacím, neboť na této planetě nevědomě vytváříme s pomocí rádiových vln, nadneseně řečeno – hlučnost, kterou mohou v hloubi kosmu vyspělí mimozemšťané detekovat, a tak se nedá vyloučit, že brzy bude naše planetární domovina kýmsi odhalena, poněvadž se zde vyskytuje to nejcennější, čímž je inteligentní život, protože rozum je ve vesmíru považován za biologické zlato kosmu!

Jak se s eventuálním setkáním nepozemšťanů dnešní civilizace dokáže asi vyrovnat, když je navíc příchod mimozemšťanů na tuhle planetu nevyhnutelný, tak tohle vše se dozvíte v následujících řádcích. Tudíž čtěte prosím pozorně, jelikož to může komukoliv z nás mentálně pomoci s překonáním úzkosti, kterou mohou přivodit různá setkání s mimozemskou existencí, a to třetího či čtvrtého druhu. Proto bychom se měli řídit heslem, že je lepší být připraven, než překvapen!
Inteligence - ilustrační obrázek

Čím jsme vyspělejší, tím jsme odhalitelnější

Šíření rádiových vln je v prostoru přibližně rovna rychlosti světla ve vakuu, což znamená, že elektromagnetické signály – třeba vysílání rozhlasu a podobně, se oproti Voyageru 1 pohybují mnohem rychleji (Podle astronomů sonda Voyager 1 překonala jako první lidský výtvor hranice sluneční soustavy), navíc se s jejich vysíláním začalo dříve, takže jen stěží lze určit, jak daleko rádiové signály člověka pronikly do hloubi vesmíru. Tudíž nelze vyloučit, že od nás pocházející rádiové záření, mohou již teď neznámé vyspělé mimozemské civilizace zachytit a lokalizovat a určit zdroj tohoto vysílání, které by je mohlo dovést (navigovat) až sem k nám na planetu Zemi.

A proto lze předpokládat, že nás v brzké době čeká historicky průlomové setkání s inteligentním nepozemským životem, který od základu celou tuhle naši společnost (civilizaci) promění k nepoznání, že tím, čím jsme dnes, už nikdy nebudeme! Proč by mimozemská návštěva (existence mimozemšťanů) měla mít na náš svět a současné civilizační uspořádání, takový zásadní (pozitivní i negativní) dopad?
Voyageru 1 - ilustrační obrázek

Z historických paralel se lze poučit

V tomto směru vzpomeňme na první výpravu Krištofa Kolumba, který 3. srpna 1492, doplul do domnělé Indie. Pokud by nás mimozemšťané navštívili, bylo by to stejné, jako když se Kolumbus objevil u břehů Ameriky. Vojensky vyspělejší (vyzrálejší) Evropané, doslova konsternovali tehdejší indiánské národy, což se projevilo nicotným odevzdáním se do rukou po zlatu prahnoucích kolonistů, kteří zapříčinili zhroucení a zánik sociálních struktur a kulturních zvyklostí v této části světa.

Jen pro představu uvedu, o jakou apokalypsu se jednalo! Předkolumbovské obyvatelstvo tvořilo podle odhadů cca 20 % populace světa, o necelých 100 let později jen 3%, zatímco v polovině 18. století už to bylo pouhých 1,6 % světového obyvatelstva! Aztékové a Inkové doplatili především na to, že nebyli na neočekávaný příchod evropských dobyvatelů připraveni, a tak kupodivu malá armáda čítající maximálně 1000 vojáků, mohla porazit říši Inků, která měla v době největšího rozkvětu 6 - 7 milionů obyvatel, taktéž desetitisíce dobře vycvičených a odhodlaných vojáků připravených zemřít za svého panovníka, který byl považován za boha.

Kvůli nedostatečné informovanosti související s připraveností, podlehli indiáni početně slabší dobyvatelské armádě, která ve svůj prospěch využila nejednotnosti indiánských národů, ale i občanských válek, které v té době mezi indiánskými panovníky probíhaly.
Z tohoto úhlu pohledu lze připravenost, považovat za zodpovědnost, která se rovněž vztahuje k tomuto tématu o příchodu mimozemšťanů. Netvrdím, že technicky vyspělejší nepozemšťané se budou k nám pozemšťanům chovat obdobně, jako španělští či portugalští konkvistadoři (dobyvatelé), ale o to víc je potřebné se na jejich příchod připravit, protože jedině tak se můžeme vyhnout případným problémům s komunikací, nebo kulturně odlišnými zvyky, atd.

Inka - ilustrační obrázek

Pochopme nepochopitelné

Každopádně když se nad tímto vším zamyslíme, okamžitě pochopíme, že cosi takového je vskutku možné, tedy že nás mohou mimozemšťané kdykoliv navštívit, takže tímto vnitřním přiznáním posílíme takzvanou civilizační imunitu, která jednou lidstvu umožní se vypořádat z vnějšími elementy narušující integritu našeho světa, což nám zajistí přežití, na rozdíl od nepřipravené společnosti, která je zahleděna sama do sebe!

Jde o zkoušku vyzrálosti, protože když v sobě potlačíme onu typickou lidskou nadřazenost (sebeckost), která je nadhodnocenou iluzí lidského vnímání, nehrozí nám pak pravděpodobná anarchie a společenský rozklad z nepředstavitelné kosmické xenofobie. Nezastavitelný pokrok nás přímo vybízí k tomu, abychom se odhalili vesmírnému světu, v němž jsou zastoupeny miliardy různorodých nepozemských civilizací, které se vzájemně vyhledávají a poznávají, vyměňují si zkušenosti, ale ze všeho nejvíc se zabývají otázkou: Kdo, anebo co, stvořilo vesmír?!
Vesmír - ilustrační obrázek

Komunikace je klíčem a řešením k úspěchu

Vyvstala pochopitelně otázka - jakým způsobem se lze na setkání s nimi připravit? Žijeme v moderní době, jež se vyznačuje neomezenými možnostmi, co souvisejí s telekomunikačním vývojem, v jehož popředí stojí neustále se rozvíjející internetová platforma, která dokázala během několika málo let s nadsázkou zmenšit současný svět, a to do velikosti fotbalového míče. Ještě v nedávné minulosti, pokud chtěl někdo odeslat písemné sdělení (dopis) například do USA, mohlo se tak učinit prostřednictvím letecké pošty, která po deseti dlouhých dnech byla doručena tomu či onomu příjemci.

Dnes se napíše e-mail a za dvě vteřiny od odeslání elektronické pošty, přijde okamžitě tahle pošta určenému adresátovi do jeho e-mailové schránky, ať se nalézá kdekoliv, třeba na Antarktidě. Nutno dodat, že od té doby, kdy došlo k tomuto informačnímu zmenšení světa, potřebuje lidská mysl pro své uspokojení vyhledávat zcela nové podněty a výzvy, čímž jsou pro nás dosud nedostupné vesmírné světy, jež se nalézají v kosmických dálavách hvězdného nekonečna.
Internet - ilustrační obrázek

Objevování je základ evoluce

Touha objevovat neznámé a nepoznané od nepaměti lidstvo spojuje, kromě toho je tento způsob uvažování našemu živočišnému druhu geneticky vrozený, proto lze v tomto entuziasmu (nadšení) nalézt jakési koření života. Kdybychom však onu přitažlivost a touhu objevovat uvnitř sebe sama postrádali, nejspíš bychom doposud žili v korunách stromů po boku našich příbuzných, tedy primátů!

Je zcela přirozené, že až pro nás Země nebude dostatečně „velká“, intuitivně se vydáme vzhůru ke hvězdám, kde budeme hledat obyvatelné planety, co se stanou lidem z tohoto nynějšího vesmírného působení (kouta) novým kosmickým domovem. Této úrovně, kdy budeme moci osidlovat cizí planety, lze dosáhnout za předpokladu, že se budeme na tyto nepředstavitelné možnosti trpělivě připravovat, neboť s tím rezonuje mimozemský život a inteligence, která nás může se svou antigravitační technologií obohatit nebo inspirovat, což nám pak umožní uskutečnit to, co je doposud považováno za sci-fi.

Vzájemně spolu komunikujeme přes sociální sítě, mailujeme a skypujeme, díky čemuž tyto pokrokové technologie sjednotily současnou civilizaci a odstranily z našeho povědomí napětí, takže se změnil náhled člověka na sebe samého! Navzdory tomu, že jsem zarputilým odpůrcem digitalizace, zejména kvůli tomu, že nás sofistikovaná zařízení (iPhony a smartphony) na bázi umělé inteligence mohou připravit o svobodu myšlení, poskytují lidstvu příležitost se odpoutat od naší domovské planety, a tím se nám otevírá doposud uzavřená cesta k objevování jiných světů a civilizací ve hvězdném systému, jemuž říkáme VESMÍR.
Mimozemská planeta - ilustrační obrázek

Přiznání je postup k pochopení

To je snad pozitivní výsledek veškerého lidského snažení, v němž se snoubí pokrok s evolučním vzestupem, na němž může kdokoliv z nás participovat a profitovat zároveň!Jakmile si budeme dávat dobrý pozor a zůstaneme ve střehu vůči moderním technologiím, což znamená, že jimi nebudeme nahrazovat vše, čímž je kupříkladu svobodná vůle a kontrola nad rozhodovacími procesy, o něž nás může umělá inteligence nepozorovaně připravit, můžeme tím dospět k přirozené lidské dokonalosti, k níž jsme předurčeni.

Musíme si ale uvědomit, abychom vůbec mohli dosáhnout zmiňovaného evolučního povznesení, že nejsme ve vesmíru jedinými inteligentními bytostmi (!), jenž mohou v kosmu pátrat po příčinách hvězdného zrodu, jehož prostředí se nám z nějakého důvodu stalo domovem, o němž víme jen tolik, že existuje!

Jen si představte, co by se asi odehrálo, kdyby na veřejnost prosákly zprávy o tom, že nejsme v kosmu jedinou planetou, na níž se vyskytuje život, navíc inteligentního charakteru, který nás může svou vyspělostí dokonce převyšovat. Povědomí o tom, že jsme po celou dobu lidské existence navštěvováni mimozemšťany, cosi takového by změnilo nejen naše chápání světa, ale rovněž přetrvávající materiální hodnoty, jež stojí za chamtivostí a egoismem, z něhož se rodí bezpráví a války, prostě vše, co omezuje lidskou důstojnost! O působících silách s destruktivním účinkem na tento civilizační řád a systém, ani nemluvě!

SVĚT UŽ BY NEBYL TÍM, ČÍM JE DNES, PROTOŽE LIDSTVO BY NEBYLO TÍMTO LIDSTVEM, JÍMŽ JE V SOUČASNOSTI, NEBOŤ JE OSAMOCENÉ A EGOISTICKY ZAHLEDĚNÉ SAMO DO SEBE!
Mimozemšťan - ilustrační obrázek

Jejich existence je nástroj ke změně chápání

Vznikla by nová civilizační éra, doba vytěsňující rasismus z našich potemnělých lidských srdcí, neboť by již víc nebyly rasy ani rozdílná náboženství, ale ČLOVĚK obklopený mimozemskými bytostmi! O to víc je nutné si vážit našeho lidství a života, rovněž této planety, k níž jsme připoutáni duchovní energií.

Konečně bychom mohli otevřít oči dokořán a začít přemýšlet, protože to z nějakého důvodu neděláme, pakliže přirozené nadání investujeme do vývoje smrtících zbraní, čímž jsou prostředky určené k zabíjení, kupříkladu jaderné zbraně! Což pak jsme se narodili kvůli tomu, abychom se za našeho krátkého života, vzájemně mezi sebou pozabíjeli?

A proč se o tom nepíše a hlasitě nemluví, jestliže je pacifistické myšlení na vzdory dvěma minulým světovým válkám, ve společnosti kupodivu silně zakořeněné? Zvláště když se snahám o odzbrojování nedostává potřebné pozornosti, jako v případě umístěného memoranda, které je zveřejněné na těchto stránkách - ODRAZY TAJEMNA.
Nová éra - ilustrační obrázek

MEMORANDUM


Celý svět se nesmyslně vyzbrojuje, proto v roce 2017 výdaje na zbrojení překročily nepředstavitelnou sumu peněz, cca - 1,739 biliónu dolarů (37,2 biliónu korun). Nejvíce do armády a zbrojení investují USA, za nimiž s odstupem následuje Čína, Saudská Arábie a Rusko. To je nárůst oproti předchozím letům o 1,1 procenta, musím podotknout v době, kdy po celém světě tají ledovce a klimatické změny představují závažný problém, o jehož fatálních důsledcích na vývoj lidstva nemáme ani nejmenšího ponětí!

Cožpak si někdo z výše vyjmenovaných národů přeje válku a sebezničení? Prahnou snad obyčejní Rusové či Američané po válce a zabíjení? I když to v dnešním světě vypadá asi tak, jako by se všichni lidé zbláznili a toužili pobít jeden druhého, věřte, že ve skutečnosti tomu tak není! Pokud si nepřejete válku a zabíjení, můžete obyčejným lajkem snahu o zastavení veškerého zbrojení, ve výše zveřejněném memorandu (odkazu) podpořit.


Zbrojení a válka - ilustrační obrázek
POKRAČOVÁNÍ


KONEC

                                                 

 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí

            

  Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).